NAP2027

NAP2027 GALA REDAKCIJA

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027) un Saeimas paziņojums par NAP2027, 02.07.2020.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027), apstiprināts Saeimā 02.07.2020.

 

Ar plašu sabiedrības līdzdalību Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā izstrādātais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam (NAP2027) nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus valsts attīstībai nākamajiem septiņiem gadiem, lai panāktu Latvijas un ikviena iedzīvotāja izaugsmi un labklājības pieaugumu. NAP2027 izstrādāts, veicot dziļu pašreiz spēkā esošā NAP2020 vidusposma rezultātu analīzi, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 mērķus. NAP2027 izstrādē intensīvi strādājušas tā sešu prioritāšu darba grupas, iesaistot kopumā vairāk nekā 150 pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniekus, uzņēmējus, politiķus, kā arī notikušas fokusa grupu diskusijas visos Latvijas reģionos.

 

No 2019. gada 7. oktobra līdz 25. novembrim notika NAP2027 pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kuras laikā tika saņemts vairāk nekā 1400 priekšlikumu, kas tika rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju. No 25. oktobra līdz 25. novembrim notika NAP2027 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. 2020. gada 10. janvārī tika saņemts pozitīvs Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2027 SIVN Vides pārskatu.

 

Nacionālās attīstības padome 2020. gada 13. februārī atbalstīja NAP2027 gala redakciju un tās virzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā. Savukārt Ministru kabinets NAP2027 gala redakcijas projektu atbalstīja 25. februāra sēdē, un tas marta sākumā tika iesniegts apstiprināšanai Saeimā.

 

Saeima NAP2027 apstiprināja 2020. gada 2. jūlijā, pievienojot tam Paziņojumu ar uzdevumiem Ministru kabinetam veselības aprūpes un sabiedrības drošības, sociālās aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju un tautsaimniecības jomās, kurus aktualizējusi Covid-19 izraisītā situācija.

 

NAP2027 sešās prioritātēs kopumā 18 rīcības virzienos noteikto 124 uzdevumu īstenošana ir sasaistīta ar laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Latvijas attīstībai plānotajiem pieejamajiem finanšu resursiem aptuveni 14,5 miljardu EUR kopapjomā no valsts budžeta attīstības daļas, Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem finanšu avotiem. Ir izvērtēts un izveidots indikatīvais investīciju pasākumu kopums ar 369 pasākumiem. Katram īstenojamajam pasākumam ir noteikti atbildīgie un līdzatbildīgie.

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027) un Saeimas paziņojums par NAP2027, 02.07.2020.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027), apstiprināts Saeimā 02.07.2020.

 

National Development Plan of Latvia for 2021-2027 (NDP2027)

 

Saeimas paziņojums par NAP2027 (2020. gada 2. jūlijā)

 

NAP2027 indikatīvais investīciju projektu kopums - excel datne

 

NAP2027 gala redakcijas projekta prezentācija (2020. gada 25. februārī)

 

 

 

NAP2027 PRIORITĀTES

 

 

KAS IR NAP2027?

 

NAP2027 = Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt"!

Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.

KĀ IR PLĀNOTS NAP2027?

 

Plānojot attīstību nākotnē, mēs nesākam no “baltas lapas”, bet raugāmies uz labajām lietām un iesāktajiem darbiem, kas jāturpina, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi. Plānojot, ko noteikt kā prioritāri darāmo, domas dalās, tāpēc valsts mērķi un sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti ar augstu atbildību, balstoties uz datu analīzi un sadarbojoties ar nozaru ekspertiem.

Vienlaikus, ņemam vērā izaicinājumus, ar kuriem saskaramies ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē un kuru risināšanai jāpievērš uzmanība kā individuālā līmenī, tā arī reģionālā un valsts mērogā.

KAS ĪSTENO UN ATBILD PAR NAP2027?

 

Nacionālo attīstības plānu apstiprina Ministru kabinets un Saeima. NAP2027 īsteno visas ministrijas, plānojot savu darbu un nozaru politikas, un valsts iedzīvotāji, ar aktīvu rīcību ikdienā un ilgtermiņā –  savas un valsts nākotnes labā. Esošais plāns (NAP2020) ir spēkā līdz 2020.gadam, tā vietā stājoties nākamajam – NAP2027.

Regulāri tiek veikta izpēte un uzraudzīta valsts mērķu īstenošana, t.sk. arī jaunā NAP2027 izveidē ņemts vērā NAP2020 vidusposma izvērtējums un Latvijas ziņojumā ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu gūtie secinājumi un veiktā analīze.

NAP2027 IZSTRĀDES PROCESS

 

2020

 

jūlijs

 

 

 

 

NAP2027 apstiprināts Saeimā 2020. gada 2. jūlijā

 

marts  jūnijs

 

NAP2027 iesniegšana, izskatīšana un apstiprināšana Saeimā

janvāris - februāris

NAP2027 gala redakcijas izskatīšana Ministru kabinetā (vienlaikus ar SIVN) 25. februārī

NAP2027 gala redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē 13. februārī

2019

 

novembris decembris

NAP2027 gala redakcijas sagatavošana, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas un SIVN rezultātus

NAP2027 investīciju projektu izvērtēšana

NAP2027 SIVN sabiedriskā apspriešana - līdz 25. novembrim.

NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskā apspriešana - līdz 25. novembrim

NAP2027 un tā SIVN sabiedriskā apspriede - 7. novembris

oktobris

 

NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sagatavošana, sabiedriskā apspriešana -  25.oktobris - 25. novembris

NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskošana un sabiedriskā apspriešana - 7. oktobris - 25.novembris
 
augusts – septembris
 
NAP2027 sākotnējās redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē

NAP2027 sākotnējās redakcijas sagatavošana

Kvalitatīvs pētījums –  6 fokusa grupu diskusijas Latvijas novados un Rīgā 

Sociālo zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu diskusijas par NAP2027 mērķiem un prioritātēm

maijs – jūlijs

Politiķu, uzņēmēju un dabas zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu grupu diskusijas par stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un to rīcības virzieniem 

Tematiskas diskusijas par iedzīvotāju un valsts prioritātēm, apmeklējot reģionus 

NAP2027 prioritāšu darba grupas vairākkārtējās sanāksmēs detalizē prioritāšu virzienus, ietveramos uzdevumus un indikatorus
 
februāris – aprīlisSabiedriskās apspriešanas viedokļu un priekšlikumu NAP2027 kodola pilnveidei apkopošana, NAP2027 attīstības prioritāšu aktualizācija un to saskaņošana Nacionālās attīstības padomē
janvārisNAP2027 piedāvātā kodola sabiedriskā apspriešana

2018

 
decembrisMinistru kabinets apstiprina NAP2027 prioritāšu ietvaru (kodolu) un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes
oktobrisNAP2027 koncepcijas izstrādes piedāvājums Nacionālās attīstības padomē 
jūlijsLatvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu
februārisNAP2020 vidusposma novērtējums, datu, pētījumu, ilgtspējīgas attīstības tendenču un izaicinājumu analīze (MK skata 2018. gadā; novērtējums veikts 2017. gadā)

TIKŠANĀS UN DISKUSIJAS PAR NAP2027

 

2020

JŪNIJĀ

 • 3. jūnijā NAP2027 papildinošā Saeimas lēmuma - paziņojuma projekta izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē

MAIJĀ

 • 13., 20., 27. maijā NAP2027 pievienojamā Saeimas lēmuma - paziņojuma projekta izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdēs
 • 6. maijā NAP2027 un tā turpmākās virzības izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija

MARTĀ

 • 6. martā dalība sadarbībā ar biedrību "Latvijas Formula 2050" organizētajā tautsaimniecības konferencē “Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija” Rēzeknē. Informācija
 • 4. martā NAP2027 gala redakcijas projekta izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija

FEBRUĀRĪ

 

2019

DECEMBRĪ

 • 28. decembrī dalība RīgaTV 24 "Nacionālo interešu klubs" diskusijā par Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam. 1. daļa. 2. daļa.
 • 20. decembrī tikšanās ar Latvijas (darba devēju, ņēmēju un NVO) pārstāvjiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESC) – diskusija "ES daudzgadu budžets un Nacionālais attīstības plāns 2027". Prezentācija
 • 11. decembrī NAP2027 prioritātes "Vienota, droša un atvērta sabiedrība" izskatīšana Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē. Prezentācija
 • 3. decembrī dalība Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē - ziņojums par NAP2027 izstrādes procesu. Prezentācija.

NOVEMBRĪ

 • 27. novembrī transporta/tranzīta nozares galveno mērķu NAP2027 ietvarā izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija.
 • 20. novembrī bioekonomikas nozares mērķu un rādītāju NAP2027 izstrādes ietvarā izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija.
 • 6. novembrī Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedru iepazīstināšana ar NAP2027 pirmo redakciju, tostarp prioritāti "Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” un rīcības virzienu “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”. Prezentācija.
 • 6. novembrī NAP2027 stratēģiskā mērķa "Produktivitāte un ienākumi" izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija.

OKTOBRĪ

SEPTEMBRĪ

 • 26. septembrī Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) 1. redakcijas projekta prezentācija Nacionālās attīstības padomē
 • 23. septembrī tikšanās ar LDDK un iepazīstināšana ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) 1. redakcijas projektu. Prezentācija

AUGUSTĀ

MAIJĀ

APRĪLĪ

MARTĀ

FEBRUĀRĪ

 • 21. februārī tikšanās ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvjiem

 • 8. februārī reģionālā vizīte Jelgavā

 • 8. februārī dalība Augstskolu profesoru asociācijas kopsapulcē

JANVĀRĪ

2018

DECEMBRĪ

 • 21. decembrī tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci

 • 20. decembrī tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem

 • 19. decembrī diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē

 • 12. decembrī tikšanās ar Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem

 • 12.,19. decembrī u.c. - regulāras tikšanās un sadarbība ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas locekļiem

 • 11. decembrī Ministru kabinets apstiprina piedāvāto NAP2027 prioritāšu ietvaru un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes

 • 7. decembrī biedrības "Latvijas Formula 2050" organizētā diskusija par Nacionālo attīstības plānu kā pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējas stratēģiju

 • 4. decembrī tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem

NOVEMBRĪ

 • 9. novembrī tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem 

OKTOBRĪ

NAP2027 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

 

Saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, kāds ir arī Nacionālais attīstības plāns, ir nepieciešams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN).

SIVN mērķis ir apzināt NAP2027 un tā īstenošanas pasākumu ietekmi uz vidi, veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārskata sagatavošanā un konsultāciju veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai. Vispirms tika sagatavots SIVN Vides pārskata projekts. 2019. gada 25. oktobrī - 25. novembrī notika SIVN sabiedriskā apspriešana, vienlaikus ar NAP2027 publisko apspriešanu. Precizētais SIVN Vides pārskats tika iesniegts izskatīšanai Vides pārraudzības valsts birojam, kas atzinumu par to sniedza 2020. gada 10. janvārī.

 

NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats (2020. gada janvārī)

 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2027 Vides pārskatu (2020. gada 10. janvārī)

 

NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais Vides pārskats ( 23. decembrī)

 

NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts

Vides pārskata projekta kopsavilkums

 

Prezentācija par SIVN Vides pārskata projektu

 

Sabiedriskās apspriedes 7. novembrī protokols

 

Sabiedriskajā apspriedē par SIVN izteikto priekšlikumu kopsavilkums

NAP2027 1. REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA (2019. gada 7. oktobrī - 25. novembrī) UN TĀS REZULTĀTI

 

Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) 1. redakcija Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadībā sagatavota laikposmā no 2018. gada rudens līdz 2019. gada  septembrim, balstoties uz pašreiz spēkā esošā NAP2020 vidusposma rezultātu analīzi, ņemot vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai nākamajos septiņos gados ikviens Latvijas iedzīvotājs un sabiedrība kopumā panāktu dzīves līmeņa uzlabošanos. NAP2027 sagatavots ar nozaru pārstāvju, ekspertu, zinātnieku, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvju, uzņēmēju un politiķu plašu iesaisti – gan NAP2027 prioritāšu izstrādes darba grupās, gan diskusijās un apspriedēs Rīgā un Latvijas reģionos.

 

Nacionālā attīstības padome NAP2027 1. redakciju nodeva sabiedriskajai apspriešanai no 7. oktobra. Tā norisinājās līdz 25. novembrim un noslēdzās līdz ar NAP2027 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sabiedrisko apspriešanu. PKC mājaslapā bija izveidots speciāls NAP2027 sabiedriskās apspriešanas rīks, kurā varēja izteikt viedokli gan par NAP2027 pirmo redakciju kopumā, gan katru no sešām prioritātēm un novērtēt triju stratēģisko mērķu svarīgumu. 7. novembrī notika NAP2027 un SIVN klātienes sabiedriskā apspriede.

 

Izteiktie priekšlikumi tika rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju. Ar apkopoto un izvērtēto priekšlikumu kopsavilkumu varat iepazīties zemāk šajā sadaļā.

 

Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam gala redakcijas projekts (23. decembrī)

Nacionālā attīstības plāna 2021. -  2027. gadam pirmā redakcija (7. oktobrī)

 

National Development Plan of Latvia for 2021-2027 first version summary (the version submitted for public consultation, October 7, 2019)

Prezentācija par NAP2027 pirmo redakciju

 

Sabiedriskajā apspriešanā 7. oktobrī - 25. novembrī saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums (excel datne)

Sabiedriskajā apspriešanā 7. oktobrī - 25. novembrī saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums (pdf datne)

 

Stratēģisko mērķu novērtējums

 

Sabiedriskās apspriedes 7. novembrī protokols

 

Sabiedriskajā apspriedē 7. novembrī izteiktie priekšlikumi

 

Organizāciju sniegtie priekšlikumi (atzinumi) sabiedriskajā apspriešanā no 7. oktobra līdz 25. novembrim

A

Aglonas novada dome

Aizsardzības ministrija

Alūksnes novada pašvaldība

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā

Augstākās izglītības padome

Ārlietu ministrija

B

Bērnu Slimnīcas fonds

Biedrība J3

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija

Biznesa pakalpojumu centru nozares asociācija, Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse u.c.

C

Centrālā statistikas pārvalde

D

Dabas aizsardzības pārvalde

Daugavpils pilsētas dome

Dažādas paaudzes

E

Eiropas Latviešu apvienība

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija - 2

F

Finanšu ministrija

G

Grobiņas novada dome

I

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

J

Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvalde

K

Kultūras ministrija

Kultūras ministrs

Kurzemes plānošanas reģions

L

Labklājības ministrija

Latvijas augstskolu Rektoru padome

Latvijas aviācijas asociācija

Latvijas Bērnu labklājības tīkls

Latvijas Biznesa Savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Pašvaldību savienība - pielikums

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauku forums

Latvijas Lielo pilsētu asociācija

Latvijas Lielo slimnīcu asociācija

Latvijas Lielo slimnīcu asociācija - 2

Latvijas Mednieku asociācija

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Latvijas Meža īpašnieku biedrība - 2

Latvijas Mežu sertifikācijas padome

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienība - pielikums

Latvijas Pašvaldību savienība - 2

Latvijas platforma attīstības sadarbībai

Latvijas Nedzirdīgo savienība

Latvijas Peldēšanas Federācija

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

Latvijas Universitāte

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Liepājas pilsētas dome

P

Priekules novada pašvaldība

Providus

Providus - 2

Providus - 3

R

Reģionālo attīstības centru apvienība

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas plānošanas reģions

Rīgas Tehniskā universitāte

S

Sabiedrības integrācijas fonds

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija - 2

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija - 3

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija - 4

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija - 2

Salaspils novada dome

Satiksmes ministrija

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija

Smiltenes novada dome

T

Tieslietu ministrija

V

Valmieras pilsētas dome

Valsts vides dienests

Ventspils pilsētas dome

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzībnas un reģionālās attīstības ministrija - 2

Vides konsultatīvā padome

Vidzemes plānošanas reģions

Z

Zaļā brīvība

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija - 2

 

 

NAP2027 “KODOLA” SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA (2019. gada janvārī)

 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) sabiedriskās apspriešanas 1. kārta - par NAP2027 prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem (NAP2027 kodolu) - noslēdzās 31.janvārī!

Paldies, ikvienam, kas iesaistījās valsts attīstības prioritāšu izvirzīšanā, palīdzot pilnveidot NAP2027 kodolu, domājot par savu un nākamo paaudžu nākotni Latvijā, Eiropā un pasaulē! Ar visiem priekšlikumiem un idejām strādās tematiskas ekspertu darba grupas, nosakot izmērāmus valsts attīstības mērķus un kritērijus investīciju projektiem, lai tie būtu vērsti uz konkrēto mērķu sasniegšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no vairāk kā 100 iedzīvotājiem un organizācijām un PKC ir piedalījies vairāk kā 20 diskusijās un tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem, nozaru ekspertiem, reģionu pārstāvjiem, Saeimas deputātiem u.c.

Būtiskākie secinājumi un izmaiņas, kas veicamas NAP2027 kodolā (prioritāšu un rīcības virzienu piedāvājumā), pēc publiskās diskusijas ir:

 • līdzsvarota teritoriju attīstība jāvirza kā prioritāte;
 • izceļams, kā valsts plāno atbalstīt uzņēmējus, lai mūsu ekonomika un investīcijas, ko ieguldīt turpmākā attīstībā, pieaugtu;
 • jāstiprina tiesiskums un uzticēšanās valsts pārvaldei un politiķiem;
 • jāuzlabo izglītības un veselības aprūpes kvalitāte;
 • jāsekmē inovāciju un tehnoloģiju attīstība.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar apkopotajiem viedokļiem, idejām un priekšlikumiem par NAP2027 kodolu. Ievērojot personu datu privātumu, autoru kontakti netiek publiskoti un visi iedzīvotāju viedokļi publicēti anonīmi.

 

1. Cilvēkiem* tuvās vērtības Latvijā

cilvēkiem tuvās vērtības

*38 cilvēku paustās vērtības; vērtības saraksta formā skatāmas šeit

 

2. Idejas valsts vadmotīvam (sauklim) septiņu gadu periodam - NAP2027

Iesniegtie 32 saukļi saraksta formā skatāmi šeit

 

3. Cilvēku atbalsts piedāvātajām NAP2027 prioritātēm 

Papildus - cilvēku paustās pārdomas par prioritātēm un priekšlikumi to izmaiņām, papildinājumiem

 

4. NAP2027 PRIORITĀTES (aktualizētas pēc sabiedriskās apspriešanas)

 

5. Iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi

Saņemtie un apkopotie 56 cilvēku viedokļi saraksta formā skatāmi šeit

 

6. Organizāciju sniegtie priekšlikumi (atzinumi)

Saņemtais 41 atzinums skatāms zemāk (alfabētiskā secībā):

A

Aknīstes novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldība

B

Beverīnas novada pašvaldība

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija

D

Daugavpils pilsētas dome

J

Jaunjelgavas novada dome

"J3" biedrība

K

Kurzemes plānošanas reģions

Ķekavas novada dome

L

Labklājības ministrija

"Laiks kultūrai" biedrība

Latgales plānošanas reģions

Latvijas Augstskolu profesoru asociācija

Latvijas Bibliotekāru biedrība

Latvijas Biznesa savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Drošības un aizsardzības institūciju federācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

Latvijas Kinoproducentu asociācija un Latvijas Kinematogrāfistu savienība

Latvijas Lauku Forums

Latvijas Lielo pilsētu asociācija - pavadvēstule un priekšlikumi

Latvijas Pašvaldību savienība (reģionu, novadu un pilsētu viedokļi atrodami sarakstā atsevišķi, lai nedublētos, ja iesniegti paralēli)

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) - priekšlikumi un LTRK valsts attīstības stratēģijas redzējums

Liepājas pilsētas dome - pavadvēstule un priekšlikumi

N

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

P

Pārgaujas novada pašvaldība 

R

Reģionālo attīstības centru apvienība

Rektoru padome

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas plānošanas reģions

S

Salas novads

Servisa suņu biedrība "Teodors"

Smiltenes novada dome

U

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

V

Valsts valodas centrs

Vides konsultatīvā padome

Vidzemes plānošanas reģions - oficiāli sniegtā vēstule un pēc LPS aicinājuma sniegtie priekšlikumi

Z

"Zaļā brīvība" biedrība