LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

(04.06.2015)

Šodien, 4. jūnijā notika Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, kuras laikā klātesošie diskutēja par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām un pašreiz identificētajiem riskiem turpmākai valsts ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī vienojās par turpmāko padomes darba kārtību, to virzot uz valsts konkurētspējas celšanu un iedzīvotāju labklājības sekmēšanu caur tautsaimniecības izaugsmi un uzņēmumu eksportspējas un produktivitātes sistemātisku un ilgtspējīgu kāpināšanu.

Sēdes laikā Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks ziņoja par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) prioritātes „Tautsaimniecības izaugsme” īstenošanu atbilstoši aktuālajiem datiem un to analīzei. Vilks aktualizēja diskusiju par strukturālajām reformām, kas tiešā un netiešā veidā var sniegt uzlabojumus uzņēmējdarbības vides un valsts konkurētspējas jomās, uzsverot, ka valdībai ir jāspēj panākt pēc iespējas lielāks pozitīvs efekts uz tautsaimniecību ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem un pēc iespējas mazākiem finanšu resursiem.

Lasīt tālāk: Nacionālās attīstības padome strādās ar nozarēm, kurās nepieciešamas strukturālās reformas

Informācijas tehnoloģijas var veicināt nodarbinātību reģionos

(03.06.2015)

Šodien, 3. jūnijā aizsākas biedrības „Latvijas Lauku forums” organizētais Otrais Lauku kopienu parlaments, kas norisinās Līgatnē no 3.–5.jūnijam. Lauku kopienu parlamenta vadošā tēma trīs dienu garumā ir: Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos.

Pārresoru koordinācijas centra konsultante un eksperte reģionālās attīstības jautājumos Alise Vītola iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, strādājot attālināti.

Alise Vītola: „Lauku teritorijas kā Latvijā, tā Eiropā saskaras ar būtisku izaicinājumu – iedzīvotāju skaita samazināšanos un „smadzeņu aizplūšanu” – jauniem un izglītotiem cilvēkiem dodoties uz lielpilsētām. Lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti lauku teritorijās un nodrošinātu konkurētspējīga darba un atalgojuma iespējas, ir būtiski sekmēt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, kur viens no darbavietu veidošanas virzieniem ir tieši attālinātā darba iespēju izmantošana un popularizēšana.

Lauku kopienu parlamenta darba grupas „Pieslēdzies darbam no mājām laukos: kā informācijas tehnoloģijas veicina nodarbinātību laukos?” dalībnieki iepazinās arī ar Igaunijas 15 gadu ilgo pieredzi attālinātā darba veicināšanā lauku reģionos un diskutēja par tās piemērošanu Latvijas apstākļiem.

Lasīt tālāk: Informācijas tehnoloģijas var veicināt nodarbinātību reģionos

Nacionālās attīstības padomē diskutēs par uzņēmējdarbības attīstību un investīcijām

(03.06.2015)

4. jūnijā notiks Nacionālās attīstības padomes (padome) sēde, lai tās dalībnieki diskutētu par uzņēmējdarbības vidi un tās attīstības iespējām, vienlaikus uzklausot Pārresoru koordinācijas centra ziņojumu par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) prioritātes „Tautsaimniecības izaugsme” īstenošanu atbilstoši šobrīd pieejamajiem datiem un to analīzei.

Padomes sēdes laikā Ekonomikas ministrijas eksperti ziņos par uzņēmējdarbības attīstības instrumentiem un investīcijām vidēja termiņa perspektīvā, ko papildinās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, paužot uzņēmēju redzējumu par uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību un investīciju piesaistīšanas iespējām.

Savukārt Finanšu ministrijas pārstāvji informēs klātesošos par 2014.–2020. gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu izlietojuma plānu, sniedzot ieskatu par Latvijai pieejamajiem ES fondu finanšu resursiem uzņēmējdarbības atbalstam.

Padomes mērķis ir nodrošināt vienotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, rosināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un veicināt attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu.

Lasīt tālāk: Nacionālās attīstības padomē diskutēs par uzņēmējdarbības attīstību un investīcijām

30. maijā Latvijā aizsākas pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa

(28.05.2015)

No šī gada 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 17 citās valstīs norisināsies Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW) 2015, kas iekļauj vairāk kā 1500 dažādus pasākumus. ESDW mērķis ir sekmēt un izcelt ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, kalpojot par virtuālās tīklošanās platformu Eiropas līmenī.

Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja pirmais vietnieks, kas atbild par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, Franss Timmermanss (Frans Timmerman), pauž atbalstu ESDW 2015. Timmermanss uzsver, ka EK galvenie politikas darbības virzieni, lai veicinātu izaugsmi, darbavietas un investīcijas, var būt veiksmīgi tikai īstenojot ilgtspējīgu pieeju, lai risinātu ekonomiskās, sociālās un vides problēmas. Politika ir jāizstrādā integrētā veidā, ņemot vērā arī globālo dimensiju. Eiropas valstu ekonomiku konkurētspējas un pielāgoties spējas palielināšana iezīmē virzību pretim atjaunojamiem energoresursiem un pārstrādājamu produktu izmantošanu, mazinot valstu atkarību no neatjaunojamiem resursiem. Mūsu investīciju politikai ir jāatbalsta turpmāka Eiropas sabiedrības modernizācija, pāatrinot pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un ilgtspējīgāku dabas resursu patēriņu aprites ekonomikā (circular economy), kas ir ieguldījums gan mūsu veselībā, gan labklājībā. Timmermans cer, ka ESDW būs pirmais no daudziem šādiem pasākumiem, kurā mēs visi Eiropā sadarbojamies, lai pārvērstu šo vērienīgo programmu realitātē.

Lasīt tālāk: 30. maijā Latvijā aizsākas pirmā Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļa

Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

(12.05.2015)

Šodien, 12.maijā Ministru kabinets apstiprināja rīkojumu, kas paredz, ka Latvijas Republikas 2014. gada 16. oktobra „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" (likums) 22. panta otrajā daļā noteikto koordinācijas institūcijas uzdevumu izpildi nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

Vienlaicīgi tika skatīti PKC sagatavotie grozījumi likumā, kas paredz papildināt esošo redakciju ar koordinācijas institūcijas uzdevumiem, pievienojot sadarbības īstenošanu ar citām institūcijām kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos. Sadarbības īstenošana ietver informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un citām valstīm, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un citām starptautiskām organizācijām par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, lai veicinātu starptautiskās labās prakses ieviešanu Latvijā.

Lai nodrošinātu profesionālu un neatkarīgu ekspertīzi, sniedzot faktos pamatotus priekšlikumus kapitālsabiedrību pārvaldībā, t.sk. to attīstības stratēģijā un finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saskaņošanā, likuma grozījumi būtiski maina esošo koordinācijas institūcijas Konsultatīvās padomes kompetenci, paredzot, ka tā kļūst par Koordinācijas institūcijas padomi.

Lasīt tālāk: Valsts kapitāla daļu pārvaldību koordinēs Pārresoru koordinācijas centrs

Turpinās pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

(28.04.2015)

Šogad notiekošajai Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai (ESDW) no Latvijas pieteikti jau divi pasākumi – Attīstības forums un 2. Latvijas Lauku kopienu parlaments, kas norisināsies š.g. 3.-5. jūnijā Līgatnē. Abi pasākumi iesaista plašāku iedzīvotāju loku lauku kopienām aktuālu tematu un ilgtspējīgas attīstības potenciāla apspriešanā kopā ar ekspertiem un vietējiem iedzīvotājiem.

ESDW 2015 organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros. Ikviens interesents ir aicināts iepazīties ar informāciju par ESDW 2015 un citu dalībnieku aktivitātēm un pieteikt savu ideju vai projektu, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un atbilst ESDW 2015 konceptam.

Projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2015.  gada 30. maija līdz 5. jūnijam, var pieteikt ESDW tīmekļa vietnē: www.esdw.eu – līdz š.g. 29. maijam. Dalība ESDW 2015 sniegs atpazīstamību pieteiktajam projektam starptautiskā mērogā, ļaus iepazīties ar citām uz ilgtspējīgu attīstību vērstām aktivitātēm Latvijā un citviet Eiropā, kā arī iegūt starptautiskus kontaktus turpmākai sadarbībai.

Lasīt tālāk: Turpinās pieteikšanās Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2015

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC