NAP2027 izstrāde

NAP2027 izstrādes process 

2019

novembris decembris

NAP2027 iesniegšana apstiprināšanai Saeimā

NAP2027 gala redakcijas iesniegšana izskatīšanai MK (vienlaikus ar SIVN)

NAP2027 gala redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē

NAP2027 gala redakcijas sagatavošana, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas un SIVN rezultātus

oktobris

NAP2027 stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sagatavošana

NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskošana un sabiedriskā apspriešana - 7. oktobris - 8.novembris
 
augusts  septembris
 
NAP2027 sākotnējās redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē

NAP2027 sākotnējās redakcijas sagatavošana

Kvalitatīvs pētījums –  6 fokusa grupu diskusijas Latvijas novados un Rīgā 

Sociālo zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu diskusijas par NAP2027 mērķiem un prioritātēm

maijs – jūlijs

Politiķu, uzņēmēju un dabas zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu grupu diskusijas par stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un to rīcības virzieniem 

Tematiskas diskusijas par iedzīvotāju un valsts prioritātēm, apmeklējot reģionus 

NAP2027 prioritāšu darba grupas vairākkārtējās sanāksmēs detalizē prioritāšu virzienus, ietveramos uzdevumus un indikatorus
 
februāris – aprīlisSabiedriskās apspriešanas viedokļu un priekšlikumu NAP2027 kodola pilnveidei apkopošana, NAP2027 attīstības prioritāšu aktualizācija un to saskaņošana Nacionālās attīstības padomē
janvārisNAP2027 piedāvātā kodola sabiedriskā apspriešana

 

2018

decembrisMinistru kabinets apstiprina NAP2027 prioritāšu ietvaru (kodolu) un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes
oktobrisNAP2027 koncepcijas izstrādes piedāvājums Nacionālās attīstības padomē 
jūlijsLatvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu
februārisNAP2020 vidusposma novērtējums, datu, pētījumu, ilgtspējīgas attīstības tendenču un izaicinājumu analīze (MK skata 2018. gadā; novērtējums veikts 2017. gadā)

 

TIKŠANĀS UN DISKUSIJAS PAR NAP2027

 

2019

OKTOBRĪ

SEPTEMBRĪ

AUGUSTĀ

MAIJĀ

...

APRĪLĪ

MARTĀ

FEBRUĀRĪ

 • 21. februārī tikšanās ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvjiem

 • 8. februārī reģionālā vizīte Jelgavā

 • 8. februārī dalība Augstskolu profesoru asociācijas kopsapulcē

JANVĀRĪ

 

2018

DECEMBRĪ

 • 21. decembrī tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci

 • 20. decembrī tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem

 • 19. decembrī diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē

 • 12. decembrī tikšanās ar Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem

 • 12.,19. decembrī u.c. - regulāras tikšanās un sadarbība ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas locekļiem

 • 11. decembrī Ministru kabinets apstiprina piedāvāto NAP2027 prioritāšu ietvaru un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes

 • 7. decembrī biedrības "Latvijas Formula 2050" organizētā diskusija par Nacionālo attīstības plānu kā pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējas stratēģiju

 • 4. decembrī tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem

NOVEMBRĪ

 • 9. novembrī tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem 

OKTOBRĪ

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA - 1. POSMS (līdz 31.janvārim)

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) sabiedriskās apspriešanas 1. kārta - par NAP2027 prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem (NAP2027 kodolu) - noslēdzās 31.janvārī!

Paldies, ikvienam, kas iesaistījās valsts attīstības prioritāšu izvirzīšanā, palīdzot pilnveidot NAP2027 kodolu, domājot par savu un nākamo paaudžu nākotni Latvijā, Eiropā un pasaulē! Ar visiem priekšlikumiem un idejām strādās tematiskas ekspertu darba grupas, nosakot izmērāmus valsts attīstības mērķus un kritērijus investīciju projektiem, lai tie būtu vērsti uz konkrēto mērķu sasniegšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no vairāk kā 100 iedzīvotājiem un organizācijām un PKC ir piedalījies vairāk kā 20 diskusijās un tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem, nozaru ekspertiem, reģionu pārstāvjiem, Saeimas deputātiem u.c.

Būtiskākie secinājumi un izmaiņas, kas veicamas NAP2027 kodolā (prioritāšu un rīcības virzienu piedāvājumā), pēc publiskās diskusijas ir:

 • līdzsvarota teritoriju attīstība jāvirza kā prioritāte;
 • izceļams, kā valsts plāno atbalstīt uzņēmējus, lai mūsu ekonomika un investīcijas, ko ieguldīt turpmākā attīstībā, pieaugtu;
 • jāstiprina tiesiskums un uzticēšanās valsts pārvaldei un politiķiem;
 • jāuzlabo izglītības un veselības aprūpes kvalitāte;
 • jāsekmē inovāciju un tehnoloģiju attīstība.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar apkopotajiem viedokļiem, idejām un priekšlikumiem par NAP2027 kodolu. Ievērojot personu datu privātumu, autoru kontakti netiek publiskoti un visi iedzīvotāju viedokļi publicēti anonīmi.

 

1. Cilvēkiem* tuvās vērtības Latvijā

cilvēkiem tuvās vērtības

*38 cilvēku paustās vērtības; vērtības saraksta formā skatāmas šeit

 

2. Idejas valsts vadmotīvam (sauklim) septiņu gadu periodam - NAP2027

Iesniegtie 32 saukļi saraksta formā skatāmi šeit

 

3. Cilvēku atbalsts piedāvātajām NAP2027 prioritātēm 

Papildus - cilvēku paustās pārdomas par prioritātēm un priekšlikumi to izmaiņām, papildinājumiem

 

4. NAP2027 PRIORITĀTES (aktualizētas pēc sabiedriskās apspriešanas)

 

5. Iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi

Saņemtie un apkopotie 56 cilvēku viedokļi saraksta formā skatāmi šeit

 

6. Organizāciju sniegtie priekšlikumi (atzinumi)

Saņemtais 41 atzinums skatāms zemāk (alfabētiskā secībā):

A

Aknīstes novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldība

B

Beverīnas novada pašvaldība

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija

D

Daugavpils pilsētas dome

J

Jaunjelgavas novada dome

"J3" biedrība

K

Kurzemes plānošanas reģions

Ķekavas novada dome

L

Labklājības ministrija

"Laiks kultūrai" biedrība

Latgales plānošanas reģions

Latvijas Augstskolu profesoru asociācija

Latvijas Bibliotekāru biedrība

Latvijas Biznesa savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Drošības un aizsardzības institūciju federācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

Latvijas Kinoproducentu asociācija un Latvijas Kinematogrāfistu savienība

Latvijas Lauku Forums

Latvijas Lielo pilsētu asociācija - pavadvēstule un priekšlikumi

Latvijas Pašvaldību savienība (reģionu, novadu un pilsētu viedokļi atrodami sarakstā atsevišķi, lai nedublētos, ja iesniegti paralēli)

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) - priekšlikumi un LTRK valsts attīstības stratēģijas redzējums

Liepājas pilsētas dome - pavadvēstule un priekšlikumi

N

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

P

Pārgaujas novada pašvaldība 

R

Reģionālo attīstības centru apvienība

Rektoru padome

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas plānošanas reģions

S

Salas novads

Servisa suņu biedrība "Teodors"

Smiltenes novada dome

U

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

V

Valsts valodas centrs

Vides konsultatīvā padome

Vidzemes plānošanas reģions - oficiāli sniegtā vēstule un pēc LPS aicinājuma sniegtie priekšlikumi

Z

"Zaļā brīvība" biedrība