Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība

 

Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība ir dzīves kvalitātes ekonomiskais un sociālais kritērijs. To veido uzņēmumu konkurētspēja un ražīgums, kas ļauj cilvēkam strādāt savām spējām atbilstošu darbu, gūstot pietiekamus ienākumus, kas kopā ar vietējo pieprasījumu pozitīvi ietekmē tautsaimniecības izaugsmi un dzīves kvalitāti. Indivīda spējas un iespējas veikt uzkrājumus un noturēt citus aktīvus vairo materiālu labklājību un amortizē labklājības riskus.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • PRODUKTIVITĀTE UN KONKURĒTSPĒJA – spēja inovācijas rezultātā radīt un pārdot augstas pievienotās vērtības eksportējamus produktus un pakalpojumus, investīciju piesaistei tehnoloģiju un iekārtu modernizēšanai, lai celtu darba ražīgumu, un uzlabotu izmaksu efektivitāti, kā arī spēja rast jaunus tirgus.
  • INOVĀCIJA UN DIGITĀLĀ EKONOMIKA – internets un digitālā vide ļauj saņemt ne tikai pakalpojumus un informāciju, bet arī piedāvā attālinātā darba un izglītības iespējas, vienlaikus mazinot transporta izmantošanu. Digitālo prasmju uzlabošana ir iekļaujoša darba tirgus priekšnosacījums, lai paaugstinātu to uzņēmumu produktivitāti, kuri nepietiekami izmanto digitālās priekšrocības.
  • CIENĪGS DARBS UN IENĀKUMI – dod cilvēkam iespēju, aktīvi piedaloties darba tirgū, apgūstot papildu zināšanas un individuālo darba ražīgumu, nodrošināt savu materiālo labklājību. Valsts uzdevums ir radīt priekšnosacījumus iedzīvotāju ekonomiskajai aktivitātei un konkurētspējīgai uzņēmējdarbības videi un īpaši atbalstīt tās iedzīvotāju grupas, kuru iesaiste darba tirgū un sabiedriskajās aktivitātēs prasa specifisku, personificētu atbalstu. Ienākumu pieaugums un to nevienlīdzības mazināšana ir sasniedzami ar legālu nodarbinātību, produktivitātes pieaugumu, sociāli atbildīgu fiskālo politiku, sociālās apdrošināšanas un materiālā atbalsta politiku, kas paredz adekvātu ienākumu aizvietojumu noteiktās dzīves situācijās (pensionēšanās, bērna piedzimšana, slimība, invaliditāte, bezdarbs u.c.).
  • UZKRĀJUMI STABILITĀTEI – mājsaimniecību dažāda veida uzkrājumi, kas būtiski kopējai labklājībai un kalpo kā papildu ieņēmumu avots, kā arī sadzīvisko risku vadīšanas rīks. Priekšnosacījumi uzkrājumu veidošanai ir individuālais ienākumu pieaugums un finanšu sektora stabilitāte, būtisks ir pieaugošs finanšu pakalpojumu klāsts un to pieejamība, kā arī indivīda zināšanu, izpratnes un finanšu pratības līmeņa celšana.