Saeimas IAK nolemj turpināt darbu pie NAP2027, ņemot vērā Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi

Tā kā Latvijas mērķi un prioritātes ilgtermiņā nav mainījušās un ar plašu sabiedrības līdzdalību izstrādātais Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027. gadam (NAP2027) ir detalizēti izdiskutēts un jau pieņemts valdībā, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija (IAK) 6. maijā nolēma, turpinot strādāt ar NAP2027, ņemot vērā Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi, papildināt Ministru kabineta iesniegto NAP2027 ar Saeimas komisijas izstrādātu paziņojumu, tajā iekļaujot akcentus un veicamos uzdevumus, ko aktualizējusi ārkārtas situācija, un virzīt apstiprināšanai Saeimā.

Apstiprināt NAP2027 ir nepieciešams arī, lai neveidotos Eiropas Savienības (ES) fondu finansēšanas pārrāvums Latvijai nākamajā plānošanas periodā, par ko jāvienojas sarunās ar ES un kas nenoliedzami svarīgi arī krīzes seku novēršanas dažādu programmu turpmākai īstenošanai.

NAP2027 ietvertais vadmotīvs – “Paradumu maiņa - ceļš uz attīstību!” ir tālredzīgs un iezīmē tiešām fundamentālas pārmaiņas, kas nepieciešamas Latvijā vairākās jomās un kuras jau tagad, krīzes iespaidā, nozaru politikās uzsākts īstenot. Tikpat aktuāli un nozīmīgi Latvijas sabiedrībai ilgtermiņā ir NAP2027 stratēģiskie mērķi –  produktivitāte un ienākumi, vienlīdzīgas iespējas, reģionālā attīstība un sociālā uzticēšanās. NAP2027 skaidri iezīmē septiņu gadu vīziju un vērtības, kas ir ļoti plaši izdiskutētas un veiksmīgi nostiprinātas plānā.

Covid-19 izraisītās krīzes risinājumiem, ko īsteno valdība, skatoties kontekstā ar NAP2027, ir ļoti spēcīga korelācija. NAP2027 ir iezīmēti ļoti pareizi attīstības virzieni, un no tā mēs jau tagad varam ņemt dažādus rīcības instrumentus, lai veidotu īstermiņa atbalsta programmas. Krīzē piedāvātie risinājumi tikai veicinājuši plānoto programmu un iniciatīvu ātrāku uzsākšanu. NAP2027 prioritātes un uzdevumi jau tiek iekļauti nozaru pamatnostādnēs, plānos un budžeta investīciju aktivitātēs.

Vienlaikus krīze vienmēr ir bijis arī iespēju laiks veikt strukturālās reformas. Tās būtiski nepieciešamas, īpaši pārskatot finansējumu tādām jomām kā veselības aprūpe, sabiedrības drošība, sociālās drošības tīklu izveide, izglītība, pētniecība, inovācija un digitālā transformācija.

Acīmredzot krīzei būs ilgstošāka ietekme, tāpēc liela nozīme būs arī pēckrīzes risinājumiem. Nozīmīgi ir NAP2027 apstiprināt, lai neveidotos ES fondu perioda investīciju pārrāvums, lai ātrāk varētu uzsākt investīciju programmu īstenošanu arī krīzes seku pārvarēšanai. Šajā plānā ir iezīmēti ilgtermiņā nepieciešamie investīciju virzieni, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts izaugsmi un attīstību.

Finanšu, Ekonomikas un Veselības ministriju pārstāvji bija vienisprātis un pauda atbalstu pēc iespējas raitākai NAP2027 virzībai un apstiprināšanai Saeimā, lai varētu jau sākt  pildīt NAP2027 iekļautos uzdevumus. Ministrijas ir sākušas veidot nozaru pamatnostādnes, par pamatu ņemot NAP2027.

Saeimas IAK nolēma uzsākt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas NAP2027 plānotai izskatīšanai Saeimas sēdē šīs sesijas laikā, līdz Jāņiem.

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
Tālr. +371 67082813
guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv