Par PKC

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā. PKC sekmē nozaru politiku savstarpējo sasaisti, stiprinot institūciju un ministriju sadarbību un vienotu rīcību kopējo valsts mērķu vārdā.

PKC savu darbību uzsāka 2011. gada 1. decembrī. Šobrīd PKC strādā 21 darbinieks.

Izvērtējot valsts ilgtermiņa attīstības modeļus, PKC sadarbībā ar Latvijas iedzīvotājiem, ekspertiem un valdību izstrādā augstākos nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus un nodrošina to sasaisti ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu, kā arī rūpējas par to īstenošanu.

PKC sniedz priekšlikumus valdībai un Ministru prezidentam valsts reformu īstenošanai un finanšu resursu efektīvākiem ieguldījumiem atbilstoši valsts attīstības prioritātēm, kā arī īsteno citus Ministru kabineta un Ministru prezidenta dotus analītiskos uzdevumus.

No 2015. gada 1. jūnija PKC ir iecelta par atbildīgo iestādi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos, ar mērķi uzlabot valsts "uzņēmumu" darbības efektivitāti un palielināt to aktīvu vērtību.

PKC eksperti primāri īsteno Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās funkcijas (atbilstoši PKC nolikumam).