Izvērtēti NAP2027 sabiedriskajā apspriešanā saņemtie 1400 priekšlikumi

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) izvērtējis visus Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā saņemtos priekšlikumus.

Ar to, kā sabiedrības (valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju, privātpersonu un uzņēmumu) kopumā ap 1400 izteiktie viedokļi un priekšlikumi ņemti vērā, izstrādājot NAP2027 gala redakciju, varat iepazīties PKC mājaslapā ievietotajā priekšlikumu kopsavilkumā šeit.

          Saņemto priekšlikumu izvērtējums 

Priekšlikumi NAP2027 Priekšlikumu iesniedzēji

Turpat varat iepazīties arī ar NAP2027 gala redakcijas projektu pēc NAP2027 sabiedriskajā apspriešanā un diskusijās Saeimas komisijās, dažādās tikšanās un forumos ar sabiedrības pārstāvjiem saņemto viedokļu, iebildumu un priekšlikumu izvērtējuma un no tiem vērā ņemto integrēšanas NAP2027 saturā.

NAP2027 gala redakcijas projekts pēc sabiedriskās apspriešanas (23. decembrī).

NAP2027 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 7. oktobra līdz 25. novembrim.

Vienlaikus ar NAP2027 pirmās redakcijas publisko apspriešanu no 25. oktobra līdz 25. novembrim norisinājās arī NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Izvērtējot saņemtos viedokļus, Vides pārskats ir precizēts un iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

NAP2027 SIVN precizētais Vides pārskats (23. decembrī).

PKC sagatavoto NAP2027 gala redakcijas projektu izskatīs Nacionālā attīstības padome. Pēc tam tas tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā un apstiprināšanai Saeimā.

Visa informācija par NAP2027 rodama PKC mājaslapā.