LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Par NAP2020

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns, kam ir jākalpo par valsts attīstības ceļa karti vidējam termiņam.

NAP2020 no vienas puses ir valsts "biznesa plāns", kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju? Kā tiks nodrošināta sinerģija starp investīciju mērķiem un līdzsvarota attīstība? Kā pelnīs valsts, un kā to izdarīt iedzīvotājiem?

Tāpat NAP2020 var tikt skatīts arī kā "sabiedriskais līgums" – ko valsts apņemas paveikt/sasniegt līdz 2020.gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra indivīda lēmumu pieņemšanā.

Infografikas

Aicinām Jūs iepazīties ar NAP2020 stratēģiju, rādītājiem un izstrādes procesu infografiku veidā: latviešukrievu un angļu valodā.

NAP2020 prioritātes un rīcības virzieni

NAP2020 prior aplis lv

 

NAP2020 novērtējums plānots trīs posmos kā Ministru prezidenta ziņojums Saeimai:

NAP2020 rezultātu novērtējums 2015.un 2019.gadā,
ar mērķi pārbaudīt rezultātu sasniegšanas apmēru, identificēt jomas, kurās nav uzsākta darbība vai nepieciešama padziļināta izpēte, politikas un budžeta korekcijas.

Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadā,
ar mērķi veikt izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.-2020.gadam, sagatavot sākotnējos priekšlikumus NAP2027 un izvirzīt pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam.

NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadā,
ar mērķi - novērtēt NAP2020 īstenošanas apmēru; kad ir dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem. Notiek vienlaikus ar Latvija2030 pārskata ziņojumu.

Ministru prezidentes ziņojums Saeimai 2015.gadā

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

Ziņojuma Indikatoru pielikums

 

NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrādes ietvaros tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju ir sagatavots vides pārskata projekts, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2012.gada 15.oktobrim. 

Ieskatam piedāvājam kopsavilkumu.

2012.gada 13.novembra NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pielikumi 

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskats 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2020 Vides pārskatu

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC