Latvija2030

Kas ir ilgtspējīga attīstība?

Ilgtspējīga attīstība – sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides prasību ievērošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, neapdraudot nākamo paaudžu (vajadzību nodrošināšanas) iespējas.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030)

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi nodrošina Ministru kabinets, un to apstiprina Saeima. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija nosaka valsts ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Latvija 2030 prioritātes

  • ieguldījumi cilvēkkapitālā
  • paradigmas maiņa izglītībā
  • inovatīva un eko-efektīva ekonomika
  • daba kā nākotnes kapitāls
  • telpiskās attīstības perspektīva
  • inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība
  • kultūras telpas attīstība

Latvija 2030 latviešu valodā 

Latvija 2030 angļu valodā (Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030)

Latvija 2030 kopsavilkums latviešu valodā

Latvija 2030 kopsavilkums angļu valodā (SDSL 2030 browser)

Latvija 2030 izstrādāta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā asoc. prof. Roberta Ķīļa vadītās ekspertu grupas darba rezultātā un apstiprināta Saeimā 2010. gadā. Latvija 2030 ir valsts galvenais plānošanas instruments un visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar Latvija 2030 noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

Veidojot stratēģiju, tika veikts apjomīgs pētnieciskais darbs, analizējot esošo situāciju Latvijas attīstībai būtiskajās jomās un vērtējot starptautisko pieredzi. Tam sekoja ekspertu prāta vētras un attīstības stratēģisko dilemmu formulēšana, to sabiedriskā apspriešana publiskajos forumos un tematiskajos semināros, iesaistot Latvija 2030 tapšanā vairākus tūkstošus dažādu paaudžu un profesiju cilvēkus visā Latvijā.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzraudzība

Latvija 2030 uzraudzības ziņojums uz 2012. gadu

Pielikums (Pārskats par institūciju komentāriem Latvija 2030 uzraudzības ziņojuma 1. redakcijai)

Ministru prezidentes ziņojums Saeimai 2015. gadā

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) Ministru prezidentes uzdevumā ir izstrādājis „Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam, Nacionālā attīstības plāna no 2014.–2020. gadam un Laimdotas Straujumas vadītās valdības deklarācijas par iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu” (ziņojums), kas iekļauj konkrētu sasniedzamo rezultātu vērtējumu attiecībā pret noteiktiem attīstības mērķiem laika posmā līdz 2030. gadam.

Ziņojuma Indikatoru pielikums