Laimdotas Straujumas vadītā valdība

 

Laimdotas Straujumas vadītā valdība, sākot ar 2014. gada 5. novembri

2014.11.05. - 2016.02.11.

Valdības darba pēctecība

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis informāciju par L.Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L.Straujumas vadītās valdības paveikto skatāma šeit.

Valdības deklarācija

Laimdotas Straujumas vadītā valdība (sākot ar 2014. gada 5. novembri) turpina iepriekšējās valdības iesākto politiku, balstot to uz ekonomiskās izaugsmes, fiskālās atbildības un makroekonomiskās stabilitātes, ilgtspējas, sociālās un teritoriālās solidaritātes, kā arī nozaru sadarbības principiem, nodrošinot regulāru dialogu ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Valdības prioritātes ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju apņēmību kopīgi sekmēt valsts attīstību, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020) noteiktos mērķus.

Valdības darba virsmērķis ir vairot ikvienas ģimenes un iedzīvotāja labklājību un piederību Latvijai, lai latviskā dzīvesziņa kļūtu par būtisku ikdienas sastāvdaļu. Valdības prioritātes – tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte un valsts drošība – ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju apņēmību kopīgi veidot valsts attīstību, sagaidot Latvijas simtgadi plaukstošā aktīvu, veselu, izglītotu un atbildīgu pilsoņu valstī. Valdība apņemas stiprināt nacionālo drošību, kas ir būtisks valsts stabilitātes, labklājības un attīstības garants.

Deklarācija

Deklarācijā ietverto mērķa rādītāju skaidrojums

PKC ir sagatavojis skaidrojumu par valdības deklarācijā iekļautajiem galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to mērķa vērtībām, kas ļauj sekot līdzi un vispārīgi novērtēt valdības uzdevumu izpildi. Valdības deklarācijā ietverto rādītāju skaidrojums skatāms šeit.

 

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas īstenošanai ir sagatavots VRP, ko Ministru prezidentes vadībā ir izstrādājis PKC sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Svarīgākie līdz 2018. gadam paveicamie valdības darbi 

VRP

VRP izpilde uz 2015. gada 1. jūliju skatāma šeit.

Atskaite par L.Straujumas vadītās valdības darbu skatāma šeit.

Laimdotas Straujumas vadītā valdība, līdz 2014. gada 5. novembrim

2014.01.22 - 2014.11.05.

Laimdotas Straujumas vadītā valdība turpina iepriekšējās (Valda Dombrovska) valdības iesākto politiku, balstot to uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas un sociālās solidaritātes, kā arī nozaru savstarpējas sadarbības principiem.

Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību

Deklarācijas prioritātes

Valdības rīcības plāna izpilde uz 2014. gada oktobri skatāma šeit

Valdības rīcības plāns

VRP izpilde uz 2014. gada oktobri skatāma šeit.

VRP izpilde uz 2014. gada jūliju skatāma šeit.