Cilvēka drošumspēja un NAP2020

Par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) virsmērķi ir izvirzīts ekonomikas izrāviens un tā trīs prioritātes ir: cilvēka drošumspēja, tautas saimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas. Taču bieži nākas dzirdēt, ka jēdziens „cilvēka drošumspēja" Latvijā vēl nav populārs un plašākai sabiedrībai zināms.

 

Kas ir cilvēka drošumspēja un kāpēc tā iekļauta Nacionālajā attīstības plānā?

Cilvēka drošumspēja (human securitability – a form of resilience) ir starptautiski atzīts jēdziens, kas raksturo cilvēka adaptācijas spēju strauji mainīgā vidē. Cilvēks ar augstu drošumspēju ir par sevi drošs, radošs cilvēks, spējīgs parūpēties par sevi un citiem, pielāgoties apstākļiem.

Līdz ar to viens no NAP2020 mērķiem ir radīt spēcīgu vidusšķiru (mazinot nabadzību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti) un arī nodrošināt pozitīvu tautas ataudzi (pieaugošu dzimstību, mirstības mazināšanos un iedzīvotāju vēlmi dzīvot un atgriezties Latvijā) – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un Latvijas labklājību. Tas ir nesaraujami saistīts ar iespēju īstenot NAP2020 virsmērķi – ekonomikas izrāvienu.

Mēs varam prognozēt, bet nevaram skaidri zināt, kādi apstākļi ietekmēs Latviju un tās iedzīvotāju attīstību. Latvija ir atvērta Eiropas tautsaimniecība, kas pakļauta arvien straujākām izmaiņām globalizācijas laikmetā. Tāpēc cilvēkiem ir svarīgi stiprināt drošumspēju.

Cilvēks ar pietiekamu drošumspēju spēj rast risinājumus ne tikai sev un tuvākajiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Cilvēks ar nepietiekamu drošumspēju nevar saskatīt iespējas attīstīties, jūtas apdraudēts, neuzticas citiem, nesaredz savu saikni ar Latviju un neiesaistās tās attīstībā. Vēsturiskā pieredze, sabiedrības noslāņošanās un krīzes apstākļi būtiski ietekmējuši daudzu cilvēku drošumspēju.

Valsts un sabiedrība rada apstākļus drošumspējas stiprināšanai. NAP2020 iekļautos cilvēka drošumspējas uzdevumus, savstarpēji sadarbojoties, īsteno ne tikai valsts un pašvaldības, bet arī pilsoniskā sabiedrība un katrs personīgi. Valstij jārosina iedzīvotājus ar augstu drošumspēju gādāt ne tikai par sevi un tuviniekiem, bet arī par līdzcilvēkiem un valsti. Kad vairums cilvēku būs ar pietiekamu drošumspēju, Latvija piedzīvos augšupeju.