Darbības vadlīnijas un tiesiskais ietvars

Likums

Latvijas Republikas Saeimas 2015. gada 1. janvāra "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums"

PKC ir izstrādājis likumprojektu Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un aicina ieinteresētās puses sniegt savu viedokli par to. Viedokļa sniegšanas termiņš: 2016. gada 11.novembris. 

 

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumi Nr. 518 “Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums

Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumi Nr. 95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr. 686 “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumi Nr. 680 “Kārtība, kādā Privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, kā arī izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā

 

Vadlīnijas

Vadlīnijas kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai

 

Vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīnijas valsts līdzdalībai kapitālsabiedrībā

SMNV__30032016_1.docx word

SMNV_30032016__2.pdf pdf

Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas

VTS__30032016_0.docx word

VTS_30032016__1.pdf pdf

Informācijas publiskošanas vadlīnijas valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem

IPV__30032016_0.docx word

IPV_30032016_1.pdf pdf

Vadlīnijas darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme

Kap_sab_vadlin_DRI_02062016_F_0.docx word

Vadlin_rez_v%C4%93rt_010616_1.pdf pdf

 

Citi saistošie normatīvie akti

PKC ir izstrādājis Kārtību, kādā koordinācijas institūcijai sniedz informāciju ikgadējā publiskā pārskata par valstij piederošajām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām (kārtību). Jūs varat iepazīties ar izstrādāto kārtību šeit.

Ministru kabineta 2015. gada 26. maija rīkojumā Nr. 273 „Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju

Ministru kabineta 2015. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 768 “Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu