NAP2020 indikatīvais finansējums

Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020.gadam (NAP2020) plānots sasniegt savstarpēji sadarbojoties valdībai, atbildīgajām ministrijām un cilvēkiem, kā arī iesaistoties visiem Latvijas iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, uzņēmējiem un pašvaldībām.

Arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums valsts attīstības prioritātēm laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam tiek ieguldīts, prioritāri balstoties uz NAP2020 mērķu sasniegšanu.

NAP2020 indikatīvā (sākotnēji plānotā) finansējuma [dokumentā] noteiktās prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi, darbības un tiem paredzētie finanšu resursi un to avoti kā bāze tiek izmantoti NAP2020 sasaistei ar valsts, Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu un nozaru vidēja termiņa politikas plānošanu 2014.-2020.gadam.

NAP2020 sākotnēji plānoto finansējumu atbalstāmo prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu īstenošanai skat. šeit (EUR un LVL valūtā).