LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Struktūra un funkcijas

 

PKC darbu vada PKC vadītājs – valsts civildienesta ierēdnis ar valsts sekretāra pilnvarām. PKC vadītāju izvēlas Civildienesta likumā noteiktajā kārtībā, to ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru prezidents. PKC vadītājs veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Atbilstoši PKC nolikumam PKC vadītājam var būt vietnieks, kura kompetenci nosaka PKC vadītājs. 

PKC ir trīs struktūrvienības jeb nodaļas – Attīstības plānošanas nodaļa, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa, Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa un PKC vadības atbalsta funkciju veicēji, kas ir tieši pakļauti PKC vadītājam. 

PKC struktura 2015

Attīstības plānošanas nodaļa

Attīstības plānošanas nodaļa nodrošina attīstības plānošanas koordināciju valstī, t.sk. izstrādājot un īstenojot ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus.

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa

Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļa nodrošina attīstības uzraudzību un novērtēšanu valstī, t.sk. nodrošinot nacionālā līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas novērtēšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību, koordinē publisko kapitālsabiedrību pārvaldības politikas izstrādi, ieviešanu un nodrošina tās īstenošanas uzraudzību.

PKC vadības atbalsta funkcijas

PKC vadības atbalsta funkciju komandas uzdevumi ietver dokumentu aprites un dokumentu dienesta vajadzībām aprites nodrošināšanu, datu bāzu uzturēšanu, sabiedrisko attiecību veidošanu, kā arī publisko iepirkumu organizēšanu.

Valsts resursu ekonomijas nolūkā PKC darbam nepieciešamās atbalsta funkcijas personālvadības, grāmatvedības, telekomunikācijas un informācijas tehnoloģiju jomā nodrošina Valsts kanceleja.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC