LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Koordinācijas institūcijas padomes darbs

Lai nodrošinātu efektīvu publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, Ministru kabinets izveido valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomi (koordinācijas institūcijas padome)

Koordinācijas institūcijas padome ir koleģiāla institūcija, kas izskata un pirms apstiprināšanas saskaņo koordinācijas institūcijas izstrādātos vadlīniju projektus publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības jomā, kā arī likumā noteiktos gadījumos izvērtē koordinācijas institūcijas atzinumu, ja valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nepiekrīt tam vai ir lūgusi šo jautājumu izskatīt koordinācijas institūcijas padomē. Padome ir tiesīga sniegt priekšlikumus koordinācijas institūcijai arī par citiem ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību saistītiem jautājumiem.

Koordinācijas institūcijas padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets. Koordinācijas institūcijas padomes locekļi par darbu padomē atlīdzību nesaņem.

Koordinācijas institūcijas padomes nolikums

Koordinācijas institūcijas padomes darba organizācijas kārtība

 

Koordinācijas institūcijas padomes sēžu protokoli

Koordinācijas institūcijas padomes 2017. gada 4. janvāra sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 1. jūnija sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 30. marta sēdes protokols

Koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 3. februāra sēdes protokols

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC