Valdības darbs

Valdības deklarācija 

Valdības rīcības plāns ar aktuālo informāciju par tā izpildi uz 2018. gada 1. jūliju (ar dzeltenu fonu iekrāsotie uzdevumi ir nozaru ministriju prioritātes)

 

MĀRA KUČINSKA VADĪTĀS VALDĪBAS PAVEIKTAIS

valdības paveiktais

skat.vairāk

Valdības deklarācija

Valdības darba prioritātes ir: tautsaimniecības stiprināšana, valsts drošība un nacionālā identitāte, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums, reformas izglītībā un zinātnē un reformas veselības aprūpē. Šīs prioritātes ir vērstas uz valsts attīstību, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktos mērķus.

Valdības deklarācija

Politiskās partijas: "Zaļo un zemnieku savienība", "Vienotība" un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ir vienojušās izveidot valdību, kura orientēsies uz ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un produktivitātes straujāku izaugsmi. Tā būs balstīta mērķtiecīgās, ar sociālajiem un sadarbības partneriem izdiskutētās reformās, paaugstinot cilvēku un Latvijas vērtīgo resursu atdevi tautsaimniecībā un panākot augstāku sabiedrības dzīves kvalitāti.

Valdības darba īstenošanā nozīmīga loma ir dialogam ar sabiedrību, uzsverot ikviena Latvijas iedzīvotāja nozīmīgo lomu un līdzatbildību valsts attīstībā. Reformas nes pārmaiņas un jaunu realitāti, tādēļ sabiedrība jāiesaista to īstenošanā un jāizglīto par ieguvumiem. Šim mērķim ir jāstiprina valdības spēja uzrunāt sabiedrību.

 

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas (par Ministru kabineta iecerēto darbību) īstenošanai ir sagatavots Valdības rīcības plāns (VRP), ko Ministru prezidenta vadībā ir izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

VRP īstenošana un uzraudzība

VRP īstenošana paredz nozares ministriju, Valsts kancelejas, Sabiedrības integrācijas fonda, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un PKC turpmāk veicamos pasākumus un to izpildes termiņus, lai īstenotu Māra Kučinska vadītās valdības noteiktos uzdevumus, kā arī valdības identificētos prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai.

VRP ar aktuālo informāciju par tā izpildi (ar dzeltenu fonu iekrāsotie uzdevumi ir nozaru ministriju prioritātes)

Īstenojot VRP pasākumus, atbildīgajām iestādēm līdz 2016. gada septembrim un turpmāk ik gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam elektroniski jāiesniedz PKC informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā. Apkopoto informāciju par VRP un prioritāro rīcības virzienu tautsaimniecības attīstības izpildi PKC ievieto savā mājaslapā, tādējādi sniedzot sabiedrībai aktuālo informāciju par VRP izpildi un sasniegto progresu prioritāro rīcības virzienu īstenošanā. 

2018

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2018. gada 1. jūliju pieejams šeit.

Ņemot vērā Ministru prezidenta un ministru sarunu rezultātus par VRP izpildi uz 2018. gada 1. janvāri, ir precizēti atsevišķi uzdevumi un to izpildes termiņi. VRP atbilstoši veiktajiem grozījumiem un informācija par tā izpildi uz 2018. gada 1. janvāri pieejama šeit.

2017

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. jūliju pieejams šeit.

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. janvāri pieejams šeit.

2016

Ņemot vērā Ministru prezidenta un ministru sarunu rezultātus par VRP izpildi uz 2016. gada septembri, ir precizēti atsevišķu VRP uzdevumu izpildes termiņi. VRP atbilstoši veiktajiem grozījumiem un informācija par tā izpildi uz 2016. gada 1. septembri pieejama šeit.

VRP prioritārie rīcības virzieni un to īstenošana

Prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai identificē būtiskākos horizontālos jautājumus, kuru izpildei ir nepieciešama vairāku resoru (nozaru ministriju un iestāžu) sadarbība, lai izpildītu valdības izvirzītos mērķus tautsaimniecības attīstībai, t.sk. nosakot pasākumus:

  • uzņēmējdarbības vides uzlabošanai,
  • līdzsvarotas un prognozējamas nodokļu politikas izveidei,
  • inovāciju attīstības sekmēšanai,
  • reformu īstenošanai veselības aprūpes un izglītības sistēmās,
  • drošības un nacionālās identitātes stiprināšanai. 

Jūs varat iepazīties ar Ministru kabineta noteiktajiem prioritārajiem rīcības virzieniem tautsaimniecības attīstībai šeit.

Prioritāro rīcības virzienu un pasākumu īstenošana un uzraudzība

Prioritāro pasākumu īstenošanas izpilde uz 2018. gada 1. jūliju skatāma šeit.

Lai izpildītu prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai, ministrijām atbilstoši atbildības sadalījumam, ir jāizveido un jāvada rīcības virziena koordinācijas darba grupa, iesaistot tajā arī valdības sociālos un sadarbības partnerus, un līdz 2016. gada 1. septembrim un turpmāk ik gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam elektroniski jāiesniedz PKC informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā.