LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

Pārresoru koordinācijas centrā atvērto durvju dienā runās par valsts attīstību

(24.09.2014)

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) š.g. 10. oktobrī atvērto durvju dienas ietvaros aicina ciemos 9.-12. klašu skolēnus un viņu skolotājus, lai iepazītos ar valsts attīstības plānošanas izaicinājumiem, atrodoties uz jaunas valdības veidošanas sliekšņa.

Vizītes laikā skolēni tiks iesaistīti diskusijā par to, kā sociālekonomiskas izmaiņas un politiski lēmumi var ietekmēt ikviena dzīvi un kas būtu jāņem vērā, plānojot valsts ieguldījumus tuvāko septiņu gadu periodā? Diskusijas noslēgumā skolēni izveidos savu Latvijas attīstības vīziju līdz 2020. gadam un sniegs priekšlikumus, kā mēs katrs ar savu līdzdalību varam palīdzēt valstij to sasniegt.

Lai attīstītu skolēnu izpratni par attīstības plānošanas procesu valstī, PKC sniegs ieskatu – Kāpēc ikvienam no mums ir svarīga valsts attīstība? Kā tiek plānoti ieguldījumi valsts attīstībā? Kā un, cik viegli tiek izdarītas izvēles, plānojot publiskās investīcijas? Un, kā ikviens no mums var ietekmēt šīs izvēles?

Plašāka informācija par Atvērtās durvju dienas pasākumiem valsts pārvaldē un pieteikšanos tai pieejama: http://www.atvertodurvjudiena.lv/ sadaļā „Apmeklē iestādi!" un twitter.com: #atvērtapārvalde.

Lasīt tālāk: Pārresoru koordinācijas centrā atvērto durvju dienā runās par valsts attīstību

Turpmāk psihologu darbību un kvalifikāciju noteiks likums

(14.07.2014)

Šodien, 15. jūlijā Ministru kabinetā tika pieņemts un tālāk Saeimā tiks iesniegts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais likumprojekts „Psihologu likums" (likumprojekts), kas izstrādāts, pamatojoties uz PKC 2014. gada 11. februārī Ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību" (ziņojums).

PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs un PKC vadītās Psihologu tiesiskā regulējuma izstrādes darba grupas vadītājs Vladislavs Vesperis: „Priecājos, ka PKC izstrādātais psihologu profesionālās darbības regulējums ir apstiprināts Ministru kabinetā. Šis jautājums iepriekšējos gados ticis ilgstoši un smagi risināts dažādos formātos, tomēr līdz šim nebija nonākts līdz sekmīgam rezultātam. Ceru, ka likumprojekta apstiprināšana Saeimā virzīsies sekmīgi un tas stāsies spēkā pēc iespējas drīz, tādējādi nodrošinot psihologu sniegto pakalpojumu kvalitāti un psihologu klientu tiesību aizsardzību."

Likumprojektā ir noteiktas kopumā sešas psihologu darbības jomas, kurās var darboties Latvijas Republikas teritorijā praktizējošs psihologs: izglītības un skolu psiholoģija; darba un organizāciju psiholoģija; klīniskā un veselības psiholoģija; juridiskā psiholoģija, konsultatīvā psiholoģija un militārā psiholoģija. Psihologu darbības jomas noteiktas, pamatojoties uz Eiropas psihologu asociāciju federācijas ieteikumiem, starptautiskās pieredzes analīzi, kā arī izvērtējot Latvijas situāciju. Līdz ar darbības jomu definēšanu likumprojektā, nākotnē plānots mērķtiecīgāk vērst uzmanību psihologu tālākizglītībai, zināšanu un kompetenču pilnveidei izvēlētajā darbības jomā, lai rezultātā uzlabotu klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt tālāk: Turpmāk psihologu darbību un kvalifikāciju noteiks likums

Divu valstu attīstības plānošanas pārstāvji sarunā par 21. gs. nacionālās attīstības plānošanu

(20.06.2014)

Vakar, 19. jūnijā savas vizītes ietvaros Latvijā, Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) viesojās augsta līmeņa Kosovas Republikas Ministru prezidenta biroja vadīta delegācija, ar mērķi gūt pieredzi Latvijas nacionālās attīstības plānošanā, strādājot pie Kosovas nacionālās attīstības ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas.

PKC tikās ar Kosovas Ministru prezidenta biroja stratēģisko departamentu vadītājiem t.sk. arī pārstāvjiem no Eiropas Integrācijas ministrijas un Finanšu ministrijas budžeta departamenta, kā arī makroekonomikas un fiskālās politikas departamenta. Atbildīgās amatpersonas par attīstības plānošanu Kosovā īpaši interesēja Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam izstrāde un tā veiksmes atslēgas, ietverot tādus jautājumus kā iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana, sasaiste ar budžeta procesu un politiķu izšķiršanās starp daudzām vajadzībām, atbalstot tikai tās, kuras ir iespējams īstenot ierobežotā fiskālajā telpā.

Kosovas valdības pārstāvjiem interesanta šķita PKC loma valsts attīstības plānošanā un valdības sistēmā, centram horizontālā līmenī pārraugot nozaru politikas īstenošanu un veicinot ministriju savstarpējo sadarbību, kā arī sniedzot ekspertīzi par nozaru un stratēģiskiem jautājumiem, t.sk. – nepastarpināti Ministru prezidentam. Kolēģi no Kosovas izteica atzinību PKC par NAP2020 izstrādes procesu un „dzīva" plāna īstenošanu, kas ir vērsts uz iedzīvotāju labklājību un kas vienlīdz pieder vai, citiem vārdiem sakot, ir visu Latvijas iedzīvotāju kopdarbs, t.sk. uzņēmēju, skolotāju, māmiņu, pensionāru, valdības un politiķu, jo tā izstrādē bija iesaistīta plaša sabiedrības daļa.

Lasīt tālāk: Divu valstu attīstības plānošanas pārstāvji sarunā par 21. gs. nacionālās attīstības plānošanu

Kā tiek uzraudzīta NAP2020 īstenošana un kas jau paveikts pirmā pusgada laikā?

(19.06.2014)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns no 2014.–2020. gadam (NAP2020) ir spēkā jau sešus mēnešus. Būtiskākie līdz šim uzsāktie ministriju darbi ir attiecināmi uz NAP2020 valsts budžeta ieguldījumu plānošanu NAP2020 īstenošanā un Eiropas Savienības fondu programmēšanu atbilstoši NAP2020 uzdevumiem.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir pabeidzis analīzi par 2013. gada valsts vidēja termiņa budžeta piešķīrumu NAP2020 mērķiem laika posmā no 2014.–2016. gadam. Šobrīd ir uzsāktas aptuveni 85% no tām NAP2020 darbībām, kam sākotnēji paredzēts finansējums no valsts budžeta. Latvija mērķtiecīgi dodas trīs stratēģisko mērķu sasniegšanas virzienā, no 2014.–2016. gadam plānojot ievērojamu valsts atbalstu ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, demogrāfijas veicināšanai un konkrētiem pasākumiem iekšzemes kopprodukta palielināšanai.

3. jūnijā, Ministru kabinets apstiprināja precizēto Partnerības līgumu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam, ko paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā līdz š.g. 16. jūnijam. Partnerības līgums iezīmē starta pozīciju NAP2020 uzdevumu daļas plānošanai, kas attiecas uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Partnerības līguma saturs ir izstrādāts, lai īstenotu NAP2020 izvirzītos mērķus un prioritātes, nodrošinot atbalstu konkrētu rezultātu sasniegšanai.

Lasīt tālāk: Kā tiek uzraudzīta NAP2020 īstenošana un kas jau paveikts pirmā pusgada laikā?

Politikas plānotāji tiekas kopīgā sanāksmē par plānošanas sistēmas pilnveidošanu

(18.06.2014)

Šodien, 18. jūnijā Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) kopīgā diskusijā par plānošanas sistēmas darbības pilnveidošanu tikās valsts politikas plānotāji. PKC informēja plānotājus par 2014. gadā paredzētajiem uzlabojumiem plānošanas sistēmā, kā arī Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) īstenošanas progresu un uzraudzību, kas iet roku rokā ar rīcībpolitikas plānošanu – ministrijām esot atbildīgām par konkrētu NAP2020 uzdevumu īstenošanu.

Tikšanās laikā PKC kopā ar plānotājiem identificēja esošās plānošanas sistēmas būtiskākos trūkumus un piedāvāja to uzlabošanai konkrētus soļus – ceļā uz vienotu attīstības plānošanas sistēmas praksi valstī, saskaņotu rīcību un sadarbību starpnozaru ietvaros un visos plānošanas līmeņos. Šobrīd ir izveidota sistēmiska pieeja attīstības plānošanai un likumā noteikti efektīvas attīstības plānošanas pamatprincipi. Turpmākais uzdevums ir iedzīvināt attīstības plānošanas sistēmas uzlabojumus praksē, padarot to maksimāli efektīvu, skaidru, viegli piemērojamu un saprotamu politikas veidotājiem un sabiedrībai kopumā.

PKC prioritātes attīstības plānošanā 2014. gadam iekļauj vairāku būtisku procesu nostiprināšanu politikas plānošanas praksē: pirmkārt – veicināt starpnozaru plānošanu un stiprināt dialogu ar ministriju stratēģiskajiem plānotājiem, otrkārt – vienkāršot esošās plānošanas dokumentu izstrādes prasības un treškārt – pilnveidot Valdības deklarācijas un Rīcības plāna izstrādes procesu.

Lasīt tālāk: Politikas plānotāji tiekas kopīgā sanāksmē par plānošanas sistēmas pilnveidošanu

Valdībā apstiprina Ministru prezidenta ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību

(09.06.2014)

Šodien, 9. jūnijā Ministru kabineta sēdē apstiprināja Ministru prezidenta ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību (ziņojums). Ziņojums apkopo ministriju un drošības institūciju sniegto izvērtējumu par to atbildībā esošo nozares politiku apdraudējuma iespējamības un ietekmes pakāpi uz nacionālo drošību, norādot paveikto 2013. gadā un plānotās darbības 2014. gadā.

Ziņojums ir izstrādāts pamatojoties uz Nacionālās drošības likuma 9. panta 2. punktu, kas nosaka, ka Ministru prezidenta kompetencē ir gadskārtējā ziņojuma par nacionālo drošību sagatavošana. Ziņojums sniedz pārskatāmu informāciju par daudzveidīgām aktivitātēm, kas tiek veiktas savlaicīgai valsts iekšējo un ārējo apdraudējumu prognozēšanai un novēršanai.

Nacionālās drošības mērķis ir valsts neatkarības un teritoriālās vienotības, sabiedrības ekonomiskās un sociālās stabilitātes garantēšana. Nacionālās drošības jēdziens skar gandrīz visas politikas jomas un nozares, jo nacionālo drošību ietekmē gan militārie, gan ekonomiskie, gan sociālie, gan politiskie apstākļi, kas potenciāli var skart ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Latvija ģeopolitiskā un sociālekonomiskā skatījumā ir valsts starp Eiropas Savienību un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm, ar kurām esam cieši saistīti. Globalizācija sniedz atvērtību, kas nodrošina daudzveidīgas iespējas iedzīvotājiem baudīt personīgus un ekonomiskus labumus, kā arī aktualizē drošības riskus.

Lasīt tālāk: Valdībā apstiprina Ministru prezidenta ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC