LR MK Nacionālais attīstības plāns 2020

  • Labākai dzīvei Latvijā
  • Drošībai par sevi un tuvajiem
  • Lai draugi paliktu Latvijā
  • No idejas līdz eksportam
  • Pietiekami ienākumi un cienīgs darbs
  • Pārliecībai par savu rītdienu Latvijā
  • Iespējas, kas jāizmanto

Pārresoru koordinācijas
centrs

Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku

(02.03.2015)

Rīt, 3. martā Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku: „Ekonomiski un sociāli pamatota alkohola pieejamības ierobežošanas politika veselīgai sabiedrībai”. Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Veselības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru.

Konferences mērķis ir aktualizēt alkohola pieejamības ierobežošanas nepieciešamību un sociālo atbildību, lai mazinātu alkohola patēriņu Latvijā un tādējādi arī ar alkohola lietošanu saistīto slimību, invaliditātes un nāves cēloņu izplatību. Kā liecina pasaulē veiktie pētījumi, efektīvākās pieejas alkohola pieejamības ierobežošanai ir saistītas ar alkohola cenu politiku.

Konferences dalībnieki runās par Veselības ministrijas iniciatīvām alkohola kaitējuma mazināšanai sabiedrībā, kā arī alkoholisko dzērienu aprites uzraudzību un akcīzes nodokļa politiku Latvijā un citās valstīs. Konferencē padziļināti tiks analizēti ar alkohola cenu politiku saistīti jautājumi, veicinot politiķu, politikas veidotāju un plašākas sabiedrības izpratni par minēto aspektu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi, kā arī uzsākot debates Saeimā par nepieciešamajiem grozījumiem alkohola akcīzes nodokļa paaugstināšanai.

Lasīt tālāk: Saeimā notiks konference par alkohola pieejamības ierobežošanas politiku

Politikas plānotāji tiekas, lai uzlabotu nozaru politiku plānošanu Latvijā

(11.02.2015)

Š.g. 12. februārī Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) organizē tikšanos ar politikas plānotājiem, turpinot iesākto ministriju stratēģisko plānotāju savstarpējās pieredzes apmaiņas tradīciju, kā arī diskusiju par nozaru politiku plānošanu un ar tās uzlabošanu saistītām aktualitātēm.

Sanāksmes darba kārtībā paredzēts pārrunāt PKC izstrādāto jauno attīstības plānošanas regulējumu, Finanšu ministrijas sagatavoto Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādņu 2008.–2013. gadam gala ietekmes (ex-post) izvērtējumu un turpmāko rīcību, kā arī iepazīties ar Valsts kancelejas izstrādāto Ministru kabineta instrukcijas projektu „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”.

Tikšanās laikā plānotāji diskutēs par jaunā attīstības  plānošanas regulējuma normu piemērošanas praktiskajiem aspektiem, veidojot nozaru politiku pamatnostādnes, plānus un konceptuālus ziņojumus. Jaunie „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” ir pieņemti 2014. gada 2. decembrī un ministrijas šobrīd jau izstrādā nozaru politikas plānošanas dokumentus, ievērojot jaunās prasības. 

Lasīt tālāk: Politikas plānotāji tiekas, lai uzlabotu nozaru politiku plānošanu Latvijā

Valdības rīcības plāns līdz 2018. gadam - infografika

(11.02.2015)

Jūs varat iepazīties ar Valdības rīcības plāna pilnu infografiku šeit.

VRP sakums

Ministru kabinets apstiprina Valdības rīcības plānu turpmākajiem četriem gadiem

(10.02.2015)

Šodien, 10. februārī Ministru kabinets apstiprināja Valdības rīcības plānu, kas ir cieši sasaistīts ar valsts attīstības mērķiem un konkrētiem sasniedzamiem rādītājiem un nosaka valdības darba kārtību un īstenojamos pasākumus nozaru politikās turpmākajiem četriem gadiem – līdz 2018. gadam.

Valdības rīcības plāns (VRP) nosaka konkrētus pasākumus Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (deklarācija) īstenošanai. VRP Ministru prezidentes vadībā ir izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC), sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Pirmo reizi deklarācija un VRP ir sasaistīti ar rezultatīvajiem rādītājiem – atbilstoši Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam mērķa rādītājiem –, kas ļaus novērtēt valdības darba virzību atbilstoši nospraustajam valsts attīstības virzienam un sasniedzamajiem mērķiem. Orientācija uz rezultātu nodrošinās valsts attīstības plānošanas sasaisti ar mērķtiecīgu vidējā termiņa budžeta plānošanu un valsts un pašvaldību pieņemto lēmumu saskaņotību. Tiks noteikti konkrēti virzieni, kuros veikt investīcijas, lai vairotu ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību reģionos un veicinātu ikviena iedzīvotāja labklājību, konkurētspēju un drošību atbilstoši sabiedrības gaidām par ekonomiski attīstītu un stabilu valsti.

Lasīt tālāk: Ministru kabinets apstiprina Valdības rīcības plānu turpmākajiem četriem gadiem

Nacionālās attīstības padomē diskutē, kā sasniegt ekonomikas izrāvienu

(06.02.2015)

Šo ceturtdien, 5. februārī tika sasaukta Nacionālās attīstības padome, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, rosināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un veicināt attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu.

Pirmajā padomes sēdē tās dalībnieki vienojās par turpmāko padomes darba organizāciju un padomē skatāmajiem jautājumiem. Vienlaikus padomes pārstāvji uzsvēra padomes ieguldījumu valsts attīstības virzībā pretim Latvijas Nacionālajā attīstības plānā no 2014.–2020. gadam (NAP2020) noteiktajiem mērķiem un nolēma, ka padome jāsasauc vismaz reizi ceturksnī.

Sēdes laikā PKC iepazīstināja padomes dalībniekus ar NAP2020 īstenošanu un ar to saistītajām aktualitātēm, sniedzot padziļinātu analīzi par vienu no trim NAP2020 stratēģiskajiem rādītājiem – dabiskais pieaugums jeb „Tautas ataudze”. Sanāksmes laikā padome vienojās, ka PKC sniegs kvalitatīvo analīzi par vienu no valsts attīstības vidēja termiņa prioritātēm – Tautsaimniecības izaugsme, izvērtējot tajā iekļauto sasniedzamo rādītāju virzību pretim NAP2020 noteiktajiem valsts attīstības mērķiem līdz 2020. gadam.

Sanāksmes laikā Finanšu ministrija iepazīstināja padomes pārstāvjus ar 2016.– 2018. gada budžeta veidošanas plānu, informējot klātesošos arī par Eiropas strukturālo un investīciju fondu plānošanu jaunajā plānošanas periodā 2014.–2020.  gadam, salīdzinot to ar iepriekšējā perioda investīciju no Eiropas Savienības fondiem izlietojumu.

Lasīt tālāk: Nacionālās attīstības padomē diskutē, kā sasniegt ekonomikas izrāvienu

Valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu koordinēs Nacionālās attīstības padome

(03.02.2015)

Šo ceturtdien, 5. februārī pirmo reizi tiks sasaukta 2014. gadā izveidotā Nacionālās attīstības padome, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu un novērtēšanu, rosināt strukturālās reformas valsts pārvaldē un veicināt attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu.

Nacionālās attīstības padome (padome) ir Ministru prezidenta izveidota koleģiāla lēmējinstitūcija, kuras sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis un Saeimas Ilgstpējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs.

Padomes dienaskārtībā ietilpst dažādi ar valsts ilgtermiņa attīstību un politikas plānošanu saistīti jautājumi, t.sk. valdības deklarācijas un valdības rīcības plāna īstenošanas uzraudzība, valdības budžeta prioritāšu vērtēšana, nozīmīgāko reformu īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, kā arī LatvijasNacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam īstenošanas uzraudzība un novērtēšana.

Lasīt tālāk: Valsts ilgtermiņa attīstības plānošanu koordinēs Nacionālās attīstības padome

Twitter

Pieteikties jaunumiem

Lūdzu, ievadiet drošības kodu 2368
Vārds:
E-pasts:
Made by WMC