LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Labākai dzīvei Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Par NAP2020

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.

NAP2020 ir 21. gadsimta plānošanas dokuments – tas ir mērķtiecīgs, sasaistīts ar valsts budžetu un elastīgs attiecībā uz izmaiņām valsts ekonomikā. No vienas puses NAP2020 ir precīzi definēts – sasniedzamie mērķi un to rādītāji ir nemainīgi, no otras – elastīgs – darbības, kā sasniegt šos mērķus var tikt pielāgotas atbilstoši efektīvākajam risinājumam.

Arī fiskālā telpa ir elastīga – ja ekonomika uzlabojas, papildu līdzekļus var veltīt ambiciozākai esošo prioritāšu īstenošanai vai arī citu būtisku uzdevumu īstenošanai, lai sasniegtu definētos mērķus. Tādējādi turpmāko septiņu gadu garumā ir iespēja pakāpeniski uzlabot paredzētās aktivitātes un finansiāli atbalstīt tās darbības, kas vislabāk palīdz sasniegt izvirzītos mērķus. Neskatoties uz to, NAP2020 fiskālā telpa ir ierobežota un diskusijās par izšķiršanos starp piedāvātajiem pasākumiem rada lielāku konkurenci starp idejām. Rūpīga NAP2020 resursu un rezultātu uzraudzība sniedz informāciju, ko politiķi var izmantot, pieņemot būtiskus mūs visus ietekmējošus lēmumus un spriežot par dažādu pasākumu lietderību un efektivitāti valsts attīstības mērķu sasniegšanā.

NAP2020 no vienas puses ir valsts "biznesa plāns", kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju? Kā tiks nodrošināta sasaiste (sinerģija) starp investīciju mērķiem un līdzsvarotu attīstību? Kā pelnīs valsts, un kā to izdarīt iedzīvotājiem?

Vienlaikus NAP2020 ir arī "sabiedriskais līgums" – ko valsts apņemas paveikt/ sasniegt līdz 2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu pieņemšanā.

Infografikas

Aicinām Jūs iepazīties ar NAP2020 stratēģiju, rādītājiem un izstrādes procesu infografiku veidā: latviešukrievu un angļu valodā.

NAP2020 prioritātes un rīcības virzieni

NAP2020 prior aplis lv

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC