Kas ir Ilgtspējīgas attīstības mērķi?

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu iekļaušana Latvijas politikas plānošanas sistēmā

Saite uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu mājaslapu: Sustainable Development Goals 

Attēla avots: UNESCO LNK

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam (neoficiāls biedrības LAPAS tulk.) jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienlaikus daļa no IAM lielā mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem. Ņemot vērā, ka IAM aptverto tēmu loks ir salīdzinoši plašs, valstis izvēlas tām aktuālākos mērķus, uz ko tās koncentrēsies līdz 2030. gadam, atbilstoši prioritāri sasniedzamajiem mērķiem nacionālā līmenī, tā pielāgojot IAM savām vajadzībām un iekļaujot valsts attīstības plānošanā konkrētajai valstij un sabiedrībai aktuālos IAM. Valstis ar augstākiem attīstības rādītājiem, kāda ir Latvija, īstenojot attīstības sadarbību, palīdz sasniegt globālos, visai pasaulei un nākamajām paaudzēm aktuālos mērķus, piem., nabadzības mazināšanu un izglītības iespēju un veselības aprūpes pieejamību.

Lai vienotos par efektīvākajiem veidiem šo mērķu sasniegšanā, valstu vadītāji, politikas plānotāji, zinātnieki un pētnieki, kā arī dažādu nozaru eksperti tiekas starpvalstu forumos un kopīgi risina tādus globālus izaicinājumus kā starptautisko finanšu plūsmas, ko nav iespējams atrisināt un ietekmēt rīkojoties atsevišķi. Dienaskārtība 2030 paredz, ka IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa sabiedrība, t.sk. – iedzīvotāji, uzņēmēji, politiķi, valstu apvienības ANO un citas institūcijas.  Eiropas Savienība jau ir uzsākusi darbu pie nākamā plānošanas perioda, par ietvaru izvēloties Dienaskārtību 2030.

Politikas plānotāji Latvijā rosinājuši iekļaut IAM Latvijas politikas plānošanas sistēmā. Latvijai jau ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija 2030), kā arī vidējā termiņa plāns – Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020). Šos abus dokumentus pārskata 2017. gadā NAP2020 starpposma izvērtējuma procesā, nodrošinot iespēju papildināt mūsu plānošanas dokumentus līdz 2020. gadam un laikā no 2020 līdz 2030. gadam ar tādiem mērķiem, kas ir aktuāli Latvijai.

Latvija krīzes laikā ir mācījusies no iepriekšējā perioda kļūdām un plānošanā koncentrējas uz sabiedrībai aktuālu mērķu īstenošanu, ņemot vērā pieejamos valsts budžeta līdzekļus un iedzīvotāju gatavību līdzdarboties šo mērķu sasniegšanā. Būtiski ir arī noteikt konkrētus rezultatīvos rādītājus, kas ļauj sekot līdzi mērķu sasniegšanas progresam.