LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Turpinās reforma, lai panāktu valsts kapitālsabiedrību labāku pārvaldību

Nedaudz vairāk kā gadu pēc valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcija) darba uzsākšanas Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD)  dalībvalsti (no 2016. gada 1. jūlija), nozīmīgu lomu ilgstošo sarunu procesā un lēmuma pieņemšanā ieņemot tieši sakārtotai valsts uzņēmumu pārvaldībai.

Š.g. septembrī Ministru prezidents pasniedza pateicības rakstus valsts pārvaldes darbiniekiem, kas ar savu ieguldījumu tuvinājuši Latvijas iestāšanos OECD, tostarp izsakot atzinību arī Pārresoru koordinācijas centram (PKC) un pasniedzot atzinības rakstu PKC vadītāja vietniekam Vladislavam Vesperim. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, lai Latvija iestātos OECD, bija labas korporatīvās pārvaldības prakses ieviešana valsts uzņēmumos, jau 2012. gadā uzsākot reformu valsts kapitālsabiedrību profesionālai pārraudzībai, turpinot darbu pie tās praktiskas ieviešanas līdz ar kapitālsabiedrību koordinācijas institūcijas izveidi un ar Ministru prezidenta atbalstu reformai panākot caurskatāma un efektīva modeļa ieviešanu valsts īpašumā esošo aktīvu pārvaldībai.

Līdz ar normatīvā regulējuma valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā sakārtošanu, 2016. gadu koordinācijas institūcija ir uzsākusi ar darbu pie uzņēmumu vidēja termiņa darbības stratēģiju vērtēšanas un kapitālsabiedrību 2015. gada darbības rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas. PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu no š.g. 12. septembra vada Dzintra Gasūne ar stratēģiskās vadības lomai un darbības lauka profesionālai izpratnei nozīmīgu darba pieredzi biznesa sektorā, ko papildina akadēmiskā darbība, izzinot valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības pilnveidošanas aspektus, lai mērķtiecīgi virzītos uz valsts aktīvu labāku pārvaldību un OECD rekomendāciju un vadlīniju ieviešanu praksē. 

PKC kopš 2015. gada 1. jūnija uzticēti valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinējošās institūcijas uzdevumi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā. PKC darbība kapitālsabiedrību pārvaldības jomā ir galvenokārt vērsta uz ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības ieviešanu Latvijas valsts īpašumā esošajos uzņēmumos, kā arī efektīvas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu atbilstoši OECD rekomendācijām. 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC