NAP2020 mērķi un to īstenošana

Latvijas valsts attīstība un resursu ieguldījumi mūsu nākotnē tiek plānoti vidējā un ilgtermiņā - septiņu un 20 gadu periodam - un ir noteikti augstākajos valsts attīstības plānošanas dokumentos, pēc kuriem visā to darbības periodā vadās valdība, pieņemot dažādas izvēles, kā labāk sasniegt stabilu sabiedrības labklājību un citus būtiskus attīstības mērķus.

Galvenais vidēja termiņa plānošanas dokuments valstī ir Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020). NAP2020 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns, kas kalpo par valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karti septiņu gadu garumā.

Latvija 2030 un NAP2020 ir sabiedrības, ekspertu un valsts kopējais redzējums un attīstības vīzija, kur virzāmies un kā plānojam sasniegt noteiktos mērķus. NAP2020 sasaiste ar valsts budžeta finansējumu un tā uzraudzības mehānisms nodrošina valdības darba pēctecību un kalpo kā vadlīnijas politiķiem un Ministru kabinetam, ikdienā pieņemot lēmumus, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus un ietekmē mūsu valsts nākotni.

NAP2020 var tikt īstenots tikai kopīgiem spēkiem, ikvienam no mums pieejot atbildīgi sev uzticētajiem darbiem!

 

National Development Plan of Latvia for 2014-2020 (angļu valodā)

Национальный план развития на период с 2014 по 2020 гг. (krievu valodā)

 

NAP2020 novērtējums plānots trīs posmos kā Ministru prezidenta ziņojums Saeimai

NAP2020 rezultātu novērtējums 2015. gadāar mērķi pārbaudīt rezultātu sasniegšanas apmēru, identificēt jomas, kurās nav uzsākta darbība vai nepieciešama padziļināta izpēte, politikas un budžeta korekcijas
Vidējā termiņa novērtējums 2017. gadāar mērķi veikt izmaiņas NAP2020 rīcības virzienos 2018.-2020.gadam, sagatavot sākotnējos priekšlikumus NAP2027 un izvirzīt pamatojumu un iespējamās nacionālās intereses nākamajam ES fondu plānošanas periodam
NAP2020 noslēguma novērtējums 2021. gadāar mērķi - novērtēt NAP2020 īstenošanas apmēru, kad ir pieejami dati par 2020. gadā sasniegtiem rādītājiem, vienlaikus ar Latvija 2030 īstenošanas pārskata ziņojumu

 

NOVĒRTĒJUMI

2017

Ziņojums

Ziņojumā vērtēta augstākā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu aktualitāte un nozīme, progress saistībā ar NAP2020 mērķu un uzdevumu īstenošanu, analizēti NAP2020 īstenošanas gaitu ietekmējošie faktori un sniegts Latvijas konkurētspējas novērtējums, iezīmējot iespējamās prioritātes un izšķiršanās nākotnei, tostarp kontekstā ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, lai nodrošinātu sekmīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.

NAP2020 īstenošanas ietekmes uz vidi monitoringa ziņojums

Ziņojums 

1. pielikums (pētījuma anotācija)

2. pielikums (NAP2020 prioritātes, mērķi, uzdevumi un to izpilde)

 

2015

2015. gada 1. oktobrī Ministru prezidente Laimdota Straujuma ziņoja Saeimai par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadamLatvijas Nacionālā attīstības plāna no 2014. līdz 2020. gadam un deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanu.

Ziņojums un indikatoru pielikums

Infografika

Aicinām Jūs iepazīties ar infografiku, kas atspoguļo Latvijas virzību pretim valsts attīstības mērķiem un pasākumus, kas tiek īstenoti vai ir nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.

2012

NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrādes ietvaros tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju tika sagatavots vides pārskata projekts, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2012. gada 15. oktobrim. 

Ieskatam piedāvājam kopsavilkumu.

2012. gada 13. novembra NAP2020 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pielikumi 

NAP2020 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pārskats 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par NAP2020 Vides pārskatu