LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • No idejas līdz eksportam
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Darbinieki

 

Peteris V

Pēteris Vilks – PKC vadītājs

Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības vadības speciālists, bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības Ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks konkurences uzraudzības un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumos, Konkurences padomes priekšsēdētājs, Ministru kabineta padomnieks rūpniecības jautājumos. Darbojies arī kā biznesa vadības konsultants ar specializāciju konkurences, tirgzinību un finanšu ieguldījumu jomā. P.Vilks ieguvis inženierzinātņu bakalaura grādu, inženiera diplomu un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, kā arī ieguvis apliecību par doktorantūras kursa pabeigšanu Rīgas Tehniskajā universitātē.

   
IMG 2601

Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Politikas plānošanas speciāliste ar plašu pieredzi plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, tostarp piedaloties Administratīvā sloga samazināšanas plāna izstrādē uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādājot Publisko aģentūru likumprojektu, Iesniegumu likumprojektu. R.Osvalde bijusi Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja vietniece, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja, Valsts reformas nodaļas vadītāja, Juridiskā departamenta juriskonsulte. Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē.

   
VladislavsVesperis 1

Dr. oec. Vladislavs Vesperis – PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Strādājis Vides un reģionālās attīstības ministrijā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un citu nacionāla un starptautiska līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, bijis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Reģionālās plānošanas nodaļas vadītājs, Valsts zemes dienesta Programmu vadības un stratēģiskās attīstības daļas vadītājs. V.Vesperis ieguvis profesionālā inženierzinātņu maģistra grādu un ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

   
 

Dzintra Gasūne  Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Strādājusi AS "Altum" Procesu attīstības un atbalsta daļas un Kreditēšanas atbalsta daļas vadītājas amatā un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdzīgā amatā, kā arī bijusi Kontroles un metodikas daļas vadītāja. Iepriekš Valsts kontrolē revidējusi uzņēmumu privatizācijas procesus un Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes. Dz. Gasūne ir ieguvusi komerczinību bakalaura grādu un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, studējusi Nirnbergas-Erlangenas universitātē un pašlaik turpina studijas vadībzinātnes doktorantūrā. Uzstājusies gan nacionāla mēroga, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem par korporatīvo pārvaldību un valsts kapitālsabiedrībām.

   
rsz  mg 7467

Kārlis Gūtmanis  Attīstības plānošanas nodaļas konsultants

No 2011.gada strādājis Konkurences padomē kā eksperts, veicot izmeklēšanu un pildot citus pienākumus Konkurences likuma ietvaros. Aktīvi līdzdarbojies dažādos privātā sektora projektos. K.Gūtmanis ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, profesionālo maģistra grādu finanšu ekonomikā un 5.līmeņa finanšu analītiķa kvalifikāciju Latvijas Universitātē.

   
Ieva Karklina

Dr. sc. soc. Ieva Kārkliņa  Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

I.Kārkliņai ir vairāk kā 10 gadu pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa salīdzinošo socioloģisko pētījumu vadīšanā un koordinēšanā. Strādājot „LU Filozofijas un socioloģijas institūts”, I.Kārkliņa uzstājusies starptautiskās konferencēs, kā līdzautore piedalījusies vairāku recenzētos zinātniskos izdevumos iekļautu publikāciju sagatavošanā. I.Kārkliņa sniegusi atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai Baltijā, veicot pētījumu konsultantes pienākumus  GfK CR Baltic. I.Kārkliņa ieguvusi vadībzinātņu maģistra grādu izglītības vadībā Latvijas Universitātē un sociālo zinātņu doktora grādu socioloģijā Rīgas Stradiņa universitātē, padziļināti analizējot Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu drošumspējas un sociālā elastīguma determinantus.

   
 MG 7506 1

Elīna Krūzkopa  konsultante

Sabiedrisko attiecību speciāliste, PKC galvenokārt strādā ar stratēģiskās komunikācijas, korporatīvās komunikācijas un reputācijas vadības jautājumiem. Guvusi pieredzi privātajā sektorā korporatīvās un iekšējās komunikācijas jomā, sabiedrisko attiecību stratēģiskajā vadībā un projektu vadībā, kā arī pasākumu mārketingā un žurnālistikā. Elīna Krūzkopa ar izcilību absolvējusi profesionālās maģistra studijas sabiedrisko attiecību vadībā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA", kā arī apguvusi vairākus profesionālās pilnveides kursus, t.sk. Rīgas Ekonomikas augstskolā.

   
 

Gunta Lejiete  konsultante 

Strādājusi Valsts kancelejā par direktora konsultanti, sniedzot atbalsta funkcijas valsts kancelejas direktora sekretariātam ikdienas darba nodrošināšanā, kā arī nodrošinājusi Ministru kabineta Apbalvošanas padomes darbu un Valsts kancelejas iepirkuma komisijas tehniskā atbalsta funkciju veikšanu. G.Lejiete ieguvusi bakalaura grādu uzņēmējdarbībā - Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā.

   

Sarmīte Ozola – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Strādājusi par juristi Valsts SIA „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un juriskonsulti Labklājības ministrijas Juridiskajā departamentā valsts mantas un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos. S.Ozola ieguvusi profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.     

 

 

   
IMG 2757a

Iveta Ozoliņa – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Strādājusi Ekonomikas ministrijā, vadījusi Tirdzniecības politikas nodaļu, Eksporta politikas nodaļu un strādājusi Uzņēmējdarbības, ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļā. I.Ozoliņa ieguvusi politikas zinātnes bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā (MBA) studijās Latvijas Universitātē.

   
fNordeT MG 6717

Kristīne Ozoliņa – konsultante

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā, Sabiedrības integrācijas fondā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī privātajā sektorā - jomā, kas saistīta ar Pasaules Bankas un Eiropas Savienības fondu finansēto projektu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību. K.Ozoliņa ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

   
IMG 2615

Elīna Petrovska – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Izglītības jomas politikas plānošanas un attīstības eksperte. No 2004.gada E.Petrovska strādājusi Izglītības un zinātnes ministrijā, izstrādājusi izglītības attīstības plānošanas dokumentus, bijusi Politikas koordinācijas departamenta direktore un Politikas plānošanas nodaļas vadītāja. E.Petrovska ieguvusi sociālā darbinieka un sociālā pedagoga kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība", kā arī studējusi Monmouth Universitātes sociālā darba maģistra programmā. ASV Valsts departamenta stipendijas saņēmēja.

   
 

Ilze Puķīte Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Guvusi pieredzi PricewaterhouseCoopers SIA finanšu darījumu un vadības konsultāciju nodaļā, sniedzot ieteikumus uzņēmējdarbības procesu uzlabošanā un veicot daudzu uzņēmumu padziļināto finanšu izvērtējumu, t.sk. strādājot ar lielākajām valsts kapitālsabiedrībām. Iepriekš strādājusi Valsts kasē Finanšu risku vadības departamentā un Starptautiskās sadarbības departamentā, kur gūta pieredze valsts aizņēmumu veikšanā, t.sk. eiroobligāciju emisiju veikšanā tāpat arī darbā ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kā arī valsts aizdevumu un galvojumu izsniegšanā un publiskās un privātās partnerības projektu novērtēšanā. Ilze Puķīte ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas universitātē un papildinājusi zināšanas vairākos starptautiskos finanšu un grāmatvedības kursos.

   
IMG 2443

Māra Sīmane  Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Stratēģiskās plānošanas speciāliste, bijusi Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) direktore un Finanšu ministra padomniece. Strādājusi kā konsultante dažādos ar stratēģisko plānošanu, tautas attīstību un sabiedrības integrāciju saistītos projektos. M.Sīmane ieguvusi maģistra grādu starptautisko organizāciju vadībā Bratlboro Starptautiskajā skolā (School for International Training Brattleboro) ASV.

   
SigitaSnikere 1

Sigita Sniķere – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Kopš 2002.gada līdzdarbojusies vairāku starptautisku salīdzinošu pētījumu, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pasūtītu sociālu pētījumu īstenošanā gan kā pētniece, gan arī kā pētījumu koordinatore un vadītāja. Paralēli tam viņa darbojusies dažādos zinātniski pētnieciskos projektos Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. S.Sniķere specializējusies atkarību, sabiedrības veselības, sociālo problēmu un jaunatnes pētniecības jomās, ir vairāk nekā 20 publikāciju līdzautore. Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē un maģistra grādu socioloģijā, turpina socioloģijas studijas doktorantūrā.

   
 

Solvita Štrāle  Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte

Strādājusi par juriskonsulti Tieslietu ministrijā un Ārlietu ministrijā. VID Kurzemes reģionālajā iestādē strādājusi par juristi Lēmumu pārsūdzēšanas daļā un vadījusi Juridiskā departamenta Administratīvo pārkāpumu lietvedības daļu. Valsts kapitālsabiedrību jomā darba pieredzi ieguvusi strādājot VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vecākās juristes amatā, pārstāvot darba devēja intereses debitoru parādu piedziņas, tiesvedības, maksātnespējas procesos. Ieguvusi maģistra grādu tulkošanā un terminoloģijā Ventspils Augstskolā. Latvijas Universitātē iegūta jurista kvalifikācija un maģistra grāds tiesību zinātnē.

   
 DaceValte 1

Dace Valte-Rancāne  konsultante 

Strādājusi Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentā un Stratēģiskās analīzes departamentā, kā arī bijusi Valsts robežsardzes galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola dienesta priekšniece. D.Valte-Rancāne Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē ar specializāciju starptautiskajās attiecībās.

   
IMG 2697

Irīna Žemaite-Dziceviča – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante 

Strādājusi Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamentā ar tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem ārlietu, aizsardzības un iekšlietu jomā, kā arī ar Eiropas Savienības nacionālo pozīciju izstrādi Iekšlietu ministrijā. I.Žemaite-Dziceviča ieguvusi maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē.

   

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC