Prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai

Cilvēks pirmajā vietā

"Galvenais mūsu [Latvijas] resurss, lai sasniegtu attīstītajām valstīm raksturīgo visas sabiedrības un katra indivīda dzīves līmeni, ir iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga un mērķtiecīga izmantošana. Šādā izaugsmes modelī zināšanas virza darbaspēka kvalitāti, kapitāla izmantošanu un tehnoloģiju attīstību, kopumā nosakot modeļa darbības efektivitāti un sekmējot augšupeju. Izglītota un zinoša sabiedrība kļūst par valsts iekšējās un ārējās drošības garantu. Zināšanu pārvaldība, koordinēta un virzīta to radīšana, uzkrāšana, izplatīšana, lietošana kā komplekss process kļūst par ekonomikas un sociālās dzīves pamatu, aptverot visu valsti un sabiedrību. Latvijas iedzīvotāju zināšanu potenciāls ir spējīgs pildīt šīs funkcijas, taču nepieciešamas tūlītēja koordinēta rīcība tā izmantošanai un palielināšanai.

Zināšanu izraudzīšanās par noteicošo resursu nozīmē to, ka izaugsmes resurss ir izkliedēts valsts iedzīvotāju galvās, ka ikviens valsts iedzīvotājs ir valsts kopējā resursa līdzīpašnieks, ka cilvēki kā zināšanu radītāji un zināšanu nesēji jau ir un nākotnē vēl jo vairāk būs mūsu valsts galvenā vērtība. Cilvēki kļūst par galveno izaugsmes dzinējspēku, kas noteiks visas ekonomiskās, politiskās un sociālās aktivitātes. Vienādu iespēju radīšana visiem un ikviena sabiedrības locekļa personiska atbildība par iespēju izmantošanu – šie principi ir visu turpmāko attīstības procesu un rīcības pamatā.

Lai efektīvi izmantotu zināšanu resursu, principiāla nozīme ir ikviena cilvēka.. personiskajai ieinteresētībai sava zināšanu potenciāla izmantošanā."

Avots: Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā (apstiprināts LR Saeimā 2005. gada 26. oktobrī)

A growth model for Latvia. People first (angļu valodā)

Progress prioritātes Nr.3 sasniegšanā

Inovācija kā ekonomikas transformācijai nepieciešams priekšnoteikums, privātā sektora motivācija ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā 47% apjomā no kopējiem ieguldījumiem 2018. gadā

Ministru kabinetā noteiktā 3. prioritārā rīcības virziena tautsaimniecības attīstībai īstenošanas mērķis ir paaugstināt Latvijas inovatīvo kapacitāti, pilnā mērā īstenojot Latvijas reālajai situācijai atbilstošo doing-more-with-less stratēģiju un taktiku:

  • Koncentrējot Latvijas ierobežotos resursus zināšanu jomās, kurās ir vislielākais izaugsmes potenciāls;
  • Optimizējot normatīvo un uzņēmējdarbības vidi pētniecībai un attīstībai, inovācijai, tehnoloģiju pārnesei un rezultātu valorizācijai;
  • Stimulējot pētniekus un biznesu inovatīvai darbībai, dodot viņiem iespēju un motivāciju izmantot savas prasmes efektīvi;
  • Veicinot un atbalstot konkurētspējīgu inovatīvu produktu (preču un pakalpojumu) un procesu radīšanu/pilnveidošanu kā Latvijai tradicionālajās nozarēs, tā augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs, to izmantošanu Latvijā un virzību uz globālajiem tirgiem.

Būtiskākie ekonomiskie un sociālekonomiskie ieguvumi, sasniedzot mērķi/ īstenojot prioritāro rīcības virzienu nr. 3 ir:

  • augstāka pievienotā vērtība tautsaimniecībai (IKP un budžeta ieņēmumu pieaugums, labi apmaksātas darba vietas (>1500 EUR/mēn.) u.c.);
  • sociālekonomiskais efekts un sabiedrības dzīves kvalitātes pieaugums (mūža, veselās un darba dzīves pagarināšana, izglītības līmenis un kvalitāte, iekšējā un ārējā drošība u.c.);
  • preču un pakalpojumu eksportspēja (tai skaitā izglītības un medicīnas pakalpojumi);
  • ārējo investīciju piesaiste.

Lai sasniegtu nospraustos mērķus ir izstrādāta Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošanas programma (atbalstīta Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes sēdē 2016. gada 27. maijā):