Dokumentu projekti – viedokļa izteikšanai

Eiropas Komisijas pārdomu dokuments “Ceļš uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam

Sabiedriskā apspriešana

līdz 2019. gada 11. martam

 

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar pārdomu dokumentu “Ceļš uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam” – par to, kā Eiropas Savienība īstenos ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), nodrošinot Eiropas un arī planētas ilgtspēju. Eiropas Savienība pauž gatavību būt vadošais pasaules reģions ilgtspējas un labākas nākotnes panākšanai.

Dokumenta mērķis: sagatavot augsni politikas veidošanai pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām, tostarp jaunās Komisijas prioritāšu noteikšanai, nākamajam piecu gadu politikas ciklam Eiropai un jaunajai daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2021.-2027.gadam. 

Lūdzam Jūs sniegt viedokli par dokumentā paustajām nākotnes iniciatīvām, mērķiem un uzdevumiem gan Eiropas Savienības (ES) līmenī, gan attiecībā uz valstu politikām. Jūsu priekšlikumi sniegs ieguldījumu, veidojot Latvijas nostāju par ES nākotni.

Aicinām Jūs pievērst īpašu uzmanību šādiem jautājumiem un pamatot savu viedokli!

 1. daļa – definē ES un pasaules mēroga izaicinājumus
 • Vai ir kādi būtiski ES un pasaules mēroga izaicinājumi, kas ir īpaši nozīmīgi Latvijai, vai kuri nav ietverti šajā sadaļā?
 1. daļa – identificē nākotnē īstenojamas politikas, iniciatīvas un paradigmas maiņas ES un tās dalībvalstīs.
 • Kuri dokumentā ietvertie priekšlikumi ir īpaši nozīmīgi no Latvijas skatupunkta?
 • Vai Jums ir kādi konkrēti ieteikumi – dokumentā neietverti –, kas Eiropai vai Latvijai būtu darāms?   
 • Vai ir tādi priekšlikumi, kuri nebūtu virzāmi no Latvijas skatu punkta?
 1. daļa apraksta ES ārpolitikas un drošības politikas lomu ilgtspējās īstenošanā
 • Kuri priekšlikumi ir īpaši nozīmīgi no Latvijas skatupunkta?
 • Vai Jums ir kādi konkrēti ieteikumi – dokumentā neietverti –, kas Eiropai vai Latvijai būtu darāms?  
 • Vai ir tādi priekšlikumi, kuri nebūtu virzāmi no Latvijas skatu punkta?

 

 1. daļa – aicina izteikties par trim nākotnes scenārijiem, taču vienlaikus uzsver, ka “iespējamais iznākums, visticamāk, būtu atsevišķu katra scenārija elementu kombinācija”.
 • Kuri scenāriju elementi ir svarīgi?
 • Kuru scenāriju Jūs atbalstītu?

 

Pārdomu dokuments pieejams šeit –

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_lv_v2_web.pdf

Papildu materiāli latviešu valodā – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_lv.htm   

Papildu materiāli angļu valodā – http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-701_en.htm