Darba grupa reformu izvērtēšanai valsts budžeta efektīvam izlietojumam

Uzdevums izpildīts un turpmāka regulāra budžeta izdevumu pārskatīšana ir Finanšu ministrijas atbildībā

Pildot Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas uzdevumu – izvērtēt iespējamās reformas, kas sekmētu valsts budžeta izdevumu samazināšanu un efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu – PKC vadītā darba grupa identificēja četrpadsmit horizontāla (nozariski savstarpēji saistīta) rakstura problēmas budžeta veidošanas un izpildes procesā un attiecīgi sagatavoja un iesniedza Ministru prezidentam divdesmit septiņus priekšlikumus to novēršanai – ar mērķi sekmēt lietderīgāku un efektīvāku budžeta līdzekļu izlietojumu.

Viens no priekšlikumiem ietver pastāvīgas darba grupas izveidi, kas koordinētu valsts budžeta izdevumu optimizācijas (lietderīguma analīze un atbilstoša rīcība) procesu, lai pastāvīgi  identificētu un vērtētu valsts budžeta izdevumu optimizācijas iespējas un sniegtu par to ieteikumus Ministru kabinetam.

Atbilstoši šim priekšlikumam tika izveidota pastāvīga darba grupa Finanšu ministrijas vadībā, kas sadarbībā ar PKC un nozares ministrijām, pārskatot visu ministriju un valsts iestāžu budžeta izdevumus 2017. un 2018. gadam, identificējusi vairāk nekā 60 milj. eiro ikgadēju ietaupījumu – ko iespējams ieguldīt efektīvāk un mērķtiecīgāk iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai un valsts attīstības mērķu sasniegšanai.

Papildu informācija (par FM vadītās darba grupas identificēto ietaupījumu 2017.-2018. gada valsts budžetā ~60 milj. eiro apmērā)

 

Ministru prezidenta dotais uzdevums

Līdz ar Ministru prezidentes 2015. gada 17. jūlija rīkojumu PKC vadībā ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kuras mērķis ir izvērtēt iespējamās reformas, kas sekmētu valsts budžeta izdevumu samazināšanu un efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izlietojumu noteiktās valsts politikas jomās, sagatavojot attiecīgus priekšlikumus to īstenošanai.

Darba grupas vadītājs ir Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājs Pēteris Vilks. Darba grupas sastāvā ir PKC, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Darba grupas uzdevumi ir apzināt gadījumus, kad:

  1. valsts budžeta līdzekļu izlietojums nav skaidri saistāms ar ieguvumiem nozaru politiku mērķu sasniegšanā.
  2. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma rezultātā sasniegtie ieguvumi ir neatbilstoši zemi, salīdzinot tos ar ieguldītajiem līdzekļiem.
  3. valsts budžeta līdzekļu izmantošana neatbilst noteiktiem publiskās pārvaldes uzdevumiem vai publisko pakalpojumu sniegšanai, un izstrādāt priekšlikumus šādu risku novēršanai.

Darba grupai uzdots sagatavot un atbilstoši 2016. gada budžeta veidošanas procesa grafikam iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru prezidentam.