Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa notiks 20. - 26. septembrī

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kas tradicionāli visā Eiropā un tostarp Latvijā notika maija beigās - jūnija sākumā,  pārcelta uz 2020. gada 20. - 26. septembri. Ikvienai organizācijai un interesentam ir iespēja tai pieteikt un popularizēt savas aktivitātes un pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību, un iepazīstināt ar savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Eiropas ilgstpējīgas att ned

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas (European Sustainable Development Week – ESDW) pasākumu rīkošanai šogad piedāvāta lielāka termiņa elastība - tiek pieņemta pasākumu reģistrācija laikposmam no 18. septembra līdz 8. oktobrim. Valsts aģentūras, pētniecības centri, nevalstiskās organizācijas, ikviens var reģistrēt savu notikumu, pasākumu, kas saistīts ar ilgtspējīgu attīstību, un kļūt par šīs Eiropas mēroga iniciatīvas dalībnieku.

Aicinām aktīvos iedzīvotājus, organizācijas un uzņēmumus, kas rūpējas par Zemes, cilvēku un resursu nākotni, iepazīties ar informāciju par ESDW un padomāt, kādu ideju vai projektu, kas atbalsta, veicina ilgtspēju un sekmē virzību uz ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu (IAM), jūs pašlaik īstenojat vai plānojat īstenot, un varētu pieteikt to Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai rudenī - ESDW tīmekļvietnē: https://esdw.eu/.

Jau tagad tīmekļvietnē https://esdw.eu/ var iesniegt informāciju par pasākumiem, aktivitātēm savu ideju popularizēšanai! Ņemot vērā ārkārtas situācijas apstākļus Covid-19 dēļ, acīmredzot daļa pasākumu tiks plānoti virtuālajā vidē, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa šogad notiks jau sesto gadu. 2019. gadā ESDW laikā no 30. maija līdz 5. jūnijam 28 valstīs kopumā notika 6704 dažādi ar ilgtspējīgu attīstību saistīti pasākumi un aktivitātes.

Dalība ESDW dod iespēju popularizēt ilgtspējas iniciatīvas, apliecināt organizācijas sociālo atbildību un vērtības ar reāliem darbiem, apliecināt savu, kopienas, valsts un Eiropas mēroga līdzdalību IAM sasniegšanā, vienlaikus iepazīties ar citu aktivitātēm visā Eiropā un iegūt starptautiskus sakarus turpmākai sadarbībai. Informācija par ESDW organizētajiem pasākumiem pēc to apstiprināšanas dalībvalsts ESDW kontaktpunktā tiek ievietota un ir pieejama ESDW tīmekļa vietnē.

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC).

ESDW popularizē ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, iepazīstina ar iesaistīto valstu un dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un tā aicina vairāk domāt par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni.

Vairāk informācijas un pieteikšanās e-forma rodama ESDW tīmekļvietnē: http://www.esdw.eu/.

Informācija par ESDW pasākumiem un aktivitātēm būs rodama arī

ESDW Facebook

un Twitter kontā: @EuropeanSDWeek.

 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67082813
guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv