Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība

 

Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība nodrošina tautsaimniecības pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, ietverot rūpes par  dabu, vidi un infrastruktūru, tās kvalitāti un pieejamību. Tas vairo iespēju vienlīdzību, sekmē cilvēka darba ražīgumu un uzlabo dzīves kvalitāti, vienlaicīgi samazinot vides piesārņojumu.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • DABA UN VIDE –  "ZAĻAIS KURSS"  - Latvijas dabas kapitāls ir daudzveidīgs, tādēļ ilgtspējīga tā izmantošana  un vides piesārņojuma samazināšana, ir garants nākamo paaudžu labklājībai un dabas vērtību aizsardzībai. Dabas kapitāls ir resurss nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai lauku teritorijās, kas, gudri apsaimniekots, saglabās laukus apdzīvotus un vienlaikus aizsargās nacionālās dabas vērtības.
  • TEHNOLOĢISKĀ VIDE UN PAKALPOJUMI – infrastruktūras, tehnoloģiju un datu pieejamība, ērti, kvalitatīvi un videi draudzīgi mobilitātes, enerģijas un informācijas pakalpojumi. Dzīves kvalitāte nav iedomājama bez sabiedriskajiem pakalpojumiem, t.sk. pieejama sabiedriskā transporta un transporta infrastruktūras, ilgtspējīgiem un pieejamiem energoresursiem.
    • Mobilitāte ir svarīga konkurētspējīgai un dinamiskai ekonomikai, kurā ievērojama nozīme ir prasmīgam, prasībām pielāgoties spējīgam un elastīgam darbaspēkam.
    • Enerģijas pieejamība ir dzīves kvalitātes stūrakmens; tās pieejamība un cena būtiski ietekmē dzīves kvalitāti mājsaimniecību līmenī.
    • Publisko pakalpojumu pieejamība, t.sk. izglītības un veselības aprūpes, transporta tīkla, kā arī tiešsaistes pakalpojumu iespējas ir būtisks aspekts cilvēku dzīvesvietas izvēlē un kvalitātē, rodot līdzsvaru starp attālumu un pakalpojumu pieejamību.
  • LĪDZSVAROTA REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA - ietver reģionu potenciāla attīstību un ekonomisko atšķirību mazināšanu, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai.
  • MĀJOKLIS – Pienācīgs mājoklis drošā dzīves vidē, mājoklis ar ērtībām un sadzīvei nepieciešamajām iekārtām. Ēku energoefektivitātes uzlabošana, atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei vai būvniecībai, sociālo mājokļu atjaunošana un jaunu mājokļu būvniecība, efektīva mājokļu īres tirgus tiesiskā regulējuma izveidošana.