Iepriekšējo valdību paveiktais

 

Laimdotas Straujumas vadītā valdība 

2014. gada 5. novembris līdz 2015. gada 7. decembris

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un rīcības plāna uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L. Straujumas VRP izpildi apskatāma šeit.

Valdības deklarācija

Laimdotas Straujumas vadītā valdība (sākot ar 2014. gada 5. novembri) turpinās iepriekšējās valdības iesākto politiku, balstot to uz ekonomiskās izaugsmes, fiskālās atbildības un makroekonomiskās stabilitātes, ilgtspējas, sociālās un teritoriālās solidaritātes, kā arī nozaru sadarbības principiem, nodrošinot regulāru dialogu ar sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību.

Valdības prioritātes ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju apņēmību kopīgi sekmēt valsts attīstību, lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP2020) noteiktos mērķus.

Valdības darba virsmērķis ir vairot ikvienas ģimenes un iedzīvotāja labklājību un piederību Latvijai, lai latviskā dzīvesziņa kļūtu par būtisku ikdienas sastāvdaļu. Valdības prioritātes – tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte un valsts drošība – ir vērstas uz Latvijas iedzīvotāju apņēmību kopīgi veidot valsts attīstību, sagaidot Latvijas simtgadi plaukstošā aktīvu, veselu, izglītotu un atbildīgu pilsoņu valstī. Valdība apņemas stiprināt nacionālo drošību, kas ir būtisks valsts stabilitātes, labklājības un attīstības garants.

Jūs varat iepazīties ar L.Straujumas vadītās valdības deklarāciju šeit - Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (2014. gada novembris).

Valdības deklarācijā ietverto rezultatīvo rādītāju raksturojums

PKC ir sagatavojis vienkāršu skaidrojumu par valdības deklarācijā iekļautajiem galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to mērķa vērtībām, kas ļauj vispārīgi novērtēt valdības deklarācijā iekļauto uzdevumu izpildi. Valdības deklarācijā ietverto rezultatīvo rādītāju raksturojums apskatāms šeit.

 

 

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai ir sagatavots Valdības rīcības plāns (VRP), koMinistru prezidentes vadībā ir izstrādājis Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar visām ministrijām, Valsts kanceleju, sociālajiem un sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

Jūs varat iepazīties ar VRP infografiku par svarīgākajiem līdz 2018. gadam paveicamajiem valdības darbiem šeit.

Līdz ar 2015. gada 16. februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 78 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" apstiprināts VRP un par tajā ietverto pasākumu īstenošanu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencei uzdots līdz 2015. gada 1. jūlijam un turpmāk katru gadu līdz 1. februārim iesniegt PKC pārskatu par VRP iekļauto pasākumu izpildi.

Aicinām iepazīties ar 2015. gada 16. februārī Ministru kabinetā apstiprināto VRP (.xls) šeit.

Atskaite par L. Straujumas vadītās valdības rīcības plāna izpildi

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015. gada 7. decembrī - nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši:

  • Ministru kabineta iekārtas likuma 22. pantam;
  • Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 30. punktam;
  • Ministru prezidenta 2015. gada 7. decembra rezolūcijā Nr.1.1.1/102 dotajam uzdevumam

ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un rīcības plāna uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L. Straujumas VRP izpildi apskatāma šeit.

 

Valdības rīcības plāna izpilde uz 2015. gada 1. jūliju

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. februāra rīkojuma Nr.78 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 5. punktam un Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta kabineta kārtības rullis" 42. punktam PKC ir apkopojis un ievietojis PKC mājaslapā visu ministriju sniegto informāciju par VRP izpildi uz 2015. gada 1. jūliju.
Aktuālā informācija par VRP izpildi uz š.g. 1. jūliju apskatāma šeit.

 

 

Laimdotas Straujumas vadītā valdība

2014. gada 22. janvāris līdz 2014. gada 5. novembris

Laimdotas Straujumas vadītās valdības darbībā tika turpināta iepriekšējās (Valda Dombrovska) valdības iesāktā politika, kas balstījās uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas un sociālās solidaritātes, kā arī nozaru savstarpējas sadarbības principiem.

Jūs varat iepazīties ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības līdz 2014. gada 5. novembrim dokumentiem un sekot līdzi to izpildei šeit. Skat. zemāk.

 

Deklarācija par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (pdf);

Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību prioritātes (pdf);

Valdības rīcības plāns (xls).

 

Valdības rīcības plāna izpilde uz 2014. gada 1. oktobri

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. aprīļa rīkojuma Nr.151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai" 4. punktam Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis un ievietojis PKC mājaslapā visu ministriju sniegto informāciju par VRP izpildi uz 1. oktobri.
Aktuālā informācija par Valdības rīcības plāna izpildi uz 2014. gada 1. oktobri apskatāma šeit.

 

Valdības rīcības plāna izpilde uz 2014. gada 1. jūliju

Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. aprīļa rīkojuma Nr.151 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 4. punktam Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir apkopojis un ievietojis PKC mājaslapā visu ministriju sniegto informāciju par VRP izpildi uz 2014. gada 1. jūliju.

Informācija par Valdības rīcības plāna izpildi uz 2014. gada 1. jūliju apskatāma šeit.

Valda Dombrovska vadītā valdība

2011. gada 25. oktobris līdz 2014. gada 22. janvāris

Šeit Jūs varat iepazīties ar Ziņojumu par Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību izpildi un turpmāk plānoto rīcību.

Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai pieejams šeit.