LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

Valdība apstiprina pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

(31.03.2015)

Šodien, 31. martā valdība atbalstīja precizētos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un reģistrācijas kārtībā, no 2017. gada pārejot uz elektronisku pasažieru identifikācijas un braucienu apmaksas sistēmu sabiedriskajā transportā – konkrētām pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atvieglojumus, vienlaikus lemjot par sistēmas ieviešanas progresa ziņojuma iesniegšanu valdībā līdz 2016. gada 1. aprīlim.

Jaunā sistēma ir attiecināma uz trim pasažieru kategorijām: personām ar I un II grupas invaliditāti, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Minētie pasažieri kā ierasts izmantos sabiedrisko transportu bez maksas, bet atšķirībā no esošās sistēmas, kur darbojas „0” biļešu izsniegšana, turpmāk reģistrēs savus braucienus sabiedriskajā transportā ar norēķinu iestādes izsniegtu sīkmaksājumu karti, kuras saņemšana un lietošana būs bezmaksas.

Lai saņemtu sīkmaksājumu karti, kas pildīs elektroniska braukšanas identifikācijas līdzekļa funkciju, minētajiem pasažieriem būs jāatver norēķinu konts norēķinu iestādē. Atvieglojuma saņēmējam kontā nebūs nepieciešams noguldīt nekādu naudas summu, lai brauktu ar sabiedrisko transportu bez maksas.  

Lasīt tālāk: Valdība apstiprina pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

Latvijā atklāta pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

(12.03.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un gandrīz 40 citās valstīs norisināsies Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW) 2015. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus. ESDW darbojas kā virtuālās tīklošanās platforma, kas popularizē jau esošos vai plānotus uz ilgtspējīgu attīstību vērstus pasākumus.

ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2015, citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un atbilst ESDW 2015 konceptam. Visa informācija par ESDW 2015 ietvaros organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas tiek ievietota un ir pieejama ESDW 2015 tīmekļa vietnē. Latvijā ESDW 2015 kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēta pieteikto pasākumu un projektu atbilstība dalībai ESDW 2015, ietver: projekta aktivitātes ir vērstas uz vides, sociālu vai ekonomisku (tikai apvienojumā ar vides vai sociālo dimensiju) jautājumu risināšanu; projekta aktivitātes neiekļauj politiskas kampaņas elementus vai popularizēšanu; projekta apraksts un aktivitātes neiekļauj kādu sociālo grupu aizvainojošu vai kā citādi aizskarošu informāciju.

Lasīt tālāk: Latvijā atklāta pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

Latvijā uzsāk pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

(09.03.2015)

Rīt, 10. martā valdība skatīs Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītās darba grupas izstrādātos Ministru kabineta noteikumu projektus, kas no 2017. gada paredz izmaiņas sabiedriskā transporta pasažieru uzskaites un identificēšanas līdzšinējā kārtībā, nosakot, ka konkrētām pasažieru kategorijām, kas saņem atvieglojumus sabiedriskā transporta izmantošanai, tiks izsniegtas sīkmaksājumu kartes, ar ko reģistrēt braucienu.  

Jaunā sistēma ir attiecināma uz trim pasažieru kategorijām, kas saņem 100% atvieglojumus braukšanai sabiedriskajā transportā: personām ar I un II grupas invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Minēto kategoriju pasažieriem būs jāatver norēķinu konts norēķinu iestādē, lai saņemtu sīkmaksājumu karti, kas pildīs elektroniska braukšanas identifikācijas līdzekļa funkciju. Sistēma var tikt attiecināma arī uz ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamajiem, ja šo pasažieru dzīvesvietas novada pašvaldība izmantos kompensācijas aprēķināšanai pasažiera elektronisku identifikāciju transportlīdzeklī.

Lasīt tālāk: Latvijā uzsāk pāreju uz elektronisku norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā

Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku

(02.03.2015)

Rīt, 3. martā Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku: „Ekonomiski un sociāli pamatota alkohola pieejamības ierobežošanas politika veselīgai sabiedrībai”. Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.

Konferences mērķis ir aktualizēt alkohola pieejamības ierobežošanas nepieciešamību un sociālo atbildību, lai mazinātu alkohola patēriņu Latvijā un tādējādi arī ar alkohola lietošanu saistīto slimību, invaliditātes un nāves cēloņu izplatību. Kā liecina pasaulē veiktie pētījumi, efektīvākās pieejas alkohola pieejamības ierobežošanai ir saistītas ar alkohola cenu politiku.

Konferences dalībnieki runās par Veselības ministrijas iniciatīvām alkohola kaitējuma mazināšanai sabiedrībā, kā arī alkoholisko dzērienu aprites uzraudzību un akcīzes nodokļa politiku Latvijā un citās valstīs. Konferencē padziļināti tiks analizēti ar alkohola cenu politiku saistīti jautājumi, veicinot politiķu, politikas veidotāju un plašākas sabiedrības izpratni par minēto aspektu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi, kā arī uzsākot debates Saeimā par nepieciešamajiem grozījumiem alkohola akcīzes nodokļa paaugstināšanai.

Lasīt tālāk: Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku

Politikas plānotāji tiekas, lai uzlabotu nozaru politiku plānošanu Latvijā

(11.02.2015)

Š.g. 12. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē tikšanos ar politikas plānotājiem, turpinot iesākto ministriju stratēģisko plānotāju savstarpējās pieredzes apmaiņas tradīciju, kā arī diskusiju par nozaru politiku plānošanu un ar tās uzlabošanu saistītām aktualitātēm.

Sanāksmes darba kārtībā paredzēts pārrunāt PKC izstrādāto jauno attīstības plānošanas regulējumu, Finanšu ministrijas sagatavoto Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.–2013. gadam gala ietekmes (ex-post) izvērtējumu un turpmāko rīcību, kā arī iepazīties ar Valsts kancelejas izstrādāto Ministru kabineta instrukcijas projektu „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Tikšanās laikā plānotāji diskutēs par jaunā attīstības  plānošanas regulējuma normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem, veidojot nozaru politiku pamatnostādnes, plānus un konceptuālus ziņojumus. Jaunie „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” ir pieņemti 2014. gada 2. decembrī un ministrijas šobrīd jau izstrādā nozaru politikas plānošanas dokumentus, ievērojot jaunās prasības. 

Lasīt tālāk: Politikas plānotāji tiekas, lai uzlabotu nozaru politiku plānošanu Latvijā

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC