Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. -2027. gadam pirmā redakcija

Nacionālā attīstības plāna 2021. -  2027. gadam pirmā redakcija

National Development Plan of Latvia for 2021-2027 first version summary (the version submitted for public consultation on October 7, 2019)

 

Nacionālā attīstības plāna 2021. -  2027. gadam gala redakcijas projekts (23. decembrī)

 

Sabiedriskajā apspriešanā 7. oktobrī - 25. novembrī saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums (exel datne)

Sabiedriskajā apspriešanā 7. oktobrī - 25. novembrī saņemto priekšlikumu izvērtējuma kopsavilkums (pdf datne)

 

SABIEDRISKĀ APSPRIEDE 2019. GADA 7. NOVEMBRĪ 

Protokols

Prezentācija par NAP2027

Izteikto priekšlikumu kopsavilkums

 

NAP2027

Atbildīgā amatpersona: Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, 67082811, pkc@pkc.mk.gov.lv
Kontaktpersona: konsultants Guntis Rozenbergs, tālrunis 67082813


MĒRĶIS


Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam mērķis ir noteikt valsts vidēja termiņa attīstības prioritātes, lai nodrošinātu valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu, vienlīdzīgas tiesības ikvienam, pāreju uz zināšanu sabiedrību un atbildīgi rīkotos attiecībā uz klimata pārmaiņu un demogrāfijas izaicinājumiem. Nacionālais attīstības plāns nepieciešams arī, lai vidējā termiņā nodrošinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanu un sniegtu Latvijas valsts ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijas par Dienaskārtību 2030 mērķu sasniegšanai.


IZSTRĀDE UN PLĀNOTĀ VIRZĪBA


Nacionālā attīstības plāna 2021. -  2027. gadam (NAP2027) izstrādi uzsāka 2017. gadā, veicot detalizētu esošās situācijas, globālo tendenču un pašreizējā NAP2020 izaicinājumu izvērtēšanu. Sabiedrība publiskās apspriešanas laikā saņemtie viedokļi tiks apkopoti un izvērtēti, sagatavojot dokumenta gala redakciju, kuru virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā un pieņemšanai Saeimā.

 

IESPĒJA LĪDZDARBOTIES

Paredzētie sabiedrības līdzdalības veidi:

 • piedaloties publiskā  apspriešanā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2019. gada 25. novembrim;
 • izmantojot Pārresoru koordinācijas centra interneta vietnes interaktīvās iespējas viedokļa sniegšanai;
 • sniedzot viedokli rakstiski;
 • piedaloties sabiedriskajā apspriedē 2019. gada 7. novembrī;
 • piedaloties Pārresoru koordinācijas centra izveidotajās nozaru pārstāvju, ekspertu, zinātnieku, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvju, uzņēmējiem un politiķu prioritāšu darba grupās;
 • uzaicinot Pārresoru koordinācijas centru dalībai iepriekš neplānotās diskusijās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs.
 •  

PIETEIKŠANĀS LĪDZDALĪBAI

 • Pārresoru koordinācijas centra interneta vietnes interaktīvās iespējas viedokļa un priekšlikumu sniegšanai www.pkc.gov.lv/nap2027;
 • rakstiski sniegt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam pirmo redakciju var, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pkc@pkc.gov.lv vai sūtot vēstuli pa pastu uz adresi: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520;
 • pieteikties dalībai sabiedriskās apspriedes pasākumā var, rakstot uz elektroniskā pasta adresi guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv vai zvanot 67082813;
 • Informācija par citiem pasākumiem pieejama Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā www.pkc.gov.lv/nap2027.

 

NAP2027 IETVARS

NAP2027 ietvaru veido trīs stratēģiskie mērķi, kuri ievirza politiku nākamajiem septiņiem gadiem, sešas prioritātes, kurās sagrupēti astoņpadsmit rīcības virzieni. Katra rīcības virziena sasniegšanai ir noteikti politikas rezultātu rādītāji jeb indikatori, veicamie uzdevumi, kā arī norādītas atbildīgās institūcijas.

NAP2027ietvars

VAIRĀK PAR NAP2027

Vairāk informācijas par Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam izstrādi un iespēju interaktīvi izteikt viedokli par stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī pirmo redakciju kopumā -  www.pkc.gov.lv/nap2027