Sadarbība ar NVO

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

Īstenojot demokrātisku, stabilu un sociāli atbildīgu attīstības plānošanas politiku, Pārresoru koordinācijas centram (PKC) ir būtiski sniegt iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties politikas veidošanas procesā. Lai to īstenotu, PKC ir atvērts sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), dažādām institūcijām un sabiedrības grupām. PKC organizē diskusijas un pasākumus un arī ikdienā regulāri informē sabiedrību par valsts attīstības aktualitātēm, atbild uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, kā arī proaktīvi skaidro attīstības plānošanas norises. 

Iedzīvotājiem skaidri saprotama un līdzdalībai atvērta attīstības plānošanas sistēma sniedz pozitīvu atbalstu sabiedrības izpratnei par valsts pārvaldes un valdības darbu, tādējādi stiprinot cilvēku uzticību godīgiem un atbildīgiem valsts pārvaldes darbiniekiem un amatpersonām. PKC ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem pilnvērtīgu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām, veicinot ikviena cilvēka izpratni par politikas plānošanas procesu valstī un pieņemto lēmumu savstarpējo mijiedarbību un pēctecību - ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.

Paaugstinot atsevišķu cilvēku un rezultātā visas sabiedrības kopējās zināšanas par politiskajiem un sociāli ekonomiskajiem procesiem valstī, mēs stiprinām pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas mērķtiecīgi iesaistās valdības lēmumu pieņemšanas procesā un politiskajā dienas kārtībā, izmantojot visefektīvākos kanālus šim nolūkam. PKC atbalsta vienotas, iedzīvotājiem saprotamas un uz sabiedrības labklājību orientētas politikas īstenošanu, kas paredz regulāru un atklātu saziņu ar iedzīvotājiem. Komunikācijā ar iedzīvotājiem PKC cenšas vairot cilvēku izpratni par katra personisko lomu un ietekmi politikas plānošanas procesā, kā arī sekmēt efektīvu mijiedarbību, lai ikviens sabiedrības pārstāvis apzinātos savu vērtību un ieguldījumu kopēja rezultāta - valsts attīstības - sasniegšanā.