Ministru prezidenta Māra Kučinska vadītā valdība

Māra Kučinska vadītā valdība no 2016. gada 11. februāra 

2016.02.11.-2019.01.23.

Valdības darba pēctecība

Lai nodrošinātu valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis informāciju par Māra Kučinska vadītās valdības rīcības plāna izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma, to iekļaujot nākamās valdības darba plānā.

Atskaite par M.Kučinska vadītās valdības paveikto (VRP izpilde) skatāma šeit.

Valdības deklarācija 

M.Kučinska vadītās valdības darba prioritātes ir: tautsaimniecības stiprināšana, valsts drošība un nacionālā identitāte, demogrāfiskās situācijas uzlabošana, ģimenes dzīves kvalitāte un sociālais nodrošinājums, reformas izglītībā un zinātnē un reformas veselības aprūpē. Šīs prioritātes ir vērstas uz valsts attīstību, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam noteiktos mērķus.

Deklarācijas īstenošanai ir sagatavots valdības rīcības plāns (VRP), ko Ministru prezidenta vadībā ir izstrādājis PKC sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

VRP īstenošana un uzraudzība

VRP īstenošana paredz nozares ministriju, Valsts kancelejas, Sabiedrības integrācijas fonda, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un PKC turpmāk veicamos pasākumus un to izpildes termiņus, lai īstenotu M.Kučinska vadītās valdības noteiktos uzdevumus, kā arī valdības identificētos prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai.

Valdības rīcības plāna izpilde un turpināmie darbi uz 2018. gada novembri (ar dzeltenu fonu iekrāsotie uzdevumi ir nozaru ministriju prioritātes)

Īstenojot VRP pasākumus, atbildīgajām iestādēm ik gadu līdz 1. janvārim un 1. jūlijam elektroniski jāiesniedz PKC informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā. Apkopoto informāciju par uzdevumu izpildi PKC ievieto savā mājaslapā, sniedzot sabiedrībai aktuālo informāciju par VRP izpildi. 

2018

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2018. gada 1. jūliju pieejams šeit.

Ņemot vērā Ministru prezidenta un ministru sarunu rezultātus par VRP izpildi uz 2018. gada 1. janvāri, ir precizēti atsevišķi uzdevumi un to izpildes termiņi. VRP atbilstoši veiktajiem grozījumiem un informācija par tā izpildi uz 2018. gada 1. janvāri pieejama šeit.

2017

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. jūliju pieejams šeit.

VRP ar informāciju par tā izpildi uz 2017. gada 1. janvāri pieejams šeit.

2016

Ņemot vērā Ministru prezidenta un ministru sarunu rezultātus par VRP izpildi uz 2016. gada septembri, ir precizēti atsevišķu VRP uzdevumu izpildes termiņi. VRP atbilstoši veiktajiem grozījumiem un informācija par tā izpildi uz 2016. gada 1. septembri pieejama šeit.

VRP prioritārie rīcības virzieni un to īstenošana

Prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai identificē būtiskākos horizontālos jautājumus, kuru izpildei ir nepieciešama vairāku resoru (nozaru ministriju un iestāžu) sadarbība, lai izpildītu valdības izvirzītos mērķus tautsaimniecības attīstībai, t.sk. nosakot pasākumus:

  • uzņēmējdarbības vides uzlabošanai,
  • līdzsvarotas un prognozējamas nodokļu politikas izveidei,
  • inovāciju attīstības sekmēšanai,
  • reformu īstenošanai veselības aprūpes un izglītības sistēmās,
  • drošības un nacionālās identitātes stiprināšanai. 

Jūs varat iepazīties ar Ministru kabineta noteiktajiem prioritārajiem rīcības virzieniem tautsaimniecības attīstībai šeit.

Prioritāro rīcības virzienu un pasākumu īstenošana un uzraudzība

Prioritāro pasākumu īstenošanas izpilde uz 2018. gada 1. jūliju skatāma šeit.

Lai izpildītu prioritāros rīcības virzienus tautsaimniecības attīstībai, ministrijām atbilstoši atbildības sadalījumam, ir jāizveido un jāvada rīcības virziena koordinācijas darba grupa, iesaistot tajā arī valdības sociālos un sadarbības partnerus, un ik gadu līdz 1.janvārim un 1.jūlijam jāiesniedz PKC informācija par sasniegto progresu attiecīgā rīcības virziena īstenošanā. 

MĀRA KUČINSKA VADĪTĀS VALDĪBAS PAVEIKTAIS

valdības paveiktais

skat. prezentāciju