Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošana sabiedriskajai apspriešanai

Vides pārskata projekts

Vides pārskata projekta kopsavilkums

 

Precizētais Vides pārskats

 

SABIEDRISKĀ APSPRIEDE 2019. GADA 7. NOVEMBRĪ

Protokols

Prezentācija par NAP2027 SIVN

Izteikto priekšlikumu kopsavilkums

 

Plānošanas dokuments: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam (turpmāk – NAP2027)

NAP2027 ir galvenais valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir izstrādāts, lai sasniegtu Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija2030) noteiktos mērķus un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus. NAP2027 ietvaru veido trīs stratēģiskie mērķi, kuri ievirza politiku nākamajiem septiņiem gadiem, sešas prioritātes, kurās sagrupēti astoņpadsmit rīcības virzieni. Katra rīcības virziena sasniegšanai ir noteikti politikas rezultātu rādītāji jeb indikatori, veicamie uzdevumi. Plānošanas dokuments ietekmēs visu Latvijas teritoriju. 
Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš – 2018. gada oktobris – 2019. gada decembris.

Izstrādātāji: 
NAP2027: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520, https://www.pkc.gov.lv/ , e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv,  tālrunis: 67082811, 67082813

Vides pārskats: SIA “Grupa93”, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, www.g93.lv, e-pasts: info@g93.lv, tālrunis 27373939

Sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2019. gada 25. oktobra līdz 2019. gada 25. novembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 7. novembrī no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00  Latvijas Universitātes Dabas mājas MAGNUM auditorijā (106. telpa, 1. stāvs) Jelgavas ielā 1, Rīgā.

 
Ar NAP2027 un NAP2027 Vides pārskata projektu līdz  2019. gada 25. novembrim var iepazīties:
    • Pārresoru koordinācijas centra tīmekļa vietnē: https://www.pkc.gov.lv/nap2027
    • SIA “Grupa93” tīmekļa vietnē: http://www.g93.lv

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes līdz 2019. gada 25. novembrim (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Pārresoru koordinācijas centrā (adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) vai elektroniski nosūtīt uz e-pastu:pkc@pkc.mk.gov.lv.