LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

Valdības prioritātes

 

Valdības deklarācija 

Valdības rīcības plāns ar aktuālo informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. janvāri (ar dzeltenu fonu iekrāsotie uzdevumi ir nozaru ministriju prioritātes)

M.Kučinska vadītās valdības deklarācija

Politiskās partijas: "Zaļo un zemnieku savienība", "Vienotība" un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ir vienojušās izveidot valdību, kura orientēsies uz ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un produktivitātes straujāku izaugsmiTā būs balstīta mērķtiecīgās, ar sociālajiem un sadarbības partneriem izdiskutētās reformās, paaugstinot cilvēku un Latvijas vērtīgo resursu atdevi tautsaimniecībā un panākot augstāku sabiedrības dzīves kvalitāti.

Valdības darba prioritātes ir: tautsaimniecības stiprināšana, valsts drošība un nacionālā identitāte, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums, reformas izglītībā un zinātnē un reformas veselības aprūpē. Šīs prioritātes ir vērstas uz valsts attīstību, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktos mērķus.

Valdības darba īstenošanā nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību, uzsverot ikviena Latvijas iedzīvotāja nozīmīgo lomu un līdzatbildību valsts attīstībā. Reformas nes pārmaiņas un jaunu realitāti, tādēļ sabiedrība jāiesaista to īstenošanā un jāizglīto par ieguvumiem. Šim mērķim ir jāstiprina valdības spēja uzrunāt sabiedrību.

Jūs varat iepazīties ar Deklarāciju par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību šeit.

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai ir sagatavots Valdības rīcības plāns (VRP), ko Ministru prezidenta vadībā ir izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Līdz ar 2016. gada 3. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" (MK rīkojums Nr. 275) apstiprināts VRP un un Ministru kabineta noteiktie prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai. Par VRP ietverto pasākumu īstenošanu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencei uzdots līdz 2016. gada 1. septembrim un turpmāk katru gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam iesniegt PKC pārskatu par VRP iekļauto pasākumu izpildi.

Aktuālais VRP pieejams šeit (ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. janvāri; ar dzeltenu fonu iekrāsotie uzdevumi ir nozaru ministriju prioritātes)

Sākotnējais VRP pieejams šeit.

 

VRP īstenošana un uzraudzība

2017

Atbilstoši MK rīkojumam nr. 275 (6. punkts) un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 42. punktam PKC ir apkopojis un aktualizējis visu iestāžu sniegto informāciju par VRP izpildi uz 2017. gada 1. janvāri.

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. janvāri pieejams šeit.

2016

Atbilstoši MK rīkojumam nr. 275 (6. punkts) un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 42. punktam PKC ir apkopojis un aktualizējis visu iestāžu sniegto informāciju par VRP izpildi uz 2016. gada 1. septembri.

Papildus, ņemot vērā Ministru prezidenta un ministru sarunu rezultātus par VRP izpildi uz 2016. gada septembri, līdz ar Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra rīkojumu Nr. 642 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija rīkojumā Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" ir veikti grozījumi VRP (precizējot atsevišķu uzdevumu izpildes termiņus).

Aktuālais VRP atbilstoši veiktajiem grozījumiem un informācija par tā izpildi uz 2016. gada 1. septembri pieejama šeit.

 

VRP īstenošana paredz Valsts kancelejas, Sabiedrības integrācijas fonda, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un PKC turpmāk veicamos pasākumus un to izpildes termiņus, lai īstenotu Māra Kučinska vadītās valdības noteiktos uzdevumus, kā arī valdības identificētos prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai.

Īstenojot VRP pasākumus, atbildīgajām iestādēm līdz 2016. gada septembrim un turpmāk ik gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam elektroniski jāiesniedz PKC informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā. Apkopoto informāciju par VRP un prioritāro rīcības virzienu tautsaimniecības attīstības izpildi PKC ievieto savā mājaslapā, tādejādi sniedzot sabiedrībai aktuālo informāciju par VRP izpildi un sasniegto progresu prioritāro rīcības virzienu īstenošanā. 

 

VRP prioritārie rīcības virzieni

Jūs varat iepazīties ar Ministru kabineta noteiktajiem prioritārajiem rīcības virzieniem tautsaimniecības attīstībai šeit.

Prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai identificē būtiskākos horizontālos jautājumus, kuru izpildei ir nepieciešama vairāku resoru iesaiste, lai izpildītu valdības izvirzītos mērķus tautsaimniecības attīstībai, t.sk. nosakot pasākumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, līdzsvarotas un prognozējamas nodokļu politikas izveidei, inovāciju attīstības sekmēšanai, reformu īstenošanai veselības aprūpes un izglītības sistēmās, kā arī drošības un nacionālās identitātes stiprināšanai. 

Lai izpildītu prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai, ministrijām atbilstoši atbildības sadalījumam, ir jāizveido un jāvada rīcības virziena koordinācijas darba grupa, iesaistot tajā arī valdības sociālos un sadarbības partnerus, un līdz 2016.gada 1.septembrim un turpmāk ik gadu līdz 1.janvārim un 1.jūlijam elektroniski jāiesniedz Pārresoru koordinācijas centram informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā.

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC