Dokumenti (projekti) - viedokļa izteikšanai

Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, izveidots Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls - https://tapportals.mk.gov.lv/. Tā ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas virzīti apstiprināšanai valdībā. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. Pēcāk Ministru kabineta sēžu atklātajā daļā var sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam – valdības sēžu tiešraide vienmēr pieejama: https://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide.

TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot sabiedrības pārstāvju (indivīdi, nevalstiskās organizācijas) iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. Tas veicina kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī inovācija sekmē atklātību un informācijas pieejamību par valsts pārvaldes darbu.

Valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, turpmāk viss glabājas TAP portālā un aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā vienotajā sistēmā.

Likumu grozījumu valdības centra stiprināšanai, paredzot PKC pievienošanu Valsts kancelejai, sabiedriskā apspriešana

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2021. gada 2. decembra rezolūciju Nr. 2021-1.1.1./66-66, lai īstenotu rīcības plānu valdības centra stiprināšanai, tostarp paredzot Pārresoru koordinācijas centra (PKC) pievienošanu Valsts kancelejai (VK), PKC sadarbībā ar VK sabiedriskai apspriešanai piedāvā trīs likumprojektus, jo iecerēto reformu veikšanai ir nepieciešama vairāku likumu grozījumu apstiprināšana Saeimā:

“Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (22-TA-1870);

"Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā" (22-TA-1850);

"Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā" (22-TA-1536).

Šo likumu grozījumi ir sagatavoti un nodoti sabiedriskajai apspriešanai no 2022. gada 26. augusta līdz 26. septembrim.

Aicinām iepazīties ar šo grozījumu likumprojektiem vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā jeb TAP portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/ un izteikt viedokli TAP portālā vai rakstot Pārresoru koordinācijas centram uz e-pasta adresi: [email protected].

Saite uz likumprojektu atrašanās vietu TAP portālā

Informācija par Pārresoru koordinācijas centru:

Pārresoru koordinācijas centrs ir  Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde, kas  veic Attīstības plānošanas sistēmas likumā, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, kā arī:
*izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, uzrauga un koordinē tās īstenošanu;
* izstrādā Nacionālo attīstības plānu, uzrauga un koordinē tā īstenošanu;
* uzrauga un koordinē to nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu īstenošanu, kuri ir saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā;
* koordinē deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi;
* sniedz Ministru prezidentam atzinumus, lai horizontāla rakstura jautājumus saskaņotu ar hierarhiski augstākajos attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un politiskajām vadlīnijām, identificētu to ietekmi uz valsts konkurētspēju, vietu un lomu strukturālo reformu un publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības īstenošanā, kā arī novirzītu resursus (finansiālos instrumentus) atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un politiskajām vadlīnijām;
*pilda analītiskus uzdevumus Ministru prezidenta un Ministru prezidenta biroja uzdevumā;
* veic nozaru politiku pārresoru uzraudzību;
* izstrādā priekšlikumus valsts attīstības plānošanai un īstenošanai;
* nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.

Ar detalizētu informāciju par PKC paveikto un īstenotajām reformām aizvadītajos 10 gados varat iepazīties likumprojekta "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā" (22-TA-1536.) anotācijā un tās pielikumā, kā arī aktuālā informācija pieejama PKC tīmekļvietnē www.pkc.gov.lv.