LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • No idejas līdz eksportam
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto
  • Lai draugi paliktu Latvijā

Pārresoru koordinācijas
centrs

PKC vadībā tiekas darba grupa, kas izvērtēs valsts izraisīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un iespējas

(03.04.2014)

Šodien, 3. aprīlī atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra sēdes lēmumam Nr. 66 tika sasaukta pirmā darba grupas sanāksme, kurai uzdots izvērtēt spēkā esošo normatīvo regulējumu jautājumā par valsts nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas kārtību un iespējām.

Darba grupas sastāvā ietilpst eksperti no Satiksmes ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas un Pārresoru koordinācijas centra (PKC), to vada PKC transporta jomas eksperts Valters Bolēvics.

Darba grupai dots uzdevums līdz 2014. gada 1. jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un priekšlikumus tiesību aktos noteiktā regulējuma pilnveidošanai attiecībā uz valsts nodarītā kaitējuma trešajām personām vai to mantai atlīdzināšanas kārtību un finanšu avotu.

 

Apstiprina Valdības rīcības plānu turpmākajam pusgadam

(25.03.2014)

Šodien valdība Ministru kabineta sēdē atbalstīja Valdības rīcības plānā ietvertos pasākumus, kas nosaka Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta darbību turpmākajam pusgadam līdz 12. Saeimas vēlēšanām.

Atbilstoši Ministru prezidentes 2014. gada 24. janvāra rezolūcijai Nr. 111-1/11 visas ministrijas, kā arī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), Korupcijas un noziedzības apkarošanas birojs (KNAB), Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) un Valsts kanceleja (VK) sagatavoja priekšlikumus Valdības rīcības plāna (VRP) pasākumiem saskaņā ar Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (Valdības deklarācija) dotajiem uzdevumiem un valdības izvirzītajām prioritātēm 2014. gadā. 

Visām iestādēm VRP pasākumi bija jāizstrādā sadarbībā ar nozares nevalstiskajām organizācijām un valdības sociālajiem un sadarbības partneriem, pēc iespējas ņemot vērā to izteiktos priekšlikumus.

Lasīt tālāk: Apstiprina Valdības rīcības plānu turpmākajam pusgadam

Jauno psihoaktīvo vielu izplatības mazināšana Latvijā

(25.03.2014)

Situācija narkotiku jomā Eiropā pašlaik atrodas pārmaiņu posmā,t.i., rodas 'jaunas' problēmas, kas apdraud narkotiku politiku un prakses modeļus – parādās jaunas sintētiskās narkotikas un to lietošanas veidi. Parasti jaunās psihoaktīvās vielas ir smēķējami augu maisījumi, kuriem mēdz būt pievienoti sintētiskie kanabinoīdi.

Farmakoloģisku un toksikoloģisku datu trūkums liedz identificēt jauno psihoaktīvo vielu ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību, bet esošie dati liecina, ka dažas no šīm vielām rada problēmas, kuru novēršanai nepieciešama klīniska iejaukšanās. Pašlaik valstis izmēģina vairākus kontroles pasākumus, lai reaģētu uz jauno narkotiku problēmu. Mazāk izstrādāta, bet vienlīdz svarīga ir vajadzība noteikt un ieviest atbilstošus pieprasījuma mazināšanas pasākumus.

Pārresoru koordinācijas centra eksperte sabiedrības veselības jomā Sigita Sniķere ir sagatavojusi informācijas apkopojumu par jauno psihoaktīvo vielu izplatības problemātiku Latvijā un iespējamajiem risinājumiem to pieprasījuma mazināšanai.

Ar sagatavoto prezentāciju šajā jautājumā Jūs varat iepazīties šeit.

Izstrādāts likumprojekts, kas sakārtos psihologu profesionālo darbību valstī

(13.03.2014)

Šodien, 13. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts un nodots saskaņošanai Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotais likumprojekts „Psihologu profesionālās darbības likums", kas izstrādāts pamatojoties uz PKC 2014. gada 11. februārī Ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību" (ziņojums).

Esošā situācija psiholoģiskās palīdzības sniegšanas un psihologu profesionālās darbības jomā pētīta un detalizēti aprakstīta ziņojumā. Ziņojums sagatavots Ministru prezidenta izveidotajā un PKC vadītajā darba grupā sadarbībā ar psihologu profesionālo organizāciju deleģētajiem pārstāvjiem un pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra sēdē, uzdodot PKC izstrādāt minēto likumprojektu, iekļaujot tajā ziņojumā ietvertās rekomendācijas atbilstoša psihologu profesonālās darbības regulējuma izstrādei.

Lasīt tālāk: Izstrādāts likumprojekts, kas sakārtos psihologu profesionālo darbību valstī

Paredzēti attīstības plānošanas sistēmas uzlabojumi

(18.02.2014)

Šodien, 18. februārī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Pārresoru koordinācijas centra (PKC) izstrādātais „Attīstības plānošanas sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns 2014.–2016. gadam” (plāns).

Plāns ir sagatavots, balstoties uz ziņojuma „Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu 2007.-2013.gadam īstenošanu un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai” secinājumiem un priekšlikumiem. Plāns ir vērsts uz skaidru, savstarpēji saistītu un koordinētu plānošanas mehānismu darbību visos valsts pārvaldes līmeņos.

Plāns nosaka veicamos uzdevumus trīs galvenajos rīcības virzienos: attīstības plānošanas sistēma un starpnozaru politikas plānošana, attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta plānošanu un ietekmes novērtējumi politikas plānošanā. Par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā iecelta PKC, kam līdz 2017. gada 1. martam uzdots iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanu.

Lasīt tālāk: Paredzēti attīstības plānošanas sistēmas uzlabojumi

2014.gada laikā plāno sakārtot psihologu profesionālās darbības regulējuma jomu

(11.02.2014)

Šodien, 11.februārī Ministru kabineta sēdē tika pieņemts zināšanai Pārresoru koordinācijas centra (PKC) iesniegtais informatīvais ziņojums par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību un, ņemot vērā tajā ietvertās rekomendācijas, atbalstīts lēmums uzdot PKC sagatavot likumprojektu par psihologu profesionālās darbības regulējumu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2014.gada 1.jūnijam.

Ziņojumā identificētas problēmas saistībā ar psihologu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, kas ietekmē psihologu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Būtiskākie šķēršļi kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanā: nav noteikti psiholoģiskās izpētes atzinumu standarti, minimālās kvalifikācijas prasības praktizējošiem psihologiem, psihologu darbības pamatprincipi, prasības supervīzijai, kā arī pakalpojuma sniedzēja un saņēmēja tiesības un pienākumi.

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertās rekomendācijas, nozares ministrijām sadarbībā ar ekspertiem šī gada laikā jāizstrādā psiholoģiskās izpētes atzinumu standarti, vadlīnijas pašvaldībām psiholoģiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanā bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī jāsniedz priekšlikumi par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem un finanšu resursiem, lai uzlabotu izglītības psihologu pieejamību mācību iestādēs visā Latvijā.

Lasīt tālāk: 2014.gada laikā plāno sakārtot psihologu profesionālās darbības regulējuma jomu

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC