LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC misija, vīzija un vērtības

PKC misija

PKC misija ir nodrošināt koordinētu, pierādījumos balstītu (evidence-based) un ilgtspējīgu attīstības plānošanu, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties Latvijas attīstības mērķu noteikšanā un pakāpeniskā virzībā uz šo mērķu sasniegšanu.

PKC vīzija

PKC ir vadošais stratēģiskās analīzes un valsts attīstības plānošanas centrs Latvijā, kas sniedz augsti profesionālu, pierādījumos un labās prakses analīzē balstītu ekspertīzi labāku politisko lēmumu pieņemšanai un veido uz rezultātu sasniegšanu orientētu un sabiedrībai atvērtu politikas plānošanas sistēmu Latvijā.

PKC vērtības

Rezultativitāte

Visa valsts pārvaldes un PKC darbība ir vērsta uz vienotu mērķu sasniegšanu – iedzīvotāju dzīves kvalitātes, labklājības un pašmotivācijas – uzlabot savu un Latvijas nākotni – paaugstināšanu.

Rezultāta sasniegšanai PKC darbinieki veic savus tiešos uzdevumus atbildīgi un rūpīgi analizē risināmo jautājumu būtību, kā arī sniedz priekšlikumus un ierosinājumus kolēģiem un iesaistītajām pusēm papildus savai tiešās atbildības jomai.

Sadarbība

Labāka – uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu vērsta – attīstības politikas plānošana ir sasniedzama savstarpēji sadarbojoties profesionāliem politikas veidotājiem no dažādām iestādēm. PKC veicina un koordinē iesaistīto pušu sadarbību un viedokļu apmaiņu labāku politisko lēmumu pieņemšanā.

PKC darbinieku vidū notiek regulāra informācijas apmaiņa par aktualitātēm to ekspertīzes nozarēs, valsts attīstības politikas plānošanā kopumā un starptautiskajās norisēs (politiski, sociāli, ekonomiski, vides jomā u.c.), kas var ietekmēt Latviju.

Sniedzot ekspertīzi kādā jautājumā, PKC darbinieki analizē to pēc būtības un savstarpēji sadarbojas, pieejot jautājuma risināšanai kompleksi un visaptveroši, tā nodrošinot horizontālu attīstības plānošanu un uzraudzību.

PKC darbinieki ir atvērti sadarbībai un labprāt iesaista arī Latvijas iedzīvotājus attīstības plānošanas aktivitātēs, lai noskaidrotu cilvēku domas par valsts īstenotās attīstības politikas reālo ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Mērķtiecīgums

PKC seko līdzi, lai valsts budžeta līdzekļi tiek godprātīgi un atbildīgi ieguldīti valsts attīstībā – balstoties rūpīgā pierādījumu un prognožu analīzē un plānojot pieejamo resursu ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu atdevi –, sasniedzot valsts attīstības mērķus un rūpējoties par to, lai politiski lēmumi tiktu pieņemti saskaņā ar sabiedrības interesēm.

Skats nākotnē

Mainoties dažādiem (t.sk. vides, sociāl-politiskiem un ekonomiskiem) apstākļiem Latvijā, Eiropā un globālā mērogā, mainās arī rīcībpolitikas vide. PKC uzdevums ir stiprināt mērķtiecīgu un vienlaikus elastīgu attīstības plānošanas sistēmu, kas ir pielāgoties spējīga jauniem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras gan politikas plānotāji, gan iedzīvotāji.

PKC prognozē nākotnes pārmaiņas un to ietekmi uz Latvijas mērķu sasniegšanu, tādejādi apsteidzot notikumus un pielāgojot jaunās tendences un iespējas Latvijas attīstības un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

PKC darbinieki ir eksperti savā nozarē, un, lai nodrošinātu savu profesionālo kvalifikāciju, regulāri paaugstina savas kompetences un zināšanas, apgūstot dažādus izglītojošus kursus, apmainoties pieredzē ar nozares speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā, iesaistoties dažādās domnīcās (think-tank), līdzdarbojas profesionālajās organizācijās, kā arī sniedzot ieguldījumu pētniecībā un akadēmiskajā vidē.

Cilvēki

PKC darbinieki un sadarbības partneri izjūt atbildību iedzīvotāju priekšā un tiecas sniegt visaugstāko profesionālo ekspertīzi, lai sekmētu valsts mērķu sasniegšanu. PKC darbiniekus raksturo profesionalitāte, godīgums un misijas izjūta – padarīt Latviju labāku katram no mums.

Šīs vērtības atspoguļo ikviena darbinieka ikdienas un ilgtermiņa motivāciju, katram sniedzot savu ieguldījumu PKC kopējo uzdevumu izpildē Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai.

Politikas plānošanā iesaistītās puses un PKC sadarbības partneri

PKC SH pic1

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC