Nedēļas laikā aizvadīti vairāk nekā 6000 ilgtspējīgas attīstības pasākumu Eiropā

No 30. maija līdz 5. jūnijam 34 Eiropas valstīs, t.sk. Latvijā, jau ceturto gadu pēc kārtas norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa (ESDW 2018), kopumā aizvadot vairāk nekā 6000 uz ilgtspējīgu attīstību un globālās sabiedrības izaicinājumu risināšanu vērstas iniciatīvas, tostarp piecas no tām Latvijā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development Week ESDW) ik gadu notiek vairāk nekā 4000 pasākumu, ko īsteno sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni. ESDW sniedz atbalstu 2015. gadā apstiprināto 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sustainable Development GoalsSDGs) sasniegšanai, šogad īpaši izceļot 2018. gada ANO augsta līmeņa politikas foruma redzeslokā izvirzīto tēmu – “Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu sabiedrību”. IAM identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar kuriem pasaule saskaras vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē – un kas prasa aktīvu un tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. valstīm un iedzīvotājiem. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus globālos izaicinājumus kā nabadzības un bada izskaušana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai u.c.  

Lai uzrunātu un risinātu ilgtspējīgas pilsētvides izaicinājumus un modelētu nākotnes attīstības vīzijas, divu dienu tīklošanās un ideju pasākumā “Mad city happening 2018” tikās pilsētplānotāji un dažādu jomu interesenti, daloties ar radošām idejām un starptautiskiem piemēriem – veidojot mūsdienīgu pilsētvidi, kas atbild uz daudzpusīgajām iedzīvotāju vajadzībām. Pasākumu organizēja pilsētplānošanas un attīstības projektu grupa “G93”.

Jau 14 gadu turpinot programmu “Sievietēm zinātnē”, 5. jūnijā tika apbalvotas piecas zinātnieces no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, katrai saņemot L`ORÉAL Baltic stipendiju 6000 eiro vērtībā, atbalstot zinātnieču turpmākos centienus dzīvības, vides zinātņu, fizikas un inženierzinātnēs. Programmas mērķis ir popularizēt zinātnieču sasniegumus un rosināt jaunās zinātnieces visā pasaulē pievērsties zinātniskajai pētniecībai un turpināt savu profesionālo karjeru, vienlaikus veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā.

Lai aplūkotu eksistējošo klimata risinājumu pielāgošanas un izvēršanas potenciālu, konferences “Green to Scale 2” ietvaros tika prezentēti izpētes rezultāti, kas ir aktuāli Latvijas kontekstā, pārrunājot rekomendācijas, investīcijas un biznesa iespējas “zaļās ekonomikas” jomā, ko Latvijai pavērtu efektīvu mazoglekļa risinājumu izvēršana lielākā mērogā. Pasākumu organizēja Somijas investīciju fonds “SITRA” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Ziemeļvalstu Investīciju banku un Latvijas Fizikālās enerģētikas institūtu.

Plānojot šogad apstiprināt Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja publisku diskusiju ar pasaules vadošajiem ekspertiem klimata pārmaiņu jomā – “Kāda ir klimata pārmaiņu realitāte Latvijai – tās cilvēkiem un ekonomikai?". Konferencē piedalījās arī Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) pārstāvji savas pirmās vizītes Baltijas valstīs ietvaros. Attīstot Latvijas un Baltijas zinātnieku, ekspertu un pētnieku sadarbību ar IPCC vides un klimata ilgtspējas jautājumos, notika arī starptautiska konference zinātnieku auditorijai – “Klimata pārmaiņas un IPCC loma”.

ESDW popularizē ilgtspējīgu attīstību veicinošas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto valstu un dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un tādējādi aicinot vairāk domāt par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni un resursu atbildīgu pielietojumu ilgtermiņā. ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs.

Papildu informācija par ESDW un visi pieteiktie pasākumi pieejami: http://www.esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW aktivitātēm arī sociālajās vietnēs: Twitter – @EuropeanSDWeek un Facebook.

 

ESDW

 

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv