PKC eksperti

 

Pēteris Vilks – PKC vadītājs

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu (ražošanas procesu automatizācija), vēlāk ieguvis Maģistra grādu Biznesa vadībā un PhD.oec.cand. Biznesa vadības un ekonomikas zināšanas apguvis arī dažādās apmācību programmās Dalhousie University Kanādā, Civil Service College Londonā, UNDP Global Centre for Public Service Excellence Singapūrā. Pēterim Vilkam ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze vadības darbā ekonomikas politikas, attīstības plānošanas, biznesa vadības, tirgus izpētes un prognozēšanas jomās. Savas karjeras laikā viņš ir divus termiņus vadījis Konkurences padomi, veidojot un ieviešot konkurences politiku Latvijā, bijis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks konkurences uzraudzības un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs.

 

Rudīte Osvalde – PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

Politikas plānošanas speciāliste ar plašu pieredzi plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, tostarp piedaloties Administratīvā sloga samazināšanas plāna izstrādē uzņēmējiem un iedzīvotājiem, izstrādājot Publisko aģentūru likumprojektu, Iesniegumu likumprojektu. R.Osvalde bijusi Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta vadītāja vietniece, Politikas koordinācijas departamenta vadītāja, Valsts reformas nodaļas vadītāja, Juridiskā departamenta juriskonsulte. Latvijas Universitātē ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē.

 

 

Vladislavs Vesperis – PKC vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Strādājis Vides un reģionālās attīstības ministrijā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, piedalījies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, Nacionālā attīstības plāna un citu nacionāla un starptautiska līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, bijis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Reģionālās plānošanas nodaļas vadītājs, Valsts zemes dienesta Programmu vadības un stratēģiskās attīstības daļas vadītājs. V.Vesperis ieguvis inženiera – zemes ierīkotāja diplomu un profesionālā inženierzinātņu maģistra grādu, kā arī ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

 

Dzintra Gasūne – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Strādājusi AS "Altum" Procesu attīstības un atbalsta daļas un Kreditēšanas atbalsta daļas vadītājas amatā un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdzīgā amatā, kā arī bijusi Kontroles un metodikas daļas vadītāja. Iepriekš Valsts kontrolē revidējusi uzņēmumu privatizācijas procesus un Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes. Dz. Gasūne ir ieguvusi komerczinību bakalaura grādu un maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, studējusi Nirnbergas-Erlangenas universitātē un pašlaik turpina studijas vadībzinātnes doktorantūrā. Uzstājusies gan nacionāla mēroga, gan starptautiskās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumiem par korporatīvo pārvaldību un valsts kapitālsabiedrībām.

Ilona Cible - konsultante

Ilona Cible – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes studiju programmā Finanses un kredīti. Vairāk kā 10 gadu darba pieredze privātajā sektorā, tai skaitā banku nozarē, klientu apkalpošanā.

Kārlis Gūtmanis – Attīstības plānošanas nodaļas konsultants

No 2011.gada strādājis Konkurences padomē kā eksperts, veicot izmeklēšanu un pildot citus pienākumus Konkurences likuma ietvaros. Aktīvi līdzdarbojies dažādos privātā sektora projektos. K.Gūtmanis ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, profesionālo maģistra grādu finanšu ekonomikā un 5.līmeņa finanšu analītiķa kvalifikāciju Latvijas Universitātē. 

 

Nita Jirgensone – Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Pārresoru koordinācijas centra konsultante un sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” koordinatore. Ilggadēja pieredze pētniecisko projektu īstenošanā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrā SKDS. Kā pētnieks piedalījusies un analizējusi valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, NVO un komercuzņēmumu darbību, iesaistījusies starptautisku, ES institūciju iniciētu pētījumu projektu īstenošanā. Ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu Socioloģijā un menedžmentā RSU, turpina maģistra grāda studijas RSU Eiropas studiju fakultātē.

 

Sanita Kalnača

Sanita Kalnača – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Strādājusi Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālajā diagnostikas centrā dažādu molekulārbioloģisko izmeklējumu jomā. Guvusi profesionālo pieredzi Zemkopības ministrijā ģenētiski modificētu organismu aprites (tiesību aktu izstrāde) un zivsaimniecības jomā par Latvijai piešķirto nozvejas kvotu sadali rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem. S.Kalnača ir ieguvusi dabaszinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē.

 

 

Iveta Ozoliņa – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Strādājusi Ekonomikas ministrijā, vadījusi Tirdzniecības politikas nodaļu, Eksporta politikas nodaļu un strādājusi Uzņēmējdarbības, ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta nodaļā. I.Ozoliņa ieguvusi politikas zinātnes bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā (MBA) studijās Latvijas Universitātē.

 

Kristīne Ozoliņa – konsultante

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā, Sabiedrības integrācijas fondā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī privātajā sektorā - jomā, kas saistīta ar Pasaules Bankas un Eiropas Savienības fondu finansēto projektu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību. K.Ozoliņa ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

 

Elīna Petrovska – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

E.Petrovskai ir vairāk kā 10 gadu starptautiska un nacionāla līmeņa pieredze izglītības jomas politikas plānošanā un attīstībā. No 2004.gada strādājusi Izglītības un zinātnes ministrijā, plānojot nozares politiku un attīstību, vadījusi Politikas koordinācijas departamentu un Politikas plānošanas un analīzes nodaļu. E.Petrovska saņēmusi vairākas atzinības par profesionālo ieguldījumu, t.sk. mūžizglītības jautājumu risināšanas attīstībā. ASV Valsts departamenta stipendijas ietvaros studējusi Monmouth Universitātē starptautisko un kopienu attīstību, kā arī bijusi šīs universitātes mācībspēks.

 

Kristīne Priede – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ilggadīgi strādājusi starptautisku uzņēmumu valdēs, vadījusi uzņēmumu pārmaiņu procesus krīzes situācijās, atjaunojot uzņēmuma pelnītspēju vai sagatavojot uzņēmumu pārdošanai. Guvusi plašu praktisku pieredzi uzņēmumu budžetu veidošanā, stratēģiju izstrādē un starptautiskos auditos. Guvusi pieredzi nodokļu un nenodokļu ieņēmumu analīzē un plānošanā Finanšu ministrijā. K.Priede ir ieguvusi bakalaura grādu ķīmijā un ekonomikā Latvijas Universitātē, maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā un ar izcilību absolvējusi profesionālās maģistru studijas finanšu ekonomikā Latvijas Universitātē.

 

Ilze Nežberte – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Guvusi pieredzi PricewaterhouseCoopers SIA finanšu darījumu un vadības konsultāciju nodaļā, sniedzot ieteikumus uzņēmējdarbības procesu uzlabošanā un veicot daudzu uzņēmumu padziļināto finanšu izvērtējumu, t.sk. strādājot ar lielākajām valsts kapitālsabiedrībām. Iepriekš strādājusi Valsts kasē Finanšu risku vadības departamentā un Starptautiskās sadarbības departamentā, kur gūta pieredze valsts aizņēmumu veikšanā, t.sk. eiroobligāciju emisiju veikšanā, tāpat arī darbā ar starptautiskajām kredītreitinga aģentūrām, kā arī valsts aizdevumu un galvojumu izsniegšanā un publiskās un privātās partnerības projektu novērtēšanā. Ilze Nežberte ir ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē un papildinājusi zināšanas vairākos starptautiskos finanšu un grāmatvedības kursos.

 

Guntis Rozenbergs

Guntis Rozenbergs – konsultants

Īsteno PKC ārējo un iekšējo komunikāciju - sadarbību ar medijiem, valsts pārvaldes institūcijām, ekspertiem un sadarbības partneriem, informē sabiedrību par PKC kompetencē esošo funkciju īstenošanas aktualitātēm. Vairāk nekā 25 gadu pieredze profesionālajā žurnālistikā, rakstot par ekonomikas un biznesa tematiem; strādājis gan preses izdevumos, kuru redakcijas arī vadījis, gan elektroniskajos medijos, saņēmis Latvijas Ekonomikas attīstības foruma balvu par labāko veikumu profesionālajā žurnālistikā. Vadījis lielākās Latvijas augstskolas - LU - Komunikācijas un inovāciju departamentu. Vairāk nekā 10 gadu veiksmīga pieredze semināru un mācību projekta vadībā. Maģistra grāds komunikācijas zinātnē LU, zināšanas papildinājis Džordžtaunas universitātē Vašingtonā un vairākos kursos, tostarp uzņēmējdarbībā un pasaules tirdzniecībā. Vairākus gadus bijis mācībspēks Banku augstskolā sabiedriskajās attiecībās un Rakstu žanru un rediģēšanas kursā Biznesa augstskolā “Turība”.

 

Aigars Saušs – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultants 

Strādājis par finanšu analītiķi vidējā un lielā kapitālsabiedrībā būvniecības un enerģētikas nozarē, piedalījies kapitālsabiedrību budžeta veidošanas un uzraudzības procesos, naudas plūsmu plānošanas sistēmu izstrādē un sagatavošanā, kredītportfeļa vadībā un obligāciju emisijas procesos, vadījis nelielas būvniecības, projektēšanas un informācijas tehnoloģiju kapitālsabiedrības, dibinājis un organizējis sabiedrisko organizāciju darbu sporta jomā. Saņēmis Rīgas Domes zelta stipendiāta apbalvojumu un ieguvis bronzas medaļu pasaules matemātikas olimpiādē, vairākkārtējs Latvijas Republikas valsts matemātikas olimpiāžu laureāts. Ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), turpina maģistra grāda studijas Latvijas Universitātē Ekonomikas fakultātē un ir piedalījies starptautiskā studentu apmaiņas programmā.

 

Māra Sīmane – Attīstības plānošanas nodaļas konsultante

Strādājusi ar stratēģisko plānošanu un dažādu valsts pārvaldes sistēmu ieviešanu - ārvalstu palīdzības koordināciju, valsts pārvaldes reformu, pilsoniskās sabiedrības attīstību, iekšējā audita ieviešanu valsts pārvaldē, attīstības sadarbību u.c..  Bijusi ministru prezidenta (1994-1995), un divu finanšu ministru (2009-2011) padomniece. Uzsākot darbu PKC 2012.gadā, izvērsa NAP2020 Cilvēka drošumspējas stiprināšanas prioritāti. Strādā ar NAP2027 īstenošanu, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un citiem aktuāliem jautājumiem.

 

Sigita Sniķere – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Kopš 2002.gada līdzdarbojusies vairāku starptautisku salīdzinošu pētījumu, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pasūtītu sociālu pētījumu īstenošanā gan kā pētniece, gan arī kā pētījumu koordinatore un vadītāja. Paralēli tam viņa darbojusies dažādos zinātniski pētnieciskos projektos Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā. S.Sniķere specializējusies atkarību, sabiedrības veselības, sociālo problēmu un jaunatnes pētniecības jomās, ir vairāk nekā 20 publikāciju līdzautore. Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē un maģistra grādu socioloģijā, turpina socioloģijas studijas doktorantūrā. 

 

 

Dace Valte-Rancāne – konsultante 

Strādājusi Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentā un Stratēģiskās analīzes departamentā, kā arī bijusi Valsts robežsardzes galvenās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola dienesta priekšniece. D.Valte-Rancāne Latvijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē ar specializāciju starptautiskajās attiecībās.

   

 

Ilze Grīnberga – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte

Ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, specializējoties starptautiskajās tiesībās. Vairāk nekā 20 gadu pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā un advokatūrā, civiltiesību un komerctiesību jomā, sniedzot juridisko palīdzību tiesā civiltiesisko strīdu risināšanā. Ilze Grīnberga konsultējusi uzņēmumus pārvaldības modeļa veidošanā, darījumu attiecību plānošanā un investīciju piesaistē, tostarp starptautisko komerctiesisko attiecību veidošanā un strīdu risināšanā.

   

 

Dagnija Zepa – Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Vairāk nekā 10 gadu pieredze publisku personu kapitāla daļu pārvaldības jomā, strādājot gan Ekonomikas ministrijas Juridiskajā departamentā, gan Rīgas domes Īpašuma departamentā, tostarp vadot Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļu. Dagnija Zepa ir ieguvusi juristes kvalifikāciju Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

 

 

Irīna Žemaite-Dziceviča – Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

 

 

Olita Augustovska – Attīstības plānošanas nodaļas konsultante