Veido savu valsti - izsaki viedokli un rīkojies!

KAS IR NAP2027?

 

NAP2027 = Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns nosaka lielākos valsts budžeta ieguldījumus Latvijas attīstībā un cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā 7 gadu periodā. Tas ietver valsts attīstības prioritātes, mērķus un investīciju virzienus, kā arī plānotās reformas un politikas izmaiņas. Plāns līdzsvaro ieguldījumus jeb tēriņus un iespējas valstij un iedzīvotājiem "nopelnīt"!

Plānu īsteno galvenokārt ar publiskiem resursiem, to atbalsta arī privātais un pašvaldību finansējums, kā arī ārvalstu finanšu palīdzība.  Arī Eiropas Savienības fondu resursi ir ieguldījums Latvijas iedzīvotāju nākotnē, atbalstot un līdzfinansējot Nacionālā attīstības plāna (mērķu) īstenošanu.

KĀ TIEK PLĀNOTS NAP2027?

 

Plānojot attīstību nākotnē, mēs nesākam no “baltas lapas”, bet raugāmies uz labajām lietām un iesāktajiem darbiem, kas jāturpina, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi. Plānojot, ko noteikt kā prioritāri darāmo, domas dalās, tāpēc valsts mērķi un sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti ar augstu atbildību, balstoties uz datu analīzi un sadarbojoties ar nozaru ekspertiem.

Vienlaikus, ņemam vērā izaicinājumus, ar kuriem saskaramies ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē un kuru risināšanai jāpievērš uzmanība kā individuālā līmenī, tā arī reģionālā un valsts mērogā.

KAS ĪSTENO UN ATBILD PAR NAP2027?

 

Nacionālo attīstības plānu apstiprina Ministru kabinets un Saeima. NAP2027 īsteno visas ministrijas, plānojot savu darbu un nozaru politikas, un valsts iedzīvotāji, ar aktīvu rīcību ikdienā un ilgtermiņā –  savas un valsts nākotnes labā. Esošais plāns (NAP2020) ir spēkā līdz 2020.gadam, tā vietā stājoties nākamajam – NAP2027.

Regulāri tiek veikta izpēte un uzraudzīta valsts mērķu īstenošana, t.sk. arī jaunā NAP2027 izveidē ņemot vērā NAP2020 vidusposma izvērtējumā un Latvijas ziņojumā ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu gūtos secinājumus veikto analīzi.

NAP2027 IZSTRĀDES PROCESS

 

2019

 

novembris decembris

NAP2027 iesniegšana apstiprināšanai Saeimā

NAP2027 gala redakcijas iesniegšana izskatīšanai MK (vienlaikus ar SIVN)

NAP2027 gala redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē

NAP2027 gala redakcijas sagatavošana, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas un SIVN rezultātus

NAP2027 SIVN sabiedriskā apspriešana - līdz 25. novembrim

NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskā apspriešana - līdz 25. novembrim

NAP2027 un tā SIVN sabiedriskā apspriede - 7. novembris

oktobris

 

NAP2027 stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) sagatavošana, sabiedriskā apspriešana -  25.oktobris - 25. novembris

NAP2027 sākotnējās redakcijas publiskošana un sabiedriskā apspriešana - 7. oktobris - 25.novembris
 
augusts  septembris
 
NAP2027 sākotnējās redakcijas saskaņošana Nacionālās attīstības padomē

NAP2027 sākotnējās redakcijas sagatavošana

Kvalitatīvs pētījums –  6 fokusa grupu diskusijas Latvijas novados un Rīgā 

Sociālo zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu diskusijas par NAP2027 mērķiem un prioritātēm

maijs – jūlijs

Politiķu, uzņēmēju un dabas zinātņu jomas zinātnieku, ekspertu grupu diskusijas par stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un to rīcības virzieniem 

Tematiskas diskusijas par iedzīvotāju un valsts prioritātēm, apmeklējot reģionus 

NAP2027 prioritāšu darba grupas vairākkārtējās sanāksmēs detalizē prioritāšu virzienus, ietveramos uzdevumus un indikatorus
 
februāris – aprīlis Sabiedriskās apspriešanas viedokļu un priekšlikumu NAP2027 kodola pilnveidei apkopošana, NAP2027 attīstības prioritāšu aktualizācija un to saskaņošana Nacionālās attīstības padomē
janvāris NAP2027 piedāvātā kodola sabiedriskā apspriešana

2018

 
decembris Ministru kabinets apstiprina NAP2027 prioritāšu ietvaru (kodolu) un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes
oktobris NAP2027 koncepcijas izstrādes piedāvājums Nacionālās attīstības padomē 
jūlijs Latvijas ziņojums ANO par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu
februāris NAP2020 vidusposma novērtējums, datu, pētījumu, ilgtspējīgas attīstības tendenču un izaicinājumu analīze (MK skata 2018. gadā; novērtējums veikts 2017. gadā)

TIKŠANĀS UN DISKUSIJAS PAR NAP2027

 

2019

NOVEMBRĪ

 • 6. novembrī Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas biedru iepazīstināšana ar NAP2027 pirmo redakciju, tostarp prioritāti "Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” un rīcības virzienu “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”. Prezentācija.
 • 6. novembrī NAP2027 stratēģiskā mērķa "Produktivitāte un ienākumi" izskatīšana Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē. Prezentācija.

OKTOBRĪ

SEPTEMBRĪ

AUGUSTĀ

MAIJĀ

APRĪLĪ

MARTĀ

FEBRUĀRĪ

 • 21. februārī tikšanās ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvjiem

 • 8. februārī reģionālā vizīte Jelgavā

 • 8. februārī dalība Augstskolu profesoru asociācijas kopsapulcē

JANVĀRĪ

2018

DECEMBRĪ

 • 21. decembrī tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības padomnieci

 • 20. decembrī tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem

 • 19. decembrī diskusija ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē

 • 12. decembrī tikšanās ar Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem

 • 12.,19. decembrī u.c. - regulāras tikšanās un sadarbība ar Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas locekļiem

 • 11. decembrī Ministru kabinets apstiprina piedāvāto NAP2027 prioritāšu ietvaru un tālāko darbu pie NAP2027 izstrādes

 • 7. decembrī biedrības "Latvijas Formula 2050" organizētā diskusija par Nacionālo attīstības plānu kā pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējas stratēģiju

 • 4. decembrī tikšanās ar Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem

NOVEMBRĪ

 • 9. novembrī tikšanās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem 

OKTOBRĪ

NAP2027 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA (līdz 25.novembrim)

 

NAP2027 Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (līdz 25.novembrim)

 

NAP2027 Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (līdz 25.novembrim)

NAP2027 “KODOLA” SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA (līdz 31.janvārim)

 

Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP2027) sabiedriskās apspriešanas 1. kārta - par NAP2027 prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem (NAP2027 kodolu) - noslēdzās 31.janvārī!

Paldies, ikvienam, kas iesaistījās valsts attīstības prioritāšu izvirzīšanā, palīdzot pilnveidot NAP2027 kodolu, domājot par savu un nākamo paaudžu nākotni Latvijā, Eiropā un pasaulē! Ar visiem priekšlikumiem un idejām strādās tematiskas ekspertu darba grupas, nosakot izmērāmus valsts attīstības mērķus un kritērijus investīciju projektiem, lai tie būtu vērsti uz konkrēto mērķu sasniegšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no vairāk kā 100 iedzīvotājiem un organizācijām un PKC ir piedalījies vairāk kā 20 diskusijās un tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, zinātniekiem un akadēmiskā sektora pārstāvjiem, nozaru ekspertiem, reģionu pārstāvjiem, Saeimas deputātiem u.c.

Būtiskākie secinājumi un izmaiņas, kas veicamas NAP2027 kodolā (prioritāšu un rīcības virzienu piedāvājumā), pēc publiskās diskusijas ir:

 • līdzsvarota teritoriju attīstība jāvirza kā prioritāte;
 • izceļams, kā valsts plāno atbalstīt uzņēmējus, lai mūsu ekonomika un investīcijas, ko ieguldīt turpmākā attīstībā, pieaugtu;
 • jāstiprina tiesiskums un uzticēšanās valsts pārvaldei un politiķiem;
 • jāuzlabo izglītības un veselības aprūpes kvalitāte;
 • jāsekmē inovāciju un tehnoloģiju attīstība.

Zemāk Jūs varat iepazīties ar apkopotajiem viedokļiem, idejām un priekšlikumiem par NAP2027 kodolu. Ievērojot personu datu privātumu, autoru kontakti netiek publiskoti un visi iedzīvotāju viedokļi publicēti anonīmi.

 

1. Cilvēkiem* tuvās vērtības Latvijā

cilvēkiem tuvās vērtības

*38 cilvēku paustās vērtības; vērtības saraksta formā skatāmas šeit

 

2. Idejas valsts vadmotīvam (sauklim) septiņu gadu periodam - NAP2027

Iesniegtie 32 saukļi saraksta formā skatāmi šeit

 

3. Cilvēku atbalsts piedāvātajām NAP2027 prioritātēm 

Papildus - cilvēku paustās pārdomas par prioritātēm un priekšlikumi to izmaiņām, papildinājumiem

 

4. NAP2027 PRIORITĀTES (aktualizētas pēc sabiedriskās apspriešanas)

 

5. Iedzīvotāju viedokļi un priekšlikumi

Saņemtie un apkopotie 56 cilvēku viedokļi saraksta formā skatāmi šeit

 

6. Organizāciju sniegtie priekšlikumi (atzinumi)

Saņemtais 41 atzinums skatāms zemāk (alfabētiskā secībā):

A

Aknīstes novada pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldība

B

Beverīnas novada pašvaldība

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija

D

Daugavpils pilsētas dome

J

Jaunjelgavas novada dome

"J3" biedrība

K

Kurzemes plānošanas reģions

Ķekavas novada dome

L

Labklājības ministrija

"Laiks kultūrai" biedrība

Latgales plānošanas reģions

Latvijas Augstskolu profesoru asociācija

Latvijas Bibliotekāru biedrība

Latvijas Biznesa savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Drošības un aizsardzības institūciju federācija

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

Latvijas Kinoproducentu asociācija un Latvijas Kinematogrāfistu savienība

Latvijas Lauku Forums

Latvijas Lielo pilsētu asociācija - pavadvēstule un priekšlikumi

Latvijas Pašvaldību savienība (reģionu, novadu un pilsētu viedokļi atrodami sarakstā atsevišķi, lai nedublētos, ja iesniegti paralēli)

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) - priekšlikumi un LTRK valsts attīstības stratēģijas redzējums

Liepājas pilsētas dome - pavadvēstule un priekšlikumi

N

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

P

Pārgaujas novada pašvaldība 

R

Reģionālo attīstības centru apvienība

Rektoru padome

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Rīgas plānošanas reģions

S

Salas novads

Servisa suņu biedrība "Teodors"

Smiltenes novada dome

U

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

V

Valsts valodas centrs

Vides konsultatīvā padome

Vidzemes plānošanas reģions - oficiāli sniegtā vēstule un pēc LPS aicinājuma sniegtie priekšlikumi

Z

"Zaļā brīvība" biedrība

nap2027-1-redakcija