LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

Kapitālsabiedrību pārvaldība

 

Līdz ar 2015. gada 26. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 273 noteikts, ka valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcijas) uzdevumus sākot ar 2015. gada 1. jūniju pilda Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

PKC kā koordinācijas institūcija veic Saeimas 2014. gada 16. oktobra likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" 22. panta 2. punktā noteiktos uzdevumus:

1) izstrādā kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvas pārvaldības vadlīnijas;

2) sniedz valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem;

3) konsultē Ministru kabinetu, publiskas personas kapitāla daļu turētājus un kapitālsabiedrības par korporatīvās pārvaldības ieviešanas aspektiem;

4) organizē to publiskas personas kapitālsabiedrību un publiskas personas kontrolēto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu, amatpersonu un darbinieku, kā arī publiskas personas kapitāla daļu turētāju amatpersonu un darbinieku apmācību korporatīvās pārvaldības jautājumos, kuru darba pienākumi saistīti ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem;

5) nodrošina to, ka tiek publiskota aktuāla informācija par valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām, kā arī tiek sagatavots ikgadējs publisks pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām iepriekšējā gadā;

6) sniedz atzinumu Ministru kabinetam par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu, kā arī pēc atvasinātas publiskas personas pieprasījuma sniedz viedokli par attiecīgās atvasinātās publiskās personas līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu noteiktā kapitālsabiedrībā;

7) atbilstoši kompetencei izstrādā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;

71) sadarbojas ar citām valsts pārvaldes, nevalstiskajām un starptautiskajām institūcijām kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumos;

8) veic citus uzdevumus, kas noteikti šajā likumā un citos tiešās pārvaldes iestādes darbību regulējošos likumos.

PKC uzsāk sniegt atzinumus par kapitālsabiedrību darbības stratēģijām, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, savukārt izvirzīt pārstāvjus valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās, sākot ar 2015. gada 1. augustu.

Koordinācijas institūcijas padome

Lai nodrošinātu efektīvu publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību, Ministru kabinets izveido koordinācijas institūcijas padomi. Koordinācijas institūcijas padome ir koleģiāla institūcija, kas izskata un pirms apstiprināšanas saskaņo koordinācijas institūcijas izstrādātos vadlīniju projektus publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības jomā, kā arī likumā noteiktos gadījumos izvērtē koordinācijas institūcijas atzinumu, ja valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) nepiekrīt tam vai ir lūgusi šo jautājumu izskatīt koordinācijas institūcijas padomē. Padome ir tiesīga sniegt priekšlikumus koordinācijas institūcijai arī par citiem ar publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību saistītiem jautājumiem.
Koordinācijas institūcijas padomes nolikumu un personālsastāvu apstiprina Ministru kabinets. Koordinācijas institūcijas padomes locekļi par darbu padomē atlīdzību nesaņem.

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

 

PKC ir sagatavojis pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām 2014. gadā

Kā vienu no valsts kapitālsabiedrību labas pārvaldības un caurskatāmības līdzekļiem var minēt ikgadēja publiskā gada pārskata sagatavošanu. Atbilstoši likumam, PKC turpmāk ik gadu gatavos publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām (pārskats). 2015. gadā sagatavotais pārskats ir pirmais šāda veida informācijas apkopojums par valstij piederošajām kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām kopš 2010. gada, kad tika izstrādāts līdzīgs pārskats, un tas ataino esošo situāciju saistībā ar valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām, kā arī valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātiem.

Jūs varat iepazīties ar PKC sagatavoto pārskatu šeit.

Jūs varat lejuplādēt PKC sagatavoto pārskatu šeit.

 

Valsts kapitālsabiedrību aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskats

PKC ir sagatavojis informācijas apkopojumu par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valstij pieder vairāk kā 50 procenti daļu (akciju), aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskatu laika posmā no 2009.–2012. gadam, balstoties uz ministriju sniegtajiem un SIA „Lursoft” pieejamajiem datiem.Jūs varat iepazīties ar pārskatu šeit.

Pārskats sniedz iespēju sabiedrībai redzēt, kāda ir valsts kapitālsabiedrību darbības efektivitāte un cik labi tās tiek pārvaldītas – vērtējot un analizējot, kā laika gaitā mainījusies šo uzņēmumu aktīvu vērtība un pelnītspēja.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma

Ar detalizētu infomāciju par valsts kapitālsabiedrību pārvaldības refomu un PKC vadītās darba grupas paveikto, kā arī sēžu protokoliem Jūs varat iepazīties PKC mājaslapā, sadaļā - Darba grupas, valsts kapitālsabiedrību pārvaldība.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC