LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

 • Lai draugi paliktu Latvijā
 • Iespējas, kas jāizmanto
 • Drošībai par sevi un tuvajiem
 • Labākai dzīvei Latvijā
 • No idejas līdz eksportam
 • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
 • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs

Pārresoru koordinācijas
centrs

Par PKC

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā.

PKC, izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, izstrādā hierarhiski augstākos nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, nodrošinot to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu, un koordinē to īstenošanu, organizē un īsteno nozaru politiku savstarpējo koordināciju un pārresorisko uzraudzību, stiprinot institūciju sadarbību, izstrādā priekšlikumus valsts reformu īstenošanai un resursu pārdalei atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, kā arī veic Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotos analītiskos uzdevumus un citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

PKC primāri īsteno Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās funkcijas, un atbilstoši PKC nolikumam:

 1. izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzrauga un koordinē tās īstenošanu;
 2. izstrādā Nacionālo attīstības plānu, uzrauga un koordinē tā īstenošanu;
 3. uzrauga un koordinē to nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu, kuri ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā;
 4. koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
 5. sniedz Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu un publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
 6. pilda analītiskus uzdevumus Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā;
 7. veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību;
 8. izstrādā priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
 9. nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1. decembrī. Šobrīd PKC strādā 22 darbinieki.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC