NAP2027 1. redakcijas piedāvājums

Piedalies un veido Latvijas nākotni

Kas ir NAP2027?

NAP2027 = Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt"!

Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.

Kā tiek plānots NAP2027?

Plānojot attīstību nākotnē, mēs nesākam no “baltas lapas”, bet raugāmies uz labajām lietām un iesāktajiem darbiem, kas jāturpina, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi. Plānojot, ko noteikt kā prioritāri darāmo, domas dalās, tāpēc valsts mērķi un sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti ar augstu atbildību, balstoties uz datu analīzi un sadarbojoties ar nozaru ekspertiem.

Vienlaikus, ņemam vērā izaicinājumus, ar kuriem saskaramies ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē un kuru risināšanai jāpievērš uzmanība kā individuālā līmenī, tā arī reģionālā un valsts mērogā.

Kas īsteno un atbild par NAP2027?

Nacionālo attīstības plānu apstiprina Ministru kabinets un Saeima. NAP2027 īsteno visas ministrijas, plānojot savu darbu un nozaru politikas, un valsts iedzīvotāji, ar aktīvu rīcību ikdienā un ilgtermiņā –  savas un valsts nākotnes labā. Esošais plāns (NAP2020) ir spēkā līdz 2020.gadam, tā vietā stājoties nākamajam – NAP2027.

Regulāri tiek veikta izpēte un uzraudzīta valsts mērķu īstenošana, t.sk. arī jaunā NAP2027 izveidē ņemot vērā NAP2020 vidusposma izvērtējumā un Latvijas ziņojumā ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu gūtos secinājumus veikto analīzi.