LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

 • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
 • No idejas līdz eksportam
 • Labākai dzīvei Latvijā
 • Lai draugi paliktu Latvijā
 • Iespējas, kas jāizmanto
 • Drošībai par sevi un tuvajiem
 • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

NAP2020 izstrāde

Par NAP2020 izstrādi, uzraudzību un koordināciju ir atbildīgs Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). PKC eksperti ir izstrādājuši NAP2020 metodiku, organizējuši NAP2020 vadības grupu un darba grupas (skatīt Pārresoru koordinācijas centra nolikumu, MK noteikumus Nr.816 "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība").

NAP2020 vadības grupas uzdevums ir bijis līdzdarboties NAP2020 izstrādes procesā, komentējot PKC sagatavotos dokumentus, konsultējoties ar savas nozares pārstāvjiem un organizācijām. Vadības grupas sastāvā atradās 31 dažādu organizāciju - valsts pārvaldes institūciju un nevalstiskā sektora - pārstāvji.

Trīs NAP2020 darba grupas strādāja pie trīs lielo NAP2020 prioritāšu atšifrēšanas. To uzdevums bija katrā prioritātē noteikt rīcības virzienus un konkrētus uzdevumus. Darba grupu sastāvā bija iekļauti nozaru eksperti, pētnieki, NVO sektora, ministriju pārstāvji.

Skaties video par NAP2020 sākotnējo redakciju:

 

Laiks Process/rezultāts Papildinformācija/dokumenti
20.12.2012. NAP2020 apstiprināts Saeimā NAP2020 apstiprināts
4.12.2012. Ministru kabineta sēdē izvērtēti vairāk kā 240 Saeimas deputātu iesniegtie priekšlikumi par NAP2020 projektu un Saeimai nosūtīta atbalstītā NAP2020 projekta redakcija  
25.10.2012. NAP2020 projekts nosūtīts izskatīšanai Saeimā  
23.10.2012. MK atbalsta NAP2020 projektu NAP2020 projekts
05.09.2012. Par NAP2020 sākotnējo redakciju veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, sabiedriskajai apspriešanai (līdz 15.10.2012.) nodots vides pārskata projekts Vides pārskata projekts
15.08.-21.09.2012. Sabiedriskā apspriešana par NAP2020 sākotnējo redakciju  
14.08.2012. Ministru kabinetā atbalstīta NAP2020 sākotnējā redakcija NAP2020 sākotnējā redakcija
15.06.2012. Sagatavota NAP2020 1.redakcija  
25.05. - 1.06.2012. Izvērtēti vairāk nekā 1000 priekšlikumi un komentāri par NAP2020 melnrakstu

Saņemtie ierosinājumi

20.03. - 10.05.2012. Izstrādāts NAP2020 melnraksts

Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam melnraksts;

20.03.2012. Ministru kabinets vienojas par NAP2020 vadmotīvu "ekonomikas izrāviens"  
14.03.2012.
Darbu uzsāk 3 prioritāšu darba grupas:
 • uzdevums – tālāka NAP2020 izstrāde, katrā prioritātē nosakot rīcības virzienus un konkrētus uzdevumus
 • sastāvs – nozaru eksperti, pētnieki, NVO sektora, ministriju pārstāvji (līdzsvars starp publisko un nevalstisko sektoru (aptuveni 50:50)
Vairāk par NAP2020 darba grupām
06.03.2012. Ministru kabinets konceptuāli atbalsta 3 prioritātes, neatbalsta vadmotīvu  
05.03.2012. NAP2020 vadības grupa vienojas par 3 prioritātēm „cilvēka drošumspēja”, „tautas saimniecības izaugsme” un „izaugsmi atbalstošas teritorijas” un vadmotīvu "labklājības pieaugums"  
13.-29.02.2012. Par NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojumu saņemti vairāk nekā 470 komentāri no 75 organizācijām un privātpersonām Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojuma projektam 13.-29.02.2012. iesniegto ierosinājumu izziņa – pārskats
16.02.2012. NAP2020 izstrādes vadības grupa pieņem NAP2020 izstrādes metodiku Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam satura izstrādes metodika
01.-13.02.2012. Izstrādāts NAP2020 prioritāšu pamatojuma ziņojums Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums
17.01.2012.
Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidota NAP2020 izstrādes Vadības grupa:
 • tās sastāvā 31 dažādu organizāciju pārstāvi (ministrijas, plānošanas reģioni, LPS, LDDK, LTRK, LLPA, LZA, LRP, LSA, LLF, EKL, "Providus" u.c.)
 • tās uzdevums ir līdzdarboties NAP izstrādes procesā, komentējot PKC sagatavotos dokumentus, konsultējoties ar savas nozares pārstāvjiem un organizācijām
17.01.2012. Ministru prezidenta rīkojums Nr.22 "Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes vadības grupu"
02.01.2012.
Darbu uzsāk Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), kas atbildīgs par:
 • NAP izstrādes nodrošināšanu un koordinēšanu
 • sākotnējo dokumentu sagatavošanu Vadības grupas diskusijai un rekomendāciju iestrādi gala versijās pirms virzības uz MK
 • sabiedrības informēšanu un līdzdalības nodrošināšanu
Pārresoru koordinācijas centra nolikums
19.10.2011. Ministru kabinets nosaka NAP2020 izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtību 19.10.2011. MK noteikumi Nr.816 "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība"

Par NAP2020 izstrādi lasi arī politika.lv laikoskopā: http://politika.lv/article/nacionalais-attistibas-plans 

     ESDW web

Piesakies Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2017

     small pol veido gr

Politikas veidošanas rokasgrāmata

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC