Šogad vērtēs, kāds ir progress NAP2020 izvirzīto valsts attīstības mērķu sasniegšanā

Šī gada laikā plānots izvērtēt, kā virzāmies uz Latvijas valsts attīstības mērķu līdz 2020. gadam sasniegšanu, analizējot nozaru politiku rezultātus, Eiropas Savienības fondu ieguldījumus, kā arī uzklausot iedzīvotāju un ekspertu viedokļus un rosinot diskusiju sabiedrībā, lai sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām nozaru politiku īstenošanā.

Šogad tiek veikta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam (NAP2020) starp-posma izvērtēšana, ietverot arī Latvijas Ilgtspējīgas attīstības līdz 2030. gadam (Latvija 2030) mērķu sasniegšanas vērtējumu un Latvijas starptautiskās konkurētspējas komponenšu analīzi. Novērtējuma rezultātā tiks sniegti priekšlikumi Latvijas iedzīvotāju labklājības un valsts starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai, kas tiks iekļauti ziņojumā Saeimai š.g. novembrī. PKC novērtējuma izstrādes laikā regulāri publicēs dažādu NAP2020 rādītāju sasniegšanas progresu PKC twitter vietnē (@NAP2020) un mājaslapā – www.pkc.gov.lv, raisot ikvienu Latvijas iedzīvotāju aizdomāties par savu ieguldījumu valsts definēto mērķu īstenošanā un vienlaicīgi par izmaiņām, kas ilgākā laika posmā ietekmē Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, darbu, mācības un ikdienu.

NAP2020 (plāns līdz 2020. gadam) un Latvija 2030 (stratēģija līdz 2030. gadam) ir augstākie nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumenti, kas ietver konkrētus mērķus un vīziju, uz ko tiecamies laika posmā līdz 2030. gadam, un kalpo kā vadlīnijas valdībai, pieņemot ikdienas lēmumus, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus un valsts kopējo attīstību. NAP2020 var skatīt kā Latvija 2030 (ilgtermiņa stratēģijas) ieviešanas plānu, kas ir mērķtiecīgs, finansējumam piesaistīts attīstības plāns, kurā ietverti septiņu gadu periodā plānotie valsts līdzfinansētie attīstības projekti. Valdības lēmumi attiecībā uz valsts budžeta attīstības daļas ieguldījumiem, kā arī Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu resursu investīcijas pamatā tiek balstītas NAP2020 prioritātēs, mērķos un uzdevumos, piesaistot arī privātos un pašvaldību līdzekļus.

Starp-posma novērtējuma uzdevums ir sniegt pilnvērtīgu analīzi par valsts attīstības mērķu aktualitāti un to līdzšinējo sasniegšanas progresu, vērtējot NAP2020 ieviešanas gaitu ietekmējošo apstākļu analīzi, stiprās un vājās puses, pašreiz identificējamos veiksmes stāstus un izaicinājumus un izvēršot diskusiju ar iedzīvotājiem, politikas plānotājiem un ekspertiem. Analīzes noslēgumā plānots sniegt rekomendācijas nozaru politiku pilnveidošanai esošajā plānošanas periodā (līdz 2020. gadam), t.sk. uzrādot pasākumus un jomas, kurās jāpārskata finansējums (iespējami ietaupījumi, nepieciešams papildu finansējums u.tml.) vai jāprecizē NAP2020 rādītāji, kā arī iekļaujot priekšlikumus jauniem nozaru politikas virzieniem un nākamajam attīstības plānam. Atbilstoši Latvijas iedzīvotāju un valsts attīstības ilgtermiņa vajadzībām novērtējuma gaitā plānots arī izvērtēt Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 2015. gadā pieņemto Ilgtspējīgas attīstības mērķu aktualitāti un to iekļaušanu nacionālajā plānošanas sistēmā.

Aicinām visus Latvijas iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm par valsts attīstības jautājumiem mediju telpā un PKC mājaslapā un twitter kontā (@NAP2020), lai izteiktu savu viedokli par valsts attīstības mērķu aktualitāti un to ietekmi uz katra ikdienas dzīves kvalitāti, kā arī sniegtu priekšlikumus un ierosinājumus NAP2020 papildināšanai, paužot savu redzējumu par valsts attīstības gaitu un iesaistoties  visaptverošā diskusijā par Latvijas nākotni!

Atgādinām, ka NAP2020 mērķi ir: sekmēt ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi, valsts un reģionu konkurētspēju starptautiskajos tirgos, radīt spēcīgu vidusšķiru (sekmēt politiku, kas ved pie stabiliem un pietiekamiem ienākumiem un cienīga darba ikvienam), mazinot nabadzību, ienākumu nevienlīdzību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apmierinātību ar dzīvi, un nodrošināt pozitīvu un stabilu tautas ataudzi Latvijā – pieaugošu dzimstību, mirstības mazināšanos un iedzīvotāju vēlmi dzīvot un atgriezties Latvijā.

Jūs varat iepazīties ar NAP2020 un Latvija 2030 īstenošanas uzraudzības 2015. gada ziņojumu PKC mājaslapā, sadaļā Valsts attīstības plānošana

 

Pārresoru koordinācijas centrs. Ar atbildību par Latvijas nākotni!

 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Krūzkopa
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67 082 813
elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv