Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība

Reformas uzdevumi ir izpildīti un tās turpmāka īstenošana uzticēta Koordinācijas institūcijai

PKC - koordinācijas institūcija

Līdz ar Ministru kabineta rīkojumu noteikts, ka valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas (koordinācijas institūcijas) uzdevumus, sākot ar 2015. gada 1. jūniju, pilda Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). PKC kā koordinācijas institūcija veic Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos uzdevumus.

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. 

2012. gadā aizsāktā reforma valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā tiek īstenota, pamatā uzlabojot tiesisko ietvaru atbilstoši attīstīto valstu īstenotajai korporatīvās pārvaldības praksei un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) sniegtajām rekomendācijām, Latvijai iestājoties OECD.

PKC rūpējas, lai valsts īpašumā esošo uzņēmumu korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības prakse ir atbildīga un ilgtspējīga.

Aicinām Jūs apmeklēt mājaslapu-datubāzi valstskapitals.lv - plašākai informācijai par aktuālo valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā!

 

PKC ir aktualizējis valsts kapitālsabiedrību un to kapitāla daļu sarakstu uz 2015. gada 1. jūliju

Pārresoru koordinācijas centrs, izmantojot valsts institūciju sniegto informāciju un SIA „Lursoft" datus, ir aktualizējis informāciju par valstij, valsts kapitālsabiedrībām un valsts izšķirošā ietekmē esošajām kapitālsabiedrībām piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Apkopotā informācija raksturo situāciju uz š.g. 1. jūliju. Pilns kapitālsabiedrību un kapitāla daļu saraksts atrodams šeit.

 

Valsts kapitālsabiedrību aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskats

PKC ir sagatavojis informācijas apkopojumu par valsts kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās valstij pieder vairāk kā 50 procenti daļu (akciju), aktīvu vērtības un peļņas un zaudējumu pārskatu laika posmā no 2009.–2012. gadam, balstoties uz ministriju sniegtajiem un SIA „Lursoft” pieejamajiem datiem.Jūs varat iepazīties ar pārskatu šeit.

Pārskats sniedz iespēju sabiedrībai redzēt, kāda ir valsts kapitālsabiedrību darbības efektivitāte un cik labi tās tiek pārvaldītas – vērtējot un analizējot, kā laika gaitā mainījusies šo uzņēmumu aktīvu vērtība un pelnītspēja.

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reforma (vēsturiski)

2012. gada aprīlī Ministru prezidenta vadītā Reformu vadības grupa atbalstīja PKC vadītās darba grupas priekšlikumus valsts kapitālsabiedrību daļēji centralizētas pārvaldības modeļa īstenošanai. Reformas mērķis ir palielināt valsts īpašumā esošo kapitālsabiedrību ienesīgumu un vērtību, uzlabot to pārvaldes caurskatāmību, kā arī atbrīvot ministrijas no tām neraksturīgām funkcijām.

Lai nodrošinātu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformas kopējo virzību un izvērtētu nepieciešamību saglabāt valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās, ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidota PKC vadīta darba grupa. PKC vadītā darba grupa apkopoja un izvērtēja informāciju par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās. Kopumā tika izvērtēta 251 reģistrēta kapitālsabiedrība, kurās valstij uz 2013. gada 31. martu bija tieša vai netieša ietekme. Izvērtēšanas rezultātā tika sagatavotas rekomendācijas par ieteicamajām izmaiņām valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, ietverot gan rekomendācijas attiecībā uz valsts līdzdalības nepieciešamību, juridisko statusu un iespējamo kapitāla daļu turētāju katrā no kapitālsabiedrībām, gan rekomendācijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības pilnveidošanai, tai skaitā, nepieciešamību izveidot Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. 

PKC vadītās darba grupas sagatavotais Informatīvais ziņojums par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai, tai skaitā daļēji centralizēta valsts kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības modeļa izveidi tika izskatīts Reformu vadības grupas 2012. gada 5. aprīļa sēdē.

Ziņojums

Ziņojuma pielikumi:

Pielikums Nr. 1

Pielikums Nr. 2

Pielikums Nr. 3

Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr. 5

Ņemot vērā ievērojamo darba apjomu un tā sarežģītību, reformu īstenot plānotajā termiņā nebija iespējams, tādēļ valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas beigu termiņš tika pārcelts no 2012. gada 31. decembra uz 2013. gada 1. maiju. 

Darba grupas protokoli

Kopš 2012. gada notikušas 30 darba grupas sēdes

2014. gada 27. marta darba grupas sēdes protokols

2013. gada 4. jūlija darba grupas sēdes protokols

2013. gada 25. aprīļa darba grupas sēdes protokols

2013. gada 14. marta darba grupas sēdes protokols

2013. gada 7. marta darba grupas sēdes protokols

2013. gada 28. februāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 21. februāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 14. februāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 7. februāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 31. janvāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 24. janvāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 17. janvāra darba grupas sēdes protokols

2013. gada 10. janvāra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 20. decembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 13. decembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 6. decembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 29. novembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 22. novembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 15. novembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 1. novembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 25. oktobra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 18. oktobra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 11. oktobra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 4. oktobra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 27. septembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 20. septembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 13. septembra darba grupas sēdes protokols

2012. gada 9. augusta darba grupas sēdes protokols

2012. gada 10. jūlija darba grupas sēdes protokols

2012. gada 28. jūnija darba grupas sēdes protokols