LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC ekspertes vadīs mācību semināru politikas plānošanas dokumentu izstrādē

Šodien, 8. septembrī Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ekspertes politikas plānošanas jautājumos Māra Sīmane un Iveta Ozoliņa sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS) sniegs apmācību semināru ministriju un citu valsts iestāžu politikas plānotājiem politikas plānošanas dokumentu izstrādē.

PKC vadītājs P. Vilks par gaidāmo semināru: “Jau kopš centra izveides, PKC ir mērķtiecīgi virzījies uz skaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu attīstības plānošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Pēdējo gadu laikā augusi arī ministriju plānotāju interese par plānošanas procesa kvalitāti, darbību savstarpēju saskaņotību un efektivitāti, kas izpaužas reālās izmaiņās Latvijas iedzīvotāju ikdienā un labklājības pieaugumā. Līdz ar to, atsaucoties aicinājumam dalīties pieredzē un zināšanās politikas plānošanas jomā, PKC eksperti arvien biežāk piedalās un organizē izglītojošus seminārus gan ministriju, gan ārvalstu politikas plānotāju vidū.”

Semināra mērķis ir iepazīstināt valsts pārvaldes darbiniekus, kuru ikdienas pienākumos ietilpst politikas plānošanas dokumentu izstrāde, īstenošanas uzraudzība un izvērtēšana, ar politikas plānošanas dokumentu izstrādes pamatprincipiem un procesu, padziļinot to zināšanas un izpratni par kvalitatīvu politikas plānošanas dokumentu sagatavošanu. Semināra laikā tiks apskatīti tādi temati kā – politikas veidošanas cikls un tā pamatprincipi, attīstības plānošanas sistēma un hierarhija, politikas plānošanas dokumentu veidi un to saturs, politikas plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu un dokumentu (rezultātu) ietekmes izvērtēšana.

Uz aktuālo semināru visas apmeklētāju vietas ir aizpildītas, taču VAS informēs interesentus par turpmākiem semināriem šajā jomā.

Papildu informācija par attīstības plānošanas sistēmu un ieteikumi, kā optimāli organizēt plānošanas dokumentu izstrādes procesu, noteikt skaidrus politikas mērķus ar izmērāmiem rezultātiem, plānot nepieciešamos resursus un kā vislabāk veikt politikas ietekmes izvērtēšanu ir izklāstīta PKC veidotajā Politikas veidošanas rokasgrāmatā. Rokasgrāmata ir praktisks ceļvedis un palīgs politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai palīdzētu orientēties plānošanas dokumentu izstrādes pamatprincipos, veidos un hierarhijā. Jūs varat iepazīties ar rokasgrāmatu PKC mājaslapā, sadaļā Attīstības plānošana: http://www.pkc.gov.lv/images/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC