Veikts "Latvijas valsts mežu" valdes un padomes locekļu atlašu neatkarīgs izvērtējums

 

Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk - PKC) uzdevumā “KPMG Baltics” (turpmāk – KPMG) veiktajā valsts kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu nomināciju procesu norises atbilstībai normatīvajam regulējumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem izvērtējumā akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži” nav konstatēti nominācijas procesa regulējošo normu pārkāpumi, bet konstatētas atkāpes no PKC Nominācijas vadlīniju ieteikumiem un rīcība, kas ietekmējusi amatu konkursu rezultātus.

Pētījums tika īstenots, pildot Ministru prezidenta (turpmāk - MP) uzdevumu organizēt neatkarīgu novērtējumu atsevišķiem valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem un to atbilstību normatīvajam regulējumam (MP 2022. gada 8. augusta rezolūcija).

KPMG konstatējis viņuprāt sašaurinātu kandidātu atlases prasību noteikšanu, jo amata kandidātiem noteiktas obligātas kompetences jomas, kas praksē kopumā nav bieži sastopamas vai arī noteiktā obligātā darba pieredze kandidātam ir ļoti specifiska.

KPMG ievērojis tendenci, ka nominācijas komisijas locekļu, kas attiecībā pret kapitāldaļu turētāju bija pakļautības attiecībās, piešķirto punktu skaits kandidātiem ir līdzīgs, vienlaikus ievērojami atšķīrās no neatkarīgo nominācijas komisijas locekļu vērtējuma.

“Latvijas valsts mežu” valdes atlases procesa izvērtējumā konstatēts, ka atsevišķi nominācijas komisijas locekļi rosinājuši diskusiju par atsevišķu kandidātu reputāciju un komisijas loceklis lūdzis dokumentēt atšķirīgu viedokli par viena kandidāta reputācijas vērtējumu.

Tāpat KPMG secina, ka atlases komisiju sēžu protokolos iekļautā informācija ne visos gadījumos ir pietiekama, lai izdarītu secinājumus par notikušajām diskusijām, piemēram, reputāciju, vērtējumu atšķirībām, jo viedokļu apmaiņa netiek detalizēti dokumentēta komisijas sēžu protokolos.

Izvērtējumā arī norādīts, ka, noslēdzot konkursu un virzot kandidātus nominācijas procesa ierosinātājam, nav noteikta punktu skaita robeža, pie kuras tiktu uzskatīts, ka kandidāti ir pietiekami kompetenti tālākai virzīšanai.

Pārresoru koordinācijas centrs izmantos KPMG izvērtējuma ieteikumus, sagatavojot nepieciešamos uzlabojumus normatīvajos aktos attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu norisi.

Neatkarīgā atsevišķu valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu novērtējuma mērķis bija identificēt valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu norises trūkumus un neatbilstību normatīvajam regulējumam, kam var būt ietekme uz nominācijas procesu atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem.

Tika veikts divu nominācijas procesu izvērtējums -  AS “Latvijas valsts meži” valdes un padomes locekļu nominācijas procesu izpēte un izvērtēšana, to norises atbilstība normatīvajam regulējumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem.

KPMG veiktā Valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas procesu norises atbilstība normatīvajam regulējumam un labas korporatīvās pārvaldības principiem izvērtējuma kopsavilkums

Saite uz visiem valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomas pētījumiem

 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne