PKC misija, vīzija un vērtības

Ar atbildību par Latvijas nākotni!

 

PKC misija

PKC misija ir nodrošināt koordinētu, pierādījumos balstītu (evidence-based) un ilgtspējīgu attīstības plānošanu, visām iesaistītajām pusēm sadarbojoties Latvijas attīstības mērķu noteikšanā un pakāpeniskā virzībā uz šo mērķu sasniegšanu.

PKC vīzija

PKC ir vadošais stratēģiskās analīzes un valsts attīstības plānošanas centrs Latvijā, kas sniedz augsti profesionālu, pierādījumos un labās prakses analīzē balstītu ekspertīzi labāku politisko lēmumu pieņemšanai un veido uz rezultātu sasniegšanu orientētu un sabiedrībai atvērtu politikas plānošanas sistēmu Latvijā.

 

PKC vērtības

Rezultativitāte

Visa valsts pārvaldes un PKC darbība ir vērsta uz vienotu mērķu sasniegšanu: iedzīvotāju dzīves kvalitātes, labklājības un pašmotivācijas – uzlabot savu un Latvijas nākotni – paaugstināšanu.

Sadarbība

Labāka – uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu vērsta – attīstības politikas plānošana ir sasniedzama savstarpēji sadarbojoties profesionāliem politikas veidotājiem no dažādām iestādēm. PKC veicina un koordinē iesaistīto pušu sadarbību un viedokļu apmaiņu labāku politisko lēmumu pieņemšanā.

PKC darbinieku vidū notiek regulāra informācijas apmaiņa par aktualitātēm to ekspertīzes nozarēs, valsts attīstības politikas plānošanā kopumā un starptautiskajās norisēs (politiski, sociāli, ekonomiski, vides jomā u.c.), kas var ietekmēt Latviju.

Sniedzot ekspertīzi kādā jautājumā, PKC darbinieki analizē to pēc būtības un savstarpēji sadarbojas, pieejot jautājuma risināšanai kompleksi un visaptveroši, tā nodrošinot horizontālu attīstības plānošanu un uzraudzību.

PKC darbinieki ir atvērti sadarbībai un labprāt iesaista arī Latvijas iedzīvotājus attīstības plānošanas aktivitātēs, lai noskaidrotu cilvēku domas par valsts īstenotās attīstības politikas reālo ietekmi uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

MērķtiecīgumsPKC seko līdzi, lai valsts budžeta līdzekļi tiek godprātīgi un atbildīgi ieguldīti valsts attīstībā – balstoties rūpīgā pierādījumu un prognožu analīzē un plānojot pieejamo resursu ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu atdevi valsts attīstības mērķu sasniegšanai, rūpējoties par to, lai politiski lēmumi tiktu pieņemti saskaņā ar sabiedrības interesēm.
Skats nākotnē

Mainoties dažādiem (t.sk. vides, sociālpolitiskiem un ekonomiskiem) apstākļiem Latvijā, Eiropā un globālā mērogā, mainās arī rīcībpolitikas vide. PKC uzdevums ir stiprināt mērķtiecīgu un vienlaikus elastīgu attīstības plānošanas sistēmu, kas ir pielāgoties spējīga jauniem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras gan politikas plānotāji, gan iedzīvotāji.

PKC prognozē nākotnes pārmaiņas un to ietekmi uz Latvijas mērķu sasniegšanu, tādejādi apsteidzot notikumus un pielāgojot jaunās tendences un iespējas Latvijas attīstības un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

PKC darbinieki ir eksperti savā nozarē, un, lai nodrošinātu savu profesionālo kvalifikāciju, regulāri paaugstina savas kompetences un zināšanas, apgūstot dažādus izglītojošus kursus, apmainoties pieredzē ar nozares speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā, iesaistoties dažādās domnīcās (think-tank), līdzdarbojas profesionālajās organizācijās, kā arī sniedz ieguldījumu pētniecībā un akadēmiskajā vidē.

Cilvēki

PKC darbinieki un sadarbības partneri izjūt atbildību iedzīvotāju priekšā un tiecas sniegt visaugstāko profesionālo ekspertīzi, lai sekmētu valsts mērķu sasniegšanu. PKC darbiniekus raksturo profesionalitāte, godīgums un misijas izjūta.

Šīs vērtības atspoguļo ikviena darbinieka ikdienas un ilgtermiņa motivāciju, katram sniedzot savu ieguldījumu PKC kopējo uzdevumu izpildē Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai.

 

POLITIKAS PLĀNOŠANĀ IESAISTĪTĀS PUSES UN PKC SADARBĪBAS PARTNERI