Par NAP2020

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam

National Development Plan for 2014 - 2020 (angļu valodā)

Национальный план развития на период с 2014 по 2020 гг. (krievu valodā)

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam (NAP2020) ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

Latvija 2030 un NAP2020 ir sabiedrības, ekspertu un valsts kopējais redzējums un attīstības vīzija, kur virzāmies un kā plānojam sasniegt noteiktos mērķus. NAP2020 sasaiste ar valsts budžeta finansējumu un tā uzraudzības mehānisms nodrošina valdības darba pēctecību un kalpo kā vadlīnijas politiķiem un Ministru kabinetam, ikdienā pieņemot lēmumus, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus un ietekmē mūsu valsts nākotni.

NAP2020 var tikt īstenots tikai kopīgiem spēkiem, ikvienam no mums pieejot atbildīgi sev uzticētajiem darbiem!

NAP2020 ir mērķtiecīgs, finansējumam piesaistīts attīstības plāns, kurā ietverti septiņu gadu periodā plānotie valsts līdzfinansētie attīstības projekti. No vienas puses NAP2020 ir precīzi definēts – sasniedzamie mērķi un to rādītāji ir nemainīgi, no otras – elastīgs attiecībā uz izmaiņām valsts ekonomikā – darbības, kā sasniegt šos mērķus var tikt pielāgotas atbilstoši efektīvākajam risinājumam. 

NAP2020

NAP2020 mērķi ir:

  • sekmēt ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi, valsts un reģionu konkurētspēju starptautiskajos tirgos,
  • radīt spēcīgu vidusšķiru – sekmēt politiku, kas ved pie stabiliem un pietiekamiem ienākumiem un cienīga darba ikvienam, mazinot nabadzību, ienākumu nevienlīdzību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apmierinātību ar dzīvi,
  • nodrošināt pozitīvu un stabilu tautas ataudzi Latvijā – pieaugošu dzimstību, mirstības mazināšanos un iedzīvotāju vēlmi dzīvot un atgriezties Latvijā.

NAP2020 fiskālā telpa ir elastīga – ja ekonomika uzlabojas, papildu līdzekļus var veltīt ambiciozākai esošo prioritāšu īstenošanai vai arī citu būtisku uzdevumu īstenošanai, lai sasniegtu definētos mērķus. Tādējādi turpmāko septiņu gadu garumā ir iespēja pakāpeniski uzlabot paredzētās aktivitātes un finansiāli atbalstīt tās darbības, kas vislabāk palīdz sasniegt izvirzītos mērķus. Neskatoties uz to, NAP2020 fiskālā telpa ir ierobežota un diskusijās par izšķiršanos starp piedāvātajiem pasākumiem rada lielāku konkurenci starp idejām. Rūpīga NAP2020 resursu un rezultātu uzraudzība sniedz informāciju, ko politiķi var izmantot, pieņemot būtiskus mūs visus ietekmējošus lēmumus un spriežot par dažādu pasākumu lietderību un efektivitāti valsts attīstības mērķu sasniegšanā.

Valdības lēmumi attiecībā uz valsts budžeta attīstības daļas ieguldījumiem, kā arī Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu resursu investīcijas pamatā tiek balstītas NAP2020 prioritātēs, mērķos un uzdevumos, papildus piesaistot arī privātos un pašvaldību līdzekļus. Tādējādi NAP2020 var skatīt arī kā valsts "biznesa plānu", kas parāda valsts izaugsmes modeli – kur tiks ieguldīts, lai nodrošinātu ekonomikas pašpietiekamību, produktivitātes pieaugumu un valsts konkurētspēju, kā tiks nodrošināta sasaiste (sinerģija) starp investīciju mērķiem un līdzsvarotu attīstību, kā pelnīs valsts, un kā to izdarīt iedzīvotājiem. 

Vienlaikus NAP2020 ir arī "sabiedriskais līgums", atklājot, ko valsts apņemas paveikt/ sasniegt līdz 2020. gadam un ko tā sagaida no sabiedrības. Valsts parāda kopīgo redzējumu par vidēja termiņa attīstību, lai nodrošinātu ilgtermiņa prognozējamību nozaru, biznesa un katra cilvēka individuālo lēmumu pieņemšanā.

Infografikas

Aicinām Jūs iepazīties ar NAP2020 stratēģiju, rādītājiem un izstrādes procesu infografiku veidā: latviešukrievu un angļu valodā.

 

NAP2020 prioritātes un rīcības virzieni